9 PHẬT GIÁO TRONG VAI TRÒ CHỦ ĐẠO HƯỚNG ĐẾN SỰ LÃNH ĐẠO TOÀN CẦU NHẰM CHIA SẺ TRÁCH NHIỆM VÌ MỘT XÃ HỘI BỀN VỮNG

Thứ tư - 08/05/2019 06:11
HT. Thích Huệ Thông
105
 
PHT GIÁO TRONG VAI TRÒ CHỦ ĐO HƯỚNG ĐẾN SLÃNH ĐO TOÀN CU NHM CHIA SẺ TRÁCH NHIMT XÃ HỘI BỀN VỮNG
 
HT. Thích Huệ Tng*

Cách đây hơn 25 thế k, tại vườn Lâm TNi (Lumbini) thuộc vùng Népal của n Đcđại xut hin một bc vĩ nhân, đó là Thái tử Tt Đt Đa (Sidhatta) con vua Tịnh Phn (Sudhodana) và Hoàng hu Ma Gia (Maya), ngài là hu thân của Bồ tát HMinh, ngay trong đời ngài đã tu hành thành Pht dưới cội Bồ đ, hiu là Thích Ca u Ni; cuộc đời của ngài từ lúc đn sanh cho đến khi nhp niết n đu mang ý nghĩa tỉnh thức và giác ng, ngài đã biu hin nhân cách tuyt vời bằng sự nỗ lực tu hành giải thoát và lợi ích chúng sanh.

Hôm nay, ngày trăng tròn tháng Tư năm KHợi Pl. 2563, Dl. 2019 Tăng Ni Pht tử Vit Nam cùng nhng người con Pht trên tn thế giới hân hoan đón mng Đại lễ kỷ nim ngày Khánh đn, ngày xut hin trên đời của Đức Bổn sư Thích Ca u Ni, đấng Điu NgĐại Pháp Vương đem ánh đo vàng cứu độ chúng sanh tìm về bến giác.

Trong mười danh hiu cao quý tt bc ca đng Điu NgĐi Pháp Vương, “Điu ngtrượng phulà khng điu phục và chế ngcủa bc đại trượng phu, Đức Pht không chtđiu phục và chế ngtâm mình mà ngài còn khéo điu phục được tt cchúng sinh, ngài giúp con người xly tham ái phin trượt, tỉnh thức thế nn hướng đến cn trời giác ng, mang nguồn sng cn hạnh phúc đến cho nn loi.

* PTng Thư ký HĐTS, Chánh Văn png 2 TWGH.
 


Trong ý nghĩa thiêng liêng và tích cực từ thông đip tình thương và tuệ giác của Đức Pht, trong kng khí trang nghiêm thanh tịnh của ngày Đại lễ Pht đn, trước hết chúng ta hãy cùng nhau hướng về Tnh đa Lâm TNi lắng lòng đón nhn suối nguồn đại bi và ánh sáng tuệ giác mà bc chí tôn đã thị hin nơi đời, chan hòa trong nim hlc vô biên đó, chúng ta hãy cùng nhau thành tâm nguyn cu cho Pht pháp trường tồn, thế giới hòa bình, chúng sanh an lc.

Mục đích ra đời của Đấng TPhlà khai thị tri kiến Pht luôn hin hữu nơi mỗi con người, trên phương din rng, giáo pháp của Đức Pht mang ý nghĩa khai sáng nhân sinh, đây là cơ hội vô cùng quý báu để tt cả chúng ta nm bt đo lý giải thoát và ứng dụng vào đời sng hin ti, ngõ hu kiến to nguồn an lc nơi mỗi tâm hồn, thiết lp nn văn minh đo đức, ổn định, phát trin, làm nn móng xây dựng một thế giới hòa bình thịnh vượng. Sự thị hin của Đức Pht cách nay đã hơn 25 thế k, nhưng giáo pháp của ngài vn luôn thiết thực, sng động, thích ứng mọi hn cnh, mọi thời đi, làm lợi ích chúng sanh trong muôn một, chính vì vy mà skin Đại lễ Pht đn từ năm 1999 đã được Đại hội đồng Liên Hip Quốc công nhn là ngày “Lễ hội Văn hóa Tôn giáo” thiêng liêng, trng đại nht của loài người trên hành tinh.

Năm nay, được sđồng thun ca Uban Tchức Quốc tế Đại lPht đn Liên Hip Quốc Vesak và scho phép,ng h ca Nhà nước, Chính PhNước Cng hòa Xã hi Chnghĩa Vit Nam, Giáo hi Pht giáo Vit Nam đăng cai tchức Đi lVesak Liên Hip Quốc 2019 – Pht lịch 2563, tại ca Tam Chúc, thuộc qun thdu lịch Tam Cc trên đa bàn tỉnh Hà Nam, đây là nim vinh dca toàn thPht giáo đVit Nam nói riêng và đt nước Vit Nam nói chung, khi một lần nữa, Giáo hi Pht giáo Vit Nam đứng ra tchức một lhi n hóa tôn giáo thế giới ca Liên Hp Quốc, một skin trng đại thiêng liêng bc nht ca Pht giáo toàn cu; đc bit, ni dung chđchính ca Hi tho quốc tế nn Đi lVesak Liên Hip Quốc 2019 tại Vit Nam lần này đã nói lên tính cp thiết vscó mt đy trách nhim của Pht giáo trước những yêu cu tc bách thời đại. Hòa trong nim n hoan phấn khởi đón mừng ngày Đức Pht đn sanh, đồng thời thhin trách nhim ca người con Pht, chúng tôi mo mui đóng góp ng Hi tho bài tham lun Pht giáo trong vai trò chđo hướng đến s lãnh đo tn cu nhm chia strách nhiệm vì mt xã hi bn vng”.
 


Đức Pht ra đời mang theo thông đip tình thương và tuệ giác, đến nay đã hơn 25 thế k, nhng giá trđo lý nhân sinh và con đường giải thoát khổ đau vn kng ngng được hàng tứ chúng đệ tử của ngài kiên trì vn dụng vào đời sng tu hành và nỗ lực tuyên dương hoằng hóa như lời ngài ân cn chỉ dy “Cánh cửa giải thoát đã mtoang cho hết thy nhng người nào muốn nghe và đón nhn go pp của Như Lai1. Và trên 2500 năm qua, nhng giá trị cao quý đó ngày càng ta sáng, ngày càng được phát huy và kết tinh thành chuỗi giá trị cht liu chuyn hóa nghip lực, được biu hin qua nhng nhân cách sng trong sáng thun thin của hàng tm triu Tăng, Ni, tín đồ Pht tử trên tn thế giới, nhng nhân cách sng đó đã thm sâu vào nn văn hóa của mỗi quốc gia, vùng min lãnh th, to nên nguồn năng lượng tn đy sinh khí, có công năng thúc đy quân bình hệ sinh thái môi trường cũng như kiến to một thế giới hòa bình an lc, góp phn to lớn cho công cuộc phục hồi nn đo đức nhân bản và tái to đời sng chân thin mỹ của loài người trên khp hành tinh, nhng giá trị tuyt vời đó xut phát từ giáo pháp của Như Lai, từ nim tin, trách nhim và vic làm cụ thể của nhng người con Pht luôn hướng về một tương lai tươi sáng, nht là nhng giá trtối ưu bt dit đó khởi nguồn từ sra đời của đấng TPhụ Thích Ca u Ni, đây là đim nhn quan trng mà mỗi người con Pht hin din tại Đại lễ hôm nay cn phải tc ghi trong thời khc thiêng liêng của ngày khánh đn.

Chủ đề Hội tho Đại lễ Vesak Liên Hip Quốc 2019 – Pht lịch 2563 do ngài Chủ tịch Hội đồng TrsGiáo hội Pht giáo Vit Nam đề xut, được Liên Hip Quốc và Chư Tôn đức lãnh đo Pht giáo tn cu tán thành, nội dung chủ đề chính và năm chủ đề phụ đu cùng hướng đến cách tiếp cn của Pht giáo đối với giới lãnh đo trên tn cu nhm chia sẻ trách nhim vì một xã hội bn vng, điu này cho thy ý thức trách nhim cao cả của Pht giáo trước hin tình thế giới hàm tàng nhiu nguy cơ bt ổn và biến động tiêu cực trên nhiu phương din đời sng, tính thời svà cp thiết mà chủ đề Hội tho đt ra đã nói lên thái độ sng tích cực cũng như khẳng định nim tin vkhnăng hóa giải nhng vn nn thời đại của Pht giáo, trong phm vi tham lun này, trước hết chúng tôi xin nêu lên ba đc tính ưu vit của Pht giáo có mối quan hệ sâu sc
  1. Kinh Trung bộ I.
 


với công cuộc hoch định một chiến lược thống nht và phát trn của Pht giáo để đóng góp hiu quả hơn nữa cho tiến trình phng sự nhân sinh, bởi đây là tin đề quan trng để Pht giáo có thể tiếp cn giới lãnh đo tn cu nhm chia sẻ trách nhim vì một xã hội bn vng.

Nhìn lại cuộc đời của Đức Pht, từ khi ngài ra đời cho đến khi ngài giác ngộ thành Pht và nhp niết n, trong qung đời 80 năm thị hin đó, ngài luôn thể hin trọn vn nhng đức tính ưu vit, nhân bản và cao quý.

Đức tính ưu vit đu tiên đó là đức tính hướng thượng, đây đức tính luôn gn cht với bn cht giác nggiải thoát, tinh thần hướng thượng được thể hin sinh động trên bước đường tầm cu đo giải thoát của đng TPhụ, nhờ đức tính hướng thượng mà ngài đã nỗ lực tu nh đt đến cnh giới cứu cánh viên n m lợi lc chúng sinh, như lời ngài dy trong kinh Pháp C: “Tvũng bùn ô uế vt bbên lề đường, mt đóa sen xuất hiện làm đẹp ý mi người; Tvũng bùn sanh tử phiền não ca thế gian, xuất hiện mt bc Thánh với trí tuệ siêu phàm làm lợi lc quần sanh2. Trong kinh Hoa Nghiêm, Đức Pht dy rt rõ: “Bồ tát gieo trồng ht giống Bồ đề, không thgieo hư không; trái li phi gieo trên đất chng sanh. Ly nước từ bi để tưới, cây Bồ đề sẽ đơm hoa kết trái, hoa là hoa trí tuệ, trái là quả Bồ đề, tức Pht quả. Cũng vy, từ sa mc hoang vng, sinh tử trn lao, Bồ tát hóa độ chng sanh, khuyên chng sanh nlực tu tập, chng quả Bồ đề trong sanh tử phiền não ca thế gian, không thngoài cảnh giới y mà có quả Bồ đề, Niết bàn riêng3. Như vy, tinh thần hướng thượng đã hình tnh nhận thức bn cht giác ngvốn kng pn bit tuổi tác, giới tính, chng tộc, giai cp hay vị trí xã hội, bởi bn lai chúng sanh đu là Pht, Pht trong mỗi chúng ta, nhờ đó nhng người con Pht luôn tự tin với khng tuệ giác, ng lực tu nh và các khng tốt đp khác vốn tim ng nơi mỗi con người. Tinh thần hướng thượng giúp người con Pht dù ở nơi nào, rơi vào hoàn cnh nào cũng đu giữ gìn Giới - Lut của Pht, nhờ đó chế ngự được cám d, loại trphin trược, vươn cao đến ánh sáng giác nggiải thoát, cũng chính nhờ đức tính hướng thượng mà Tăng Ni Pht tử

 
  1. Pháp cú 58, 59.
  2. Kinh Hoa Ngiêm, phẩm Phổ Hiền.
 


khp năm châu suốt hơn 25 thế kỷ qua đã to cho mình một vành đai bo vrt hữu hiu trong snghip tu hành giải thoát, cũng như đóng góp đáng kvào snghip hoằng dương chánh pháp; với đức tính hướng thượng của Pht giáo, người con Pht trên tn thế giới sẽ tự tin cùng nhau chia sẻ trách nhim vì một xã hội đo đức văn minh và phát trin bn vng.

Đức tính ưu vit thhai của Pht giáo là tinh thn tự giác, nhờ đức tính tự giác mà người con Pht luôn tỉnh thức chánh nim, luôn thực hành lời Pht dy kng làm điu xu ác, thực hành vic thin lành, chế ngsáu căn, đoạn trừ tht tình lục dục, tu tp bốn chân lý, thành tựu Giới - Định - Huệ thanh tịnh vô nhim, nhờ đức tính tự giác mà mỗi vTăng Ni Pht tử skiến to cho bản thân một tâm hồn an tịnh, đóng góp cho đời sng nhân loại nhng viên gch quý báu để xây dựng nên một thế giới hòa bình thịnh vượng. Có thể nói rằng, với đức tính tự giác của Pht giáo, người con Pht trên tn thế giới có thể dễ dàng thành tựu nhng thin pháp trên bước đường phng sự nhân sinh, scó nhiu thun lợi trong vic thiết lp một xã hội đo đức, nhân văn và thánh thin.

Đức tính ưu vit thba của Pht giáo là đức tính trách nhim, như chúng ta đã biết, sự hình thành Tăng già là nhm thành tựu hai mục tiêu quan trng, đó là giúp cho tt cả thành viên của Tăng già đu đt Tnh qu, thành tựu lý tưởng giác nggiải thoát, hai là truyn bá Pht pháp cứu độ chúng sinh, giúp con người có được một đời sng an lc hnh phúc, tiến tới giải thoát, chm dứt khổ đau luân hồi sanh tử. Với smạng cao cả tp trung vào hai mục tiêu cụ thể này, đã cho thy, sinh hot của Tăng già được thể hin bởi tính thống nht của tp thể trên tinh thn hòa hợp, kỷ cương và tự giác, đồng thời lại vừa mang tính dn thân và tinh thn trách nhim rt cao kng chỉ đối với từng thành viên trong hệ thống Tăng già mà còn đối với cả đời sng nhân loi. Theo đó, trách nhim của Tăng Ni Pht tử, dù ở bt kỳ trú xnào trên thế giới này cũng đu phải thực hành theo Pháp và Lut của Như Lai, luôn xác định vic cn làm và phải làm của mình, vic cn làm và phải làm này kng ra ngoài mục tiêu thăng tiến trên con đường tu hành giải thoát và dn thân cứu độ chúng sanh thông qua các ngã đường giáo dục, hoằng pháp và công ích xã hội. Tinh thn trách nhim của người con Pht thường được thể hin qua vic làm cụ thể trong đời sng
 


sinh hot, tu nh và công tác Pht sự, chính ý thức tch nhim đã thúc đy sdn tn của Pht giáo trên bước đường hong pp lợi sanh. Như lời Đức Pht dy trong kinh Pháp C: “Ai ng các hạnh lành, xóa mcác nghiệp ác, chiếu sáng rực đời ny, như trăng thoát mây che4. Như vy, với đức tính tch nhim cao cả của Pht giáo, người con Pht trên toàn thế giới sẽ tự giác và tích cực, kng qun ngại kkn gian khổ trên bước đường cùng nhau kiến to một thế giới hòa bình thịnh vượng.

Bn cht Pht giáo là giáo dục tâm linh, hướng con người đến chân trời giác nggiải thoát, Pht giáo cũng là nn giáo dục đa văn hóa kng bị giới hn bởi kng gian và thời gian, dù trong bt kỳ hn cnh nào, thời đại nào, Pht giáo cũng thích ứng và mang lại lợi ích thiết thực cho đời sng con người. Người con Pht ở bt kỳ trú xnào trên thế giới này cũng đu tu hành trên căn bản Giới và Lut, luôn tỉnh thức bốn lẽ tht (Tứ Diu Đế) và ứng dụng Bát Chánh Đạo vào đời sng, nhờ đó nhn ra nguyên nhân gây nên luân hồi sanh tử, thu tỏ nhân sinh quan (sanh, lão, bnh, tử) và vũ trụ quan (thành, trụ, hoi, kng) nhn thức về đời sng vô thường, bình an trước sự hoại dit và nhng biến động trong đời sng thế gian, người con Pht luôn tỉnh thức chánh nim trong sinh hot để khống chế bản năng, vô hiu nhng thói quen kng tt, xây dựng nếp sng lành mnh, thun hòa, thanh tịnh, nâng cao cht lượng tu hành và phng sự.

Hệ thống giáo lý đo Pht vô cùng phong phú với nguồn tuệ giác tn đy tinh thn khai sáng, cùng với muôn ngàn đức tính ưu vit của Pht giáo, nht là với ba đức tính hướng thượng, tự giác và trách nhim rt ưu vit trong snghip hoằng pháp lợi sinh như chúng tôi đã trình bày, chc hn sgóp phn đáng kể trong vic chia sẻ trách nhim vì một xã hội bn vng, song công tâm mà nói, nguồn năng lượng và nhng hiu quả cng hiến của Pht giáo cho đời sng con người vn còn rt khiêm tốn so với nhng gì mà Pht giáo s hữu, minh chng cho điu này, đó chính là thực trạng đời sng nhân loại vn còn nhiu biến động tiêu cực và bt ổn, vn nn khổ đau của nhân sinh ngày càng gia tăng, nhng cuộc khng bố man rđy thú tính vn đang din ra tại nhiu nơi trên thế giới,

 
  1. Pháp Cú 173.
 


chiến tranh vũ trang, chiến tranh thương mại vn tiếp din tại một số quốc gia có mâu thun và tranh chp quyn lợi, thế giới ngày càng xut hin nhiu căn bnh nan y, bnh lmà khoa học chưa có thuốc men chữa tr, khng hoảng tài chánh, khng hoảng năng lượng và khng hoảng sinh thái, thực cht vốn là khng hoảng tu tưởng, khng hoảng văn hóa và khng hoảng tâm linh, tt cả đu phát sinh bởi tâm tham lam, sân hn và si mê của con người, đáng lưu ý là nhng vn nn do biến đổi khu gây nên tại một số quốc gia trên tn thế giới, trong đó Vit Nam là một trong số nhng quốc gia gánh chịu hu quả nghiêm trng. Mt khác, sphát trin như vũ bão của khoa học kỹ thut kèm theo sphong phú đa dạng tin nghi vt cht đang tỷ lệ thun với sự tụt hu của các nn tảng đo đức truyn thống, nhng vn nn này làm cho guồng quay của nhng bt an, xung đột ngày càng gia tăng, đc bit là chúng ta đang sng trong thời đại truyn thông kỹ thut svà trong giai đoạn khởi đu cuộc cách mạng công nghip ln thứ tư của nhân loại ngày càng phát trin mnh mẽ ở cả chiu tích cực ln tiêu cực, ở chiu tiêu cực, nó đã to ra quá nhiu sự thay đổi trong đời sng xã hội, nh hưởng đến chính tr, kinh tế, tài chánh tn cu và mọi phương din khác trong cuộc sng, cùng với hệ lụy phát sinh vô số căn bnh thời đại như trầm cm, bi quan, chán chường, âu lo, bế tc, đau kh, tuyt vng; từ đó to ra chuỗi hiu ứng tiêu cực rt đáng lo ngại cho đời sng nhân loi. Trước tình hình thực tế nhức nhối này, một mnh đề được đt ra cho Pht giáo thời đại ngày nay, đó chính là vic Pht giáo cn phải tiếp cn lãnh đo tn cu để cùng đưa ra nhng giải pháp hữu hiu nhm tháo gvà giải quyết rốt ráo nhng vn nn thời đại một cách an tn và bn vng như chủ đề Hội tho ln này khởi xướng.

Có thể nói, Pht giáo shữu nguồn năng lượng quý báu phát sinh từ công phu tu hành của hàng tm triu Tăng Ni tín đồ Pht tử trên tn thế giới, đây là nhịp cu và là cht xúc tác quan trng để nguồn tuệ giác được khơi dn vào đời sng nhân gian; đc bit Pht giáo có cả một hệ thống giáo lý Pht giáo rt đa dạng và phong phú, mà ở đó mỗi lời kinh đu có công năng chuyn hóa nghip lực thành nguyn lực cho mỗi con người, mỗi ý kinh đu có thể hóa giải nhng vn nn thời đại khi chúng ta ứng dụng đúng pháp. Ngoài ra, Pht giáo còn có truyn thống đn kết, hòa hợp, kỷ cương và ý
 


thức trách nhim cao cả của hệ thống Tăng già, chc chn sto nên nhng lợi thế rt lớn trên bước đường phng sự nhân sinh. Về thun lợi mang tính khách quan, kể từ khi Đại Hội Đng Liên Hip Quốc chính thức công nhn Pht giáo là tôn giáo tn cu vào ngày15 tháng 12 năm 1999 và tổ chức Đại lễ Pht đn (còn gọi là Đại lễ Tam hợp, kỷ nim ngày Đức Pht Đn sinh, Tnh đo và Nhp niết n) vào tháng 5 năm 2000 tại trsLiên Hip Quốc với sự tham dự của các truyn thống tông môn pháp phái Pht giáo thuộc 34 quốc gia, từ mốc thời gian đó trở đi, Đại lễ Vesak Liên Hip Quốc được tổ chức 16 ln, chủ đề hội tho Đại lễ Vesak mỗi năm đu gn kết với mối quan tâm hàng đu của Liên Hip Quốc về các vn nn thời đi, lãnh đo Pht giáo tn cu được Liên Hip Quốc dành cho sự quan tâm đc bit, nht là sk vng của Liên Hip Quốc đối với nhng đóng góp trí tuệ của Pht giáo trên bước đường hóa giải nhng vn nn, chính nhờ đó mà trong suốt hai thp niên qua lãnh đo Pht giáo trên thế giới có cơ hội trực tiếp tham gia vào các kĐại lễ Vesak Liên Hip Quốc, các skin Pht giáo quốc tế và các chương trình văn hóa, giáo dục do Liên Hip Quốc khởi xướng, từ suy nghĩ này chúng tôi mo muội nêu lên một vài quan đim vvai trò chđo của Pht giáo hướng đến slãnh đo tn cu nhm chia sẻ trách nhim vì một xã hội bn vng.
  1. Vai trò của Pht giáo rt quan trng trong vic kiến to một đời sng ổn định và phát trin, tuy nhiên để chu tn trách nhim này, chúng tôi chủ quan cho rằng, trước hết Pht giáo nơi mỗi quốc gia cn phải thống nht thành một tổ chức và nht quán trong tư tưởng và hành động xuyên suốt từ trên xuống dưới mới có thể ổn định và tp trung được nguồn lực dồi dào của mình vào snghip phát trin và công cuộc phng sđt nước.

Nhìn lại lịch sPht giáo, thời Đức Pht tại thế, Tăng già là một đn thể thống nht nên Pht giáo rt phát trin dù lúc đó Bà La Môn giáo đã có mt từ rt sớm, đồng thời đt nước n Đcđại lúc by giờ rt hưng thịnh, dù xã hội có phân chia thành bốn giai cp, nhưng Pht giáo đã dn dn xóa tan nhng định kiến chnày, nht là trong tổ chức Tăng đn hn tn trit tiêu tư tưởng phân chia giai cp, riêng đối với Pht giáo Vit Nam, vào thời nhà Trần, kể từ khi Pht giáo ở nước Đại Vit được Pht hoàng Trần Nhân Tông thống nht thành một tổ chức Giáo hội duy nht là Pht giáo
 


Trúc Lâm, Pht giáo lúc by giờ được triu đình ủng h, vua quan và dân chúng đa phn theo đo Pht cho nên Pht giáo trở nên cực khưng thịnh, đồng thời đường li trnước theo giáo lý nhà Pht cũng đã được áp dựng nên nhờ đó đt nước thái bình thịnh tr. Nói vPht giáo Vit Nam thời đại ngày nay, nhờ sự hợp nht các tổ chức, hệ phái thành một tổ chức Giáo hội Pht giáo Vit Nam, mọi hot động của Giáo hội nht quán xuyên suốt từ trên xuống dưới nên đã phát trin rực rỡ, đồng thời phát huy được sức mnh tng hợp để đóng góp hiu quả vào snghip xây dựng và phát trin đt nước cũng như góp phn ổn định xã hội.

Trên thế giới hin nay, ngoài một số quốc gia như n Đ, Tích Lan, Trung Hoa, Vit Nam, Nht Bn, Hàn Quốc, Thái Lan, Myanmar, Lào, Campuchia được xem là nhng quốc gia có truyn thống Pht giáo lâu đời, bên cnh đó Pht giáo tại nhiu quốc gia khác trên khp các châu lục cũng đã phát trin mnh m, tuy nhiên công tâm mà nói, nhìn chung Pht giáo tại các quốc gia chưa có một tổ chức thống nht lãnh đo điu hành, cho nên sự đóng góp của Pht giáo vn còn mang tính rời rác và tự phát, chưa tht skhẳng định vai trò của mình và to sức thu hút đối với giới lãnh đo, bằng nhng kinh nghim thực tin trong hot động của Pht giáo Vit Nam trong suốt chiu dài lịch sử hình thành và phát trin, nht là trong gn bốn thp niên trlại đây; chúng tôi chủ quan cho rằng, Pht giáo tại các quốc gia cn phải gn kết các tổ chức hệ phái thành một tổ chức Giáo hội thống nht như kinh nghim của Pht giáo Vit Nam mà chúng tôi vừa chia s.
  1. Đức Pht ra đời với bổn hoài cứu khổ chúng sanh, giáo pháp của Đức Pht là nguồn minh triết ưu vit và tối thượng để khai sáng vô minh của con người, hơn 25 thế kỷ qua, nhng người con Pht trên khp hành tinh chưa hề ngưng nghỉ trách nhm vì một thế giới ổn định, hòa bình, hnh phúc, thế nhưng đời sng xã hội vn ngỗn ngang nhng điu bt toi, thế giới loài người vn trin miên đau kh, và dường như sbt ổn vn phảng pht đâu đó ngay trong lòng Pht giáo khi sgn kết và sự điu hòa chưa thể bt nhịp với nhng yêu cu và thách thức của thời đi, chính vì vy mà Đại lễ Vesak năm nay với Hội tho quốc tế chủ đề “ch tiếp cận của Pht go v slãnh đạo toàn cu và trách nhiệm ng chia sẻ xã hi bền vng, có thể nói đây là một chủ đề hợp thời và liên quan mt thiết với xã hội
 


nhm hướng đến một vin cnh tươi sáng cho tương lai nhân loi.

Chúng ta cn lưu ý, khái nim slãnh đo tn cu” trong bối cnh tn cu hóa với cuộc cách mạng công nghip ln thứ 4 đang phát trin mnh m, theo đó các quốc gia trên thế giới ngày càng gia tăng mối liên kết và sự hiu biết ln nhau, ngày càng nh hưởng mnh mẽ từ stác động của nhng tiến bộ trong lĩnh vực tin học và vin thông, thường xuyên trao đổi về thương mi, kinh tế, tài chánh, khoa học kỹ thut, văn hóa giáo dục và nhiu lĩnh vực khác trong đời sng xã hội, đáng lưu ý là sự thông thương trao đổi và nh hưởng ln nhau kng chỉ xy ra trong đời sng xã hội mà còn lan ta đến trong đời sng sinh hot của Tăng Ni Pht tử trên tn thế giới, chính vì vy, trước khi nói đến vai trò của giới lãnh đo tn cu, chúng ta cn nêu lên tm quan trng vvai trò chđo của Pht giáo hướng đến slãnh đo tn cu, trong ý tưởng này, trước tiên, Pht giáo các quốc gia trên tn thế giới cn hợp nht thành một tổ chức thống nht và duy nht, đó là “Đại Hội Đng Điu Hành Pht Giáo Thế Giới, đây được xem ngôi nhà chung của Pht giáo tn cu, khi đó các nhà lãnh đo Pht giáo tn cu scó đu kin thun lợi hơn để thúc đy và truyn cm hng cho tổ chức Pht giáo tại các quốc gia thành viên tích cực tham gia Pht svà cụ thể hóa tm nhìn về tương lai đã được định hướng. Trong bối cnh tn cu hóa, vai trò chđo của Pht giáo hướng đến slãnh đo tn cu skng còn đóng khung trong kng gian riêng bit của Pht giáo mà còn mở ra hướng tích cực dn thân trên khp mọi lĩnh vực của đời sng xã hội, khi đó Pht giáo scó cơ hội và điu kin nhiu hơn trong vic can thip và giải quyết các vn nn thời đi.

Pht giáo thời cn hin đại đã có nhiu tổ chức khá quy mô, chẳng hn như Hội Liên Hữu Pht Giáo Thế Giới thành lp vào năm 1924; Hội Đng Tăng Già Pht Giáo Thế Giới được thành lp vào tháng 5 năm 1966 tại Thủ đô Colombo, Tích Lan; Liên minh Pht giáo Thế giới được thành lp vào tháng 11 năm 2011 tại New Delhi (n Đ); Tng Liên Đn Pht Giáo Quốc Tế và Hip hội Tăng già Pht giáo Thế giới cũng được thành lp vào đu thời kỳ hin đại nhm thể hin sự quan tâm của Pht giáo đối với các vn đề đương đại mang tính tn cu, góp phn chia sẻ trí tuệ và trách nhim phổ quát của Pht giáo, giải quyết xung đột, mang lại hòa bình thế giới; bên cnh đó, các skin của Pht giáo mang tm quốc tế cũng đã
 


được một số quốc gia tổ chức như Hội nghị Thượng đỉnh Pht giáo Thế giới do Pht giáo Nht Bn khởi xướng và Din đàn Pht giáo Thế giới do Hip hội Pht giáo Trung Quốc đứng ra tổ chức nhm kết nối tt cả các tổ chức, hệ phái Pht giáo, các nhà nghiên cứu học gi, các nhà hot động thực tin trên tn thế giới, hay skin Đại lễ Pht đn Vesak hằng năm do Uban Tổ chức Quốc tế Đại lễ Pht đn Liên Hip Quốc Vesak của Pht giáo Thái Lan đm trách… Thực tế hin nay, tn cu có khá nhiu tổ chức Pht giáo mang tm quốc tế, song hiu quả đóng góp cho xã hội vn còn khiêm tốn, đc bit chưa khẳng định vị trí cũng như vai trò chđo, điu này dn đến vic Pht giáo đã gp phải kng ít kkhăn trong vic chia sẻ trách nhim đối với cng đồng một cách hiu qu, do vy chúng tôi thiết nghĩ, để Pht giáo có điu kin thun lợi và tp trung được nguồn lực dồi dào của mình vào mục đích phng sự nhân sinh, thì Pht giáo tại các quốc gia trên tn thế giới nên gn kết lại thành một tổ chức thống nht “Đại Hội Đng Điu Hành Pht Giáo Thế Giới” để lãnh đo điu hành Pht stn cu.

Đời sng con người trên thế giới vn luôn đối mt với nhng cuộc khng hoảng trầm trng, nhng bt bình đẳng trở nên sâu sc, mâu thun ngày càng gia tăng, thù hn, chiến tranh, bo lực, sự cn kit tài nguyên thiên nhiên, smt cân bằng của môi trường sng, snghèo đói, thiên tai, tt bnh, nht là vn đề đo đức đang suy đồi trong một bộ phn qun chúng thể hin đy dãy qua nhng svic làm trái với luân thường đo lý vn đang din ra hàng ngày trong đời sng xã hội, trong bối cnh này, nếu chúng ta kết hợp và thống nht các tổ chức Pht giáo dù mang tm quốc tế nhưng hot động mang tính riêng lẻ như hin nay thống nht thành một tổ chức Pht giáo tn cu thì đây kng chỉ là mong ước của Tăng Ni Pht tử trên tn thế giới, mà còn là yêu cu của xã hội trong knguyên tn cu hóa, nhm thúc đy và nâng cao hiu quả phng sự, góp phn giải quyết nhng vn nn thời đại mà Pht giáo vốn kng tách rời đời sng cùng với hoài bão của mình.
  1. Vào tháng 9 năm 2012, Tng Thư ký Liên Hip Quốc, ông Ban Ki Moon, đã đưa ra chương trình Sáng kiến đu tiên của giáo dục tn cuvới mục đích bồi dưỡng công dân tn cu giữ vị trí trung tâm trong các hot động giáo dục, thúc đy giáo dục cho sphát trin bn vng vì nn hòa bình nhân loi, chương trình này
 


được UNESCO thực hin đã to sự liên kết các quốc gia lại với nhau trong mọi hot động giáo dục; liên hệ đến hot động này, nếu Pht giáo cũng đưa ra chương trình Sáng kiến đu tiên về liên kết Pht stn cu” nhm làm tin đề cho sgn kết Pht giáo các quốc gia trên tn thế giới trong công tác Pht sự, đồng thời tp trung sức mnh tng hợp vào một mục tiêu cp bách nào đó thì sự đóng góp của Pht giáo sẽ trở nên hiu qu, sto sự chú ý cũng như nim tin của lãnh đo các quốc gia trên thế giới nhiu hơn vào vai trò trách nhim của Pht giáo, chúng tôi cho rằng, đây cũng là một trong nhng phương cách thể hin vai trò chđo của Pht giáo hướng đến slãnh đo tn cu nhm chia sẻ trách nhim vì một xã hội bn vng. Thiết nghĩ, điu này chúng ta hn tn có thể thực hin được nếu chúng ta ý thức sâu sc vai trò và trách nhim của Pht giáo trong bối cnh thời đi, và nếu chương trình Sáng kiến đu tiên về liên kết Pht stn cu” được Pht giáo các quốc gia đồng tình đón nhn, cùng nhau trin khai thực hin, chúng tôi chủ quan cho rằng, đây slà cơ hội để tht cht mối quan hệ Pht giáo trên tn thế giới và là tin đề để Pht giáo phát huy vai trò chđo của mình trong vic hướng đến slãnh đo tn cu một cách khả thi và thực tin.
  1. Hin nay viêc ký kết Hip định Thương mi giữa các quốc gia với các Liên minh Kinh tế trên thế giới luôn kèm theo các điu kin nn bn, nn n; chúng tôi thiết nghĩ, khi một tchức Pht giáo vi quy mô thống nht toàn cu ra đời, khi đó Đi Hi Đng Điu Hành Pht Giáo Thế Giớitrên cương vnh đo Pht giáo toàn cu, sm vic vi các tchức liên minh kinh tế i cnh trên toàn thế giới nhằm đề xut vic buộc các quốc gia tnh viên ca tchức hay các quốc gia là đi tác ca tchức liên minh kinh tế cn phi thực hin bquy tc ng xchung bao gm cht lượng môi trường, sản phẩm ng hóa, n hóa thương mi, an toàn lao động (được ng dụng tnhững phương pp chuyn hóa nghip lực trong hthống giáo lý đo Pht), chúng tôi cho rằng, cách tiếp cn này sng cao vthế ng như vai trò chđo của Pht giáo hướng đến snh đo toàn cu, ng chia strách nhim vì một xã hội bn vng.

Hội tho khoa học Cách tiếp cn của Pht giáo với lãnh đo tn cu vì xã hội bn vng, cùng với năm chủ đề phSlãnh đo có chánh nim vì hòa bình bn vng”; Cách tiếp cn của Pht giáo
 


vgia đình hòa hợp, chăm sóc sức khỏe và xã hội bn vng”; Cách tiếp cn của Pht giáo vgiáo dục đo đức tn cu”;Cách mạng công nghip ln thứ tư và Pht giáo”; Cách tiếp cn của Pht giáo về tiêu thcó trách nhim và phát trin bn vng” cho thy tinh thn trách nhim của Pht giáo trước nhng din biến thực tế đáng quan ngại trong xã hội thời đi, tuy nhiên, nhìn nhn một cách công tâm và sâu sc thì các nội dung Hội tho hướng đến đu là nhng mục tiêu căn bản mà Pht giáo đã đề cp bàng bc trong hệ thống các tác phm kinh đin, đã được chư tôn đức tin bối từng thực hin qua nhiu giai đoạn lịch sử trên tiến trình phng sự nhân sinh, nếu có khác chăng, đó là ở mức đ, phm vi và phương cách thực hin trong hn cnh mỗi thời k, nêu lên như vy để chúng ta có nim tin tuyt đi vào vai trò chđộng và chđo ca Pht giáo trong vic ng dụng hthống giáo lý Pht Đà một cách khế cơ khế lý vào tiến trình hi nhập toàn cu nhằm chia strách nhim đi vi cng đồng.

Để thực hin tốt vai trò chđo hướng đến slãnh đo tn cu, cụ thể là chủ động đưa tư tưởng Pht học và ứng dụng nguồn tuệ giác vào đời sng một cách hiu qu, điu kin tiên quyết, các nhà lãnh đo Pht giáo cn phải thể hin tinh thn tri hành hợp nht, khi chúng ta nói đến TVô Lượng Tâm” thì tâm hồn mỗi chúng ta phải tht sTừ, Bi, H, X, từ đó các đc tính khác cũng vy, vì Tâm làm chủ các pháp như lời Pht dy: “Trong c pp, m dẫn đu, m m chủ, m tạo c! Nếu nói năng hoc hành đng với m thanh tịnh, svui sẽ theo nghiệp kéo đến như ng theo hình5 và Tâm an - Thế giới an, cho nên mỗi người con Pht trên thế giới này cn phải thường xuyên tỉnh giác chánh nim để kiến to tâm thái an hòa, chân thiện; hiu ứng tích cực này sto nên nguồn năng lượng vô biên, kiến to nên một xã hội bn vng, một thế giới hòa bình thịnh vượng.

Nhìn nhn nhng mt hn chế của Pht giáo tn cu trong quá trình phng sự nhân sinh, Đại lễ Vesak Liên Hip Quốc 2019 tổ chức Hội tho quốc tếCách tiếp cn của Pht giáo vslãnh đo tn cu và trách nhim cùng chia sxã hội bn vnglà xut phát từ hoài bão Cứu khổ chúng sanh là cúng dường chư Pht, đồng thời cũng xut phát từ nhng yêu cu thúc bách của xã hội, cho nên


5. Pháp Cú số 2.khái nim Cách tiếp cn của Pht giáo vslãnh đo tn cu” cn được hiu đó là một quan nim vvai trò chủ động và chđo của Pht giáo hướng đến slãnh đo tn cu, do đó, trước hết bản thân Pht giáo cn phải hoch định một chương trình hành động cụ thể phù hợp với tình hình thực tế, tiến đến vic hình thành một cơ quan lãnh đo điu hành Pht giáo gn kết với slãnh đo trên tn thế giới nhm đáp ứng yêu cu thời đi, đây là định hướng mang tm nhìn chiến lược của Pht giáo thời đại trong smạng độ sanh, mục tiêu này, smạng này sẽ tùy thuộc rt nhiu vào sự đồng tâm nht trí của tt cả quý vđại biu tham gia Hội tho quốc tế quan trng ln này.

Chúng ta cn nhn thức sâu sc rằng, thời đại ngày nay, mỗi cá thể trong chúng ta đu đang phải gánh chịu nhng hệ lụy bởi cng nghip chung của tn nhân loi, trong tình hình cp bách hin nay, đòi hỏi Pht giáo đồ trên tn thế giới phải gn kết thành một cơ thể thống nht, đem hết trí tuệ tâm huyết dn thân phng sđo đời, chúng tôi tin tưởng sự hình thành một kế hoch cụ th, trong đó có nhng nội dung chúng tôi mo muội nêu lên trong tham lun này slà vic làm thiết thực ý nghĩa để chúng ta cùng nhau dâng lên nhng nén tâm hương cúng dường đấng TPhụ Thích Ca u Ni nhân Đại lễ Vesak Liên Hip Quốc 2019 PL.2563.

***
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây