TIỂU SỬ CÁC TÁC GIẢ

Thứ năm - 09/05/2019 00:02
LÃNH ĐẠO BẰNG CHÁNH NIỆM VÌ HÒA BÌNH BỀN VỮNG
Chủ biên
TT.TS. Thích Đức Thiện và TT.TS. Thích Nhật Từ
TIỂU SỬ CÁC TÁC GIẢ

 
TIU SỬ CÁC TÁC GI


 
TS. Phe Bach là một giáo viên hóa học tại Mira Loma High ở Sacramento, là một người thực tp chánh nim và là học gi. Ông đã giảng dy vLãnh đo chánh nim và chánh nim cho các nhà giáo dục ở California từ năm 2014. Tiến sĩ Bach dy các chương trình chun bị cho giáo viên. Ông là Người dn chương trình phát trin chuyên nghip với Hội đn lãnh đo giảng dy, cng tác giữa Hip hội giáo viên California, Trung tâm chính sách cơ hội giáo dục Stanford (SCOPE) và Trung tâm tài nguyên hội đồng quốc gia tại Đại học Stanford (NBRC). Tiến sĩ Bach đã to điu kin cho một lot các chủ đề hi tho trong toàn bchương trình học thut, bao gm sư phạm giáo dục, qun lý, nh đo giáo dục và tinh thn. Ông nhận bng Cnn Khoa học vSinh học tại Đi học Nebraska - Lincoln, học chương trình sau đại học vHóa học hữu cơ sinh học và Chứng chgiảng dy tại UC Davis, nhận bng thc sĩ vnh đo giáo dục và nghiên cu chính sách Đi học bang California-Sacramento và bng tiến sĩ trong lãnh đo go dục và qun lý tĐi học Drexel. Tiến Bach đã trình bày Thin chánh nim và sư phm go dục ở Hoa Kvà trên tn thế giới, bao gm Thái Lan, n Đvà Tây Ban Nha. Ông là một khách mời ni tiếng ti UNDV 2015 ti Thái Lan.

Binodini Das có một snghip học tp tuyt vi và kinh nghim ng- hiên cu. Cô đã phục vDịch vGo dục Odisha, Chính phOdisha, n Đtrong 35 năm và nghu vi tư cách là Go sư Lịch sca Đi học Ravenshaw, Cuttack. Theo hướng dn ca cô, 10 và 12 học giđã được trao bằng Thc sĩ Triết học và Tiến sĩ Lịch s. Gn đây, cô đã xut bản 100 bài 
báo nghiên cu trên các tp chí, kyếu và ch có uy tín khác nhau. Cô đã xut bản hai cuốn ch nghiên cu và đã tham dmột shi tho, hi ngh, bui họp kín, hip ước trong nước và quốc tế. Cô ng là một thành viên trn đời ca các Hi được công nhn học tp khác nhau và đã giảng thêm các bài giảng vcác chđkhác nhau. Hot động nghiên cu ca cô dựa trên Lịch sn Đcđại, Lịch sJainism và Pht go. Hin ti cô đang làm vic vi tư cách là Go sư thỉnh giảng ti khoa Lịch s, Hu Đi học Rama Devi, Bhubaneswar ở Odisha.

Amrita Das hin đang làm vic vi tư cách là Chuyên viên tư vn liên kết trong một công ty đa quốc gia như GyanSys, Info Tech, Ltd, Banga- lore, Mysore, n Đsau khi hn thành Cnhân Tin Hc vkthut phn mềm. Cô y rt tươi sáng trong snghip học tp ca mình. Cô đã phát trin một quan tâm u sắc đthực hin công vic nghiên cu vPht go. Mt si báo ng đã được xut bản trong các tp chí, thtục ttụng và ch khác nhau theo tiêu chun quốc gia và quốc tế. Cô ng đã tham dự các hội tho và hội nghquốc gia và quốc tế.

ĐĐ. Devinda sinh ra ti Namkham, bang Shan, Myanmar. Ông hin là Giảng viên và Trưởng Bn Xã hi học và Nhân chng học Pht go ti Đi học Pht go bang Shan mới thành lp, Taunggyi, Tiu bang Shan, Miến Đin và là Thí sinh Tiến sĩ ti Đi học giđịnh, Bangkok, Thái Lan. Ông đã học kinh đin Pāli và Pht go tkhi còn trti Hc vin Tu vin Mahāgandhāyon ở Miến Đin và đã vượt qua một skthi trong tu vin bao gm bằng Dhammacariya (Shan). Ông đã ly bằng Cnhân (Đc bit) vNghiên cu Pht go tĐi học Pht go và Pali ca Tích Lan và bằng Thc sĩ vNghiên cu Pht go ca Đi học Kelaniya. Ông là một học giPali, người đã viết một sbài báo Pali và trình bày trong các hi nghquốc tế vPali. Ông ng là thành viên ca ban tchức nhiu hi nghị như Hi nghPali, Hi nghLik Loung (Bn tho Shan) ở bang Shan, Miến Đin và nhiu hi nghkhác do Đi học Pht go bang Shan tchức tại Miến Đin. Ông ng đã tham gia nhiu Hi nghPht go Quốc tế tại Tích Lan, Miến Đin, Thái Lan, Lào, Vân Nam và Việt Nam. Thỉnh thoảng, ngài giúp truyn bá Pht go và giảng Pháp ti Tu vin Pht go Oxford (Singapore) và ti Trung tâm Thin Khuva Boonchum Bodhagaya, Bodh- gaya, Bihar, n Đ.

Can Dong Guo là một giảng viên ti Hc vin Trí tuvà Gc Ng (AWE) ở Canada. Stăng trưởng và phát trin tâm linh ca ông bt đu tthời trung học ở Trung Quốc. Lúc đó, ông đã chp nhn go dục chủ 
nghĩa c và chnghĩa duy vt. Ông ng bcuốn hút bởi tn học và vt lý và muốn hiu các quy lut tnhiên chi phi vũ tr. Khi còn học đại học, ông dành nhiu thời gian đđọc khoa học, chnghĩa duy vt và triết học. Khi ông y học m thhai, ông đã bt đu quan tâm nng bi ri v thế giới tâm linh phong phú và phức tp ca mình. Ông đã cn hiu ý nghĩa cuộc sng của mình. Ông đã dành gn hai năm để tự nghiên cứu về triết học, đc bit là thuyết sinh tồn và triết học phân tích. Trước khi tốt nghip, ông đọc nhiu sách về Thin, phân tâm học và Pht giáo. Ông nghĩ mình đã tìm thy một hướng đi mới để theo đuổi sự tht vtâm và tâm linh. Sau khi tốt nghip, ông dành nhiu thời gian và sức lực để nghiên cứu triết học và Pht giáo. Ông chyếu học thin kinh đin. Vào năm 2010, tôi đã chuyn đổi sang Pht giáo và tham gia vào một số thin tp. Năm 2011, ông quan tâm đến các nghiên cứu chỉ có ý thức, tiếp tục cho đến hin ti. Năm 2017, ông đăng ký vào Học vin Trí tuệ và Giác Ng(AWE) và sau đó trtnh giảng viên ca Hc vin và ng tham gia nghiên cu.

Santosh K. Gupta nhận bng Tiến sĩ trong nghiên cu Hàn Quốc tHc vin nghiên cu Hàn Quốc (AKS) m 2015. Trước khi gia nhập AKS, ông đã nghiên cu lịch svà n hóa ca n Đvà Hàn Quốc và nhận bng Tiến sĩ và Thc sĩ Triết học tĐi học Delhi, n Đm 2003 và 2010, tương ng. Công vic ca ông tp trung vào chương trình phúc lợi xã hi ca Pht giáo hin đại, nhấn mạnh vào giáo dục, phúc lợi trem, phúc lợi tui già và trao quyn cho phnữ. Ông đã ng- hiên cu và m vic tại nhiu trường đại học và vin nghiên cu ở Hàn Quốc trong mười bốn m và hin đang m Phó giáo sư tại Đi học Amity Gurgaon, n Đ.

Aditi Kumar đã nhận bng Thc sĩ Nghthut Thgiác, khoa M thut, Đi học M.S Baroda (Gujarat) vào m 2012. Lĩnh vc chuyên n ca tôi là Lịch sVăn học. Tiêu đcho lun án Thc sĩ Văn chương/xã hi ca tôi là Các hot động nghthut hin đại ở Jammu và Kashmir. Suốt m 2015, tôi đã hoàn tnh bng Thc sĩ Triết học tTrường Nghthut & Thm m, Đi học Jawaharlal Nehru ( JNU), New Delhi. Nghiên cu trên các tác phẩm điêu khc công cng, tượng và đài tưởng nim vùng Jammu. Hin tại tôi đang theo đui bng tiến sĩ ttrường JNU, trong ng một khoa và tựa đhin tại là Lịch strực quan ca các cng đồng di dời tJammu & Kashmir Qun lý Pakistan.
ĐĐ. Jinwol Y. Lee là một tu sĩ Pht giáo Hàn Quốc và là thin sư 
Seon (Chan / Zen) hin gichức giáo sư trưởng ca khoa Pht học, trường Đi học Dongguk, Hàn Quốc. Ông tu thin định trên một ngọn i trong 6 m và nhận bng tiến sĩ Pht học tại UC Berkeley. Ông là người tnh lập hip hi United Religions Initiative of Korea và là tnh viên Hi đồng Toàn cu ca URI (2000-2010). Ông đã được bnhim là tnh viên ca y ban chtịch vPhát trin bn vng trong chính phHàn Quốc (2004-2006). Ông đã từng là Phó chtịch ca WFB (2012-2016) và tnh viên EXCO ca ICUNDV (20013- 2018). Hin tại ông là trtrì tu vin Gosung ở California.

Manish T. Meshram đang là trlý giáo sư ti trường School of Buddhist Studies and Civilization ca trường Gautam Buddha Univer- sity tnăm 2012. Ông là nhân viên Điu phi khoa và Trung tâm Thin tp cùng các khóa tu Thin chánh nim Bđ. Thông qua các khóa học này, n 900 sinh viên đã đt được lợi ích thiết thc tphương pháp Thin chánh nim ti khn viên GBU campus tnăm 2013. Nhng bài dy ca ông đã có nh hưởng sâu sc trong vic đưa thực hành chánh nim và tbi vào tâm lý trliu và khoa học gim thiu stress trong tâm lý. Ông đã nh 20 năm tri nghim và thc hành các loi thin Pht giáo khác nhau hướng dẫn ca các thin sư trong Tăng đoàn Pht giáo Triratna. Đó là phong trào Pht giáo quốc tế và ông đã được xut gia vào tăng đoàn này vào năm 2006. Ông đã viết vtriết học Pht giáo và xut bn một quyn sách vThin Pht giáo. Chuyên môn nghiên cu ca ông là Triết học Pht giáo, Pht giáo nhp thế và Tư tưởng Ambedkar. Nim đam mê ca ông là truyn bá Pht pháp nhm mang ti lợi lc cho mi người trong xã hi.

Sandeep Chandrabhanji Nagarale m giảng viên tại Đi học Lut Shri Omkarnath Malpani, Sangamner, qun Ahmednagar (Ma- harashtra) tm 2005 đến m 2008. Ông đang là Trlý Giáo Sư tại Đi học Lut Amolakchand tm 2008. Ông đã tham gia nhiu hi nghvà hi tho ở các tiu bang khác nhau, quốc gia và quốc tế.

ĐĐ Amrita Nanda sinh m 1986 tại Bangladesh, sau đó đến Sri Lanka m 1999 và đã được đào to Pht giáo trong thời gian mười m. Năm 2017, hòa thượng nhận bằng Tiến sĩ Pht học và hin là giảng viên tại Trung tâm Nghiên cu Pht giáo Đi học Hng ng. Lĩnh vc nghiên cu ca Hòa thượng Amrita Nanda bao gm Pht giáo nguyên thy, nghiên cu lun Pāli với sự quan tâm đc bit đến Xã hội học Pht giáo. Hòa thượng tham gia giảng dy các khóa học 
như tiếng Phn giúp hiu sinh viên kinh đin Pht giáo được ghi chép tiếng Phn; khóa học vpht giáo Nguyên thy, Tây Tạng và hướng dn nghiên cứu Pht giáo cho các sinh cứu cao học.

Nguyn Vit Bo Hùng đã tốt nghip Triết học Pht giáo tại Trường Trung cp Pht giáo Đà Nẵng năm 2008. Năm sau, anh đăng ký vào Đại học Pht giáo Vit Nam và nhn bằng Cử nhân Nghệ thut Triết học Pht giáo năm 2013. Sau đó, anh đến Tích Lan để tiếp tục học tại Hu Học vin Pali và Đại học Nghiên cứu Pht giáo KelLocation và sau đó có bằng Thc sĩ Nghệ Thut trong Triết học Pht giáo, Thc sĩ Triết học Pht giáo, Thc sĩ Triết học Pht giáo năm 2017, 2109.

Chandrashekhar Paswan hin đang m Trlý Giáo sư, Trường Nghiên cu Pht giáo và Văn minh, Đi học Pht Gautam, Greater Noida, UP, n Đktngày 30 tng 11 m 2011. Trước khi gia nhập Đi học Pht Gautam, ông đã từng m Trlý Giáo sư (Ad-hoc
), Khoa Nghiên cu Pht giáo, Đi học Delhi tngày 29 tng 7 m 2009 đến ngày 30 tng 11 m 2011. Ông ng đã từng m y viên Dán theo Chương trình DSA (U.G.C.), Khoa Nghiên cu Pht giáo, Đi học Delhi tngày 01.08.2006 đến ngày 31 tng 3 m 2009. Tiến sĩ Paswan ng đã xut bn và trình bày nhiu i liu nghiên cu và sách vchđdựa trên hoc liên quan đến chđPht giáo.

Manish Prasad Rajak là một học ginghiên cu (SRF), thuộc khoa Qun trkinh doanh, Đi học Assam, n Đ. Ông đã nhận thc vQun lý và Tiếp th; lĩnh vc nghiên cu ca ông là Pht giáo và qun lý. Ông hin m lun án tiến sĩ ca mình có tên là Nghiên cu vTư tưởng Pht giáo n Đcđại và Qun lý(A Study on Ancient Indian Buddhist Thoughts on Management”). Ông đã từng ti Cao đng Pht học quốc tế và Đi học Mahidol, Thái Lan, vi tư cách là sinh viên ng- hiên cu và đã nghiên cu dưới shướng dn ca một shọc giPht giáo ni tiếng. Trước khi liu m công vic nghiên cu, ông đã m vic cho c M(Dưới Lãnh squán Hoa K, Kolkata). Sau đó, ông liu m công vic nghiên cu dưới shướng dn ca Giáo sư Apurbananda Mazumdar, một học gini tiếng tĐông Bc n Đ.

Hoà thượng GS.TS Rajapariyatkavi là Vin trưởng ca vin đại học Mahachulalongkornrajavidyalaya University (MCU). Ngài xut bn nhiu n phẩm, cthlà vPht giáo Đi thừa, Triết học Pht giáo
Đạo đức học trong Kinh đin Pht giáo, Tinh hoa Pht giáo tTruyn tin tn Jataka, Pht giáo: Triết học, Xã hi và Pht pp nhằm tăng cường ng lực nh chính.

Nhà sư Dato(SIR) Tiến sĩ Sumana Siri là nhà sư xut gia đu tiên trong lịch scha mSingapore, một tu sĩ trong 55 m, giảng dy 65 quốc gia bng 11 ngôn ng, có khng hiu 16 ngôn ng. Hin tại, ông là tnh viên ca Vin Anh quốc và được công nhận là Nhà khoa học y tế. Là một Gm đốc điu nh ca Phong trào Hin thực Pht giáo Toàn cu, ông đã trình bày các bài báo trong các hi nghtoàn cu vXã hi học, Lịch sChâu Á, Khoa học Y học, Tôn giáo so nh, Khoa học hình s, Triết học Pht giáo, v.v. Đcông nhận học bổng uyên bác này, Đi học Pht giáo Vit Nam đã trao cho ông một Tiến sĩ danh dvNnn. Mt stham gia vào danh sách Tchức Sc khỏe Thế giới(WHO) ca Vương quốc Anh vi tư cách là người Thy duy nht đã được thắng, ông ta Chtịch Pht giáo ca Vương quốc Anh và Châu Âu (2007) & Singapore-Mã Lai (2013) cho dịch vnn n.

Thích NTịnh Vân sinh m 1962, từng tt nghip CNn Anh Văn trường ĐH Tng hợp m 1992 và tiến sĩ Pht học tại ĐH Delhi, n Đ. Hin đang là phó khoa Pali tại Hc Vin PGVN tại TP.HCM và trtrì ca Vn Thin, Vĩnh Lc B, Bình Chánh, HCM. Những tác phẩm tiêu biu: Nghiên cu phê bình vcon người như được din t qua Kinh tng’ (1998), Thọc tiếng Pali (2013), Dịch quyn Pali căn bn ca B. Ananda Maitreya(2005),...

P. R. Tongchangya là một sinh viên nghiên cu Thc sĩ ti Hu học vin Khoa học Xã hi và Nhân văn (PGIHS), Đi học Peradeniya. Ông quan tâm đến các lĩnh vc ca Pht giáo sơ khai, tâm, Pht giáo Nguyên thy. Bên cnh đó, anh là một nht ký trc tuyến (blogger) chia sẻ ý kiến ca mình vcác chđquan tâm ca ông dựa trên Pht giáo và gii thích cá nn tại blog cá nn của ông: ariyajoti.word- press.com. Sau khi xut gia cao hơn ở Bangladesh, ông đến Miến Đin, nơi ông đã nghiên cứu Pht giáo Nguyên thy, Pāli và Vi Diu Pháp trong by m, theo đuổi bng Cử nn Nghệ thut và Thc sĩ Pht giáo tại Đại học Truyn giáo Pht giáo Nguyên thủy Quốc tế, Yangon, Miến Đin.

Kalsang Wangmo hin đang làm Trợ lý Giáo sư tại Khoa Ngôn ngVin Đông, Đại học Trung tâm Jharkhand, (INDIA) kể từ ngà
17 tháng 6 năm 2013. Ông từng làm vic tại PRAGYA (n Đ), một tổ chức phát trin phi chính phlàm vic cho sự bn vng s phát trin của khu vực Hy Mã Lp Sơn và các cng đồng dễ bị tổn thương & bị thit thòi, cũng như để bo tồn hệ sinh thái nhy cm của nó, từ năm 2002 đến năm 2005. Ông đã hn thành bằng tiến v nghiên cứu Pht giáo tại Đại học Delhi, New Delhi vào năm 2008. Sau đó, ông làm vic như một Trợ lý Giáo sư (Đặc bit) tại Khoa nghiên cứu Pht giáo, Đại học Delhi, n Độ (2008) từ năm 2008 đến 2013. Ông đã tham dự Ngày hội và lễ kỷ nim Vesak của Liên hợp quốc ln thứ 11 tại Vit Nam vào tháng 5 năm 2014. Ông được mời trình bày tham lun tại bốn vùng qua eo bin thứ 7 và Hội nghị quốc tế vnghiên cứu Pht giáo vào tháng 7 năm 2015 tại Đại học Trung Quốc của Hng Kông (Hng Kông). Ông cũng được chọn làm Nghiên cứu viên để tham gia Vin nghiên cứu mùa hè tâm và cuộc sng 2016 (SRI-2016) vào tháng 6 năm 2016 tại Vin Garrison, New York, Hoa K.
 
328
  

VÀI NÉT VỀ CÁC CHỦ BIÊN
TT. Thích Đức Thin, tiến sĩ Pht học năm 2005, hin là P Chủ tịch - Tng Thư ký Hội đồng Trsự GHPGVN; Trưởng ban Pht giáo Quốc tế; PChủ tịch Hội hữu nghị Vit Nam - n Độ; Giảng viên cao cp tại Đại học Quốc gia Hà Ni; Tng thư ký Đại lễ Vesak LHQ 2014 và 2019. TT. Thích Đức Thin nhn được nhiu phn thưởng cao quý của Nhà nước Vit Nam: Huân chương Lao động Hạng Ba; của Hoàng gia Campuchia: Huân chương Đại tướng quân; của Chính phn Độ: Huân chương Padma Shri.TT. Thích Nht Từ, Tiến sĩ Triết học tại Đại học Allahabad, 2002, là Tng thư ký Đại lễ Vesak LHQ 2008; Tng biên tp của Pht đin Vit Nam (n bản sách nói); Tng biên tp Đại tạng Kinh Vit Nam và Chủ biên Tsách Đào Pht Ngày Nay (hơn 250 đu sách) và tác giả của hơn 80 quyn sách Pht học. Thy được trao tặng 5 bằng Tiến sĩ danh dự và nhiu giải thưởng, danh hiu, bằng khen của GHPGVN cũng như của Chính phVit Nam, Miến Đin, Thái Lan và Campuchia.
***
LÃNH ĐO BNG CNH NIM VÌ HÒA BÌNH BN VỮNG
Chủ biên
TT.TS. Thích Đức Thin và TT.TS. Thích Nht T


HỘI LUT GIA VIT NAM NHÀ XUT BN HỒNG ĐỨC
65 Tràng Thi, Qun Hn Kiếm, Hà Nội ĐT: (024)39260024 - Fax: (024)39260031
Email nhaxuatbanhongduc@yahoo.com
--------------
Chịu trách nhim xut bản: GĐ. BÙI VIT BC Chịu trách nhim nội dung: TBT. Lý Bá Tn Biên tp: Phan Thị Ngọc Minh
Trình bày: Lê Quang Bìa: Nguyn Thanh Hà
Phụ trách n tng: Giác Thanh Nhã


Đơn vị liên kết:
Chùa Giác Ngộ - Quỹ Đo Pht Ngày Nay
92 Nguyn Chí Thanh, Phường 3, Qun 10, thành phố HCMinh.Slượng in: 3.000 bn, Khổ: 16x24 cm. In ti: Xí nghiệp In Fahasa, 774 Trường Chinh, phường 15, qun Tân Bình, Thành phHChí Minh. SĐKXB: 1322 - 2019/CXBI- PH/03 - 49/TG. Mã ISBN:…. QĐXB: …/QĐ-NXBHĐ ngày 24 tháng 4 năm 2019. In xong và nộp u chiểu quý II năm 2019

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây