7 CÁCH TIẾP CẬN CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰ LÃNH ĐẠO TOÀN CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM CÙNG CHIA SẺ VÌ XÃ HỘI BỀN VỮNG

Thứ tư - 08/05/2019 06:14
HT. Thích Gia Quang
61
 
CÁCH TIẾP CN CA PHT GIÁO VỀ S LÃNH ĐO TOÀN CU VÀ TRÁCH NHIM NG CHIA SẺ VÌ XÃ HỘI BỀN VỮNG
 
HT. Thích Gia Quang1

Đạo Pht đã có lịch sử hơn 2500 năm, ngày nay trong xã hội phát trin, tiến bộ về mọi mt đã nâng cao đời sng con người, thế giới ngày càng văn minh hơn. Tuy nhiên, trong quá trình vn động và phát trin đã ny sinh nhng mt trái của xã hội. Đứng trước nhng thách thức đó giáo lý Pht giáo cn phải tiếp cn vn đề như thế nào, ở góc độ tôn giáo - giáo lý đo Pht sgiúp được gì trong vic giải quyết nhng thách thức của nhân loại trong xã hội đương đi?

CÁCH TIẾP CẬN CA PHT GIÁO QUA C NHÌN VNHỮNG MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN THIÊN NIÊN KCA LHQ

Nhng mục tiêu phát trin thiên niên kỷ chng minh rằng Liên Hip Quốc đang đt tm quan trng tinh tế cho sphát trin tương lai bn vng. Nhng lĩnh vực được bao trùm bởi mục tiêu Thiên Niên K, hay mở rng ra là mục tiêu chính yếu trong xã hội loài người, các mục tiêu đó hu hết đu là nhng lĩnh vực mà Pht giáo hết sức coi trng.

Mục tiêu đu trong tám mục tiêu là xóa đói, gim nghèo. Nghèo khổ là khổ thân, khổ tâm, nên đời sng skng thể an lc và hnh phúc. Khi hiu được điu này theo ng kính Pht giáo phi hiu đúng


1. Tiến sĩ, PChủ tịch Hội đồng TrsGiáo hội Pht giáo Vit Nam.
 


và không nên bnhầm lẫn vi sgiản dvà tiết kim, vn là những lựa chọn có mục đích theo như cách sng biết đca đo Pht.

Mục tiêu thhai là hn thành phổ cp giáo dục tiu học tn cu. Từ thời của đức Pht, Giáo pháp đã đóng vai trò là sgiáo dục phổ cp, nó là một trong ba báu vt của Pht giáo đm bo nhng phương thức đúng đn và kiến thức căn bản dành cho các tín đồ đo Pht.

Mục tiêu thba là thúc đy bình đẳng giới và trao quyn cho phnữ. Mục tiêu thứ tư là gim tỉ lệ tử vong ở trem. Mục tiêu thnăm là cải thin sức khỏe của bà m. Mục tiêu thsáu là chiến đu chống lại bnh HIV/AIDS, bnh sốt rét và nhng căn bnh khác.

Mc tiêu thby là bo đm sbn vng môi trường. Trong thời đại ca đức Pht, hot động ca con người ít nh hưởng n đến ssuy thoái môi trường, đa dng sinh học và tính nguyên vn ca hsinh thái.

Mục tiêu thtám làphát trin của quan hệ đối tác tn cu. Tinh thn của mối quan hệ đối tác có thể tìm thy trong nhng cng đồng Pht giáo.

TT CCÁC MC TU VÀ CÁCH TIẾP CẬN CA PHT GIÁO ĐU VÌ HẠNH PHÚC CA CON NGƯỜI

Mục tiêu cao nht của Pht giáo là để chm dứt đau kh, Tứ diu đế đề cp đến vic chm dứt đau khổ bằng đời sng Trung đo, là công cụ thanh lọc tâm tính của con người. Tám phn của phương pháp này có thể được gộp thành ba nhóm: (i) trí tuệ (bao gồm Chánh kiến và Chánh tư duy); (ii) đức hnh (bao gồm Chánh ngữ, Chánh nghip và Chánh mạng); và (iii) stp trung (bao gồm Chánh tinh tn, Chánh nim và Chánh định). Lối sng của Pht giáo nhm vào vic hn thin ba khnăng hỗ trnày để đt được sự hn ho bằng vic thực hành liên tục, vốn là một quá trình phát trin. Tuy nhiên, trong trường hợp này, sphát trin chỉ là một sn phm của vic thực hành giáo pháp, kng phải là mục tiêu trực tiếp cn phải đt được. Quá trình phát trin là một sự tiến bộ về tinh thn bên trong, được thể hin bởi vic thực hành liên tục, để đưa tới sgiải png (giải thoát).

Quan nim vsphát trin được đề cp trong Pht pháp, nhưng với ba skhác bit chính, bởi vì nó được din giải theo xu hướng tiếp
 


cn: Quá trình phát trin là sự tiến bộ về tinh thn, ở bên trong (loại trsphát trin vvt cht kng được ca ngợi và chỉ quan trng ở mức đủ để phục vụ cho sự tiến bộ bên trong của con người); Quá trình phát trin chính nó kng phải là mục tiêu trực tiếp, nhưng là kết quả trực tiếp của vic thanh lọc tâm tính của con người; Sự thanh lọc tâm chính là sphát trin bn vng.

PHT GIÁO HƯỚNG ĐẾN N NGUN CUC SỐNG CA CON NGƯỜI VÀ SỰ PHÁT TRIỂN BN VỮNG

Thực tin kinh tế hin đại đang to ra một chu kkhc nghit, môi trường hình xon ốc theo chiu đi xuống, trong đó ssuy thoái môi trường đang gia tăng với một quy mô lớn hơn bao giờ hết. Mục tiêu phát trin th by được đề ra bởi Liên Hip Quốc nhm ngăn ngừa nhng hu quả tiêu cực này và làm đo ngược quá trình theo hướng đi lên để chuyn hóa nhng thay đổi khc nghit thành một chu ktốt hơn. Có thể khẳng định, một trong nhng mục tiêu cao nht là để bo vsự bn vng môi trường, mc dù các bản báo cáo chỉ ra rằng mục tiêu này đt được thành tựu thp nht trong stám mục tiêu. Các giá trị chỉ tiêu đã được thiết lp, nhưng các phương tin để đt được chúng chưa được định rõ. Pht giáo kng thể giải quyết vn đề về bn vng môi trường một cách trực tiếp như cách được giải quyết trong các mục tiêu phát trin Thiên Niên K, bởi vì, theo vô thường, sự bn vng kng thể trực tiếp đt được. Các pht tử phải hiu xa hơn khái nim về tính bn vng và sphát trin bn vng và tiếp cn sự bn vng môi trường từ một mức độ sâu hơn.

Ngày nay cả thế giới đu đang tích cực trin khai các dự án tn cu vphát trin bn vng. Hu hết các nước đu đã có các chính sách để phát trin bn vng hệ thống chính tr, kinh tế và giáo dục của mình nhm giúp cho vic cải thin đời sng người dân. Tuy nhiên, do stp trung cao nht được đt cho vic phát trin giá trvt cht, đời sng của người dân đang dựa nhiu vào các giá trvt cht nhiu hơn là các quan tâm đến đo đức. Như vy, xã hội ở quy mô tn cu đã thay đổi theo chiu hướng tiêu cực hơn. Tgóc độ Pht giáo, tt cả các hin tượng đu có căn nguyên để giải quyết một vn đề chúng ta phải khám phá nguyên nhân của nó. Trong thực tế, nguyên nhân của tt cả các cuộc xung đột trên thế giới bt đu từ mâu thun nội tại trong tâm con người. Chng nào tâm thức vn
 


còn chứa chp sự tham lam, sân hn, si mê, thì xung đột nội bộ luôn luôn xy ra. Nhng tâm lý này nh hưởng đến suy nghĩ, lời nói, và hành động của người dân một cách tiêu cực, khiến con người luôn luôn suy nghĩ đến lợi ích và ham muốn ích kỷ cá nhân nhiu hơn. Vì vy, để thúc đy sphát trin bt cứ điu gì trong xã hội và trên quy mô thế giới, cn phải bt đu từ vic thanh lọc tâm thức con người khỏi các cm xúc tiêu cực dn dt bởi tham lam, thù hn và si mê.

Sau khi giác ng, Đức Pht khám phá ra Quy lut Tự nhiên (hay còn gọi là Pháp) cho phép tt cả chúng sinh có một đời sng hnh phúc và an bình. Ngài biết rằng tt cả chúng sinh đang phải chịu đựng đau khổ (dukkha) do sinh, lão, bnh, tử, và do tính cht vô thường của svt.

Tuy nhiên, Đức Pht có một phát hin quan trng hơn là kinh nghim đau khổ có nguyên nhân của nó (khổ tp). Chính svô mình đã thúc đy svô đo đức trong suy nghĩ, lời nói và hành động. Đức Pht đã nói rằng vô minh chính là gốc rễ của tham độc. Nó khiến cho người ta kng còn biết xu hổ và kng shãi trong vic thực hin các hành vi sai trái. Khi người ta chìm đm trong vô minh, tà kiến sny sinh và sau đó dn dt người ta đi vào các con đường sai trái khác, bao gồm tà tư duy (ý định sai), tà ng(lời nói sai trái), tà nghip (hành động sai trái), tà mạng (nghề nghip sai trái), tà tinh tn (nỗ lực sai), tà nim và tà định.

Như vy, chúng ta có thể thy rằng căn nguyên của bt kỳ cuộc xung đột và bo động nào đu bt nguồn từ tâm trí. Vì vy, để phát trin bn vng xã hội và thế giới trong hòa bình, chúng ta phải trước hết giải quyết được các vn đề vtâm thức của con người.

MT SCÁCH TIẾP CẬN CA PHT GIÁO

Pht giáo với tư cách là mt tôn giáo sẽ tiếp cn với các vn đề xã hi mang tính toàn cầu như thế nào?. Tham lun này sẽ nêu qua một sví dụ tiêu biu hy vng phần nào sẽ trả lời được câu hỏi trên.

Pht giáo đã có mt trên quả đa cu trên 2500 năm, trải qua thời gian Pht giáo với nn giáo dục đo đức, hướng thượng đã sớm nhn thức được sứ mnh truyn bá chính pháp và nhanh chóng trở thành tôn giáo có nh hưởng lớn đến đời sng tôn giáo tn cu.
Trải qua bao thăng trầm lịch sử, qua mỗi giai đoạn Pht giáo có
 


nhng đóng góp giá trị trên các lĩnh vực đời sng, kinh tế, chính tr, văn hóa, xã hội, ở các vai trò, vị trí và cp độ khác nhau. Tư tưởng nhp thế của Pht giáo đã đem lại hnh phúc, an vui đến cho vn loại chúng sinh, giáo lý đức Pht chỉ dy cách đây hơn 2500 năm đến nay vn còn nguyên giá tr, dù chân lý đó được din giải theo nhiu cách khác nhau thì mục đích cuối cùng vn giúp con người trvvới bản tính chân – thin – m.

Tiếp cn qua tư tưởng và nhận thức


Một khi nói đến tính nhp thế của Pht giáo đối với xã hội đương đi,là chúng ta đang nói đến tính ứng dụng của giáo pháp Pht giáo trong cuộc sng, mục đích ra đời của đo Pht là để khơi nguồn tuệ giác trong đời sng nhân gian, đem lại ánh sáng giác ngvà tinh thn giải thoát cho vn loại chúng sinh.

Chính vì vy mà ngay từ khi mới du nhp vào nước ta, thông qua nguồn tuệ giác, tâm từ bi, vị tha, vô ngã và nht là hnh nguyn độ sinh của các bc chân tu hoằng pháp, Pht giáo đã sớm hòa hợp, dung thông với văn hóa các dân tộc chịu nh hưởng của Pht giáo, nhờ đó mà Pht giáo đã nhp thế độ sinh, gieo mm đo đức, nhân qu, ban rải tâm từ bi, yêu thương soi rọi ánh sáng Pht pháp thm nhun sâu rng trong đời sng nhân loi.

Tiếp cn qua các vn đề giáo dc


Giáo dục là một trong nhng vn đề được xã hội đc bit quan tâm trong bt kỳ thời đại nào, bởi vì giáo dục là nn tảng để xây dựng đời sng hnh phúc, xây dựng xã hội hòa bình, xây dựng nhân gian tịnh lc.

Trải qua hơn 2500 năm nhìn li, nhng quan đim vgiáo dục Pht giáo đến nay vn còn nguyên giá tr. Ngày nay giáo dục Pht giáo kng nhng tp trung ở Tăng đn mà còn phát trin ra ngoài cng đồng xã hội ở các tầng lớp từ các em thiếu niên nhi đồng đến tầng lớp thanh thiếu niên, người trung tuổi và người cao tuổi, có xu hướng tìm hiu Pht giáo ngày càng tăng.

Đường hướng giáo dục Pht giáo kng đề cao, cvũ nim tin mù quáng, ngược lại ly chính trí, chính kiến làm nn tảng cho giác nggiải thoát, làm động lực thúc đy sphát trin xã hội, cũng là nn móng cho sự thương yêu, cm thông. Vì chỉ có trí tuệ và từ bi
 


mới đy lùi nhng nh vi bt chính như các tnn xã hi, bạo lực học đường, gia đình; tranh nh quyn lợivn xut phát tvô minh.

Giáo dục Pht giáo rt giàu nhân bản, nhân quả luôn luôn nhm đến mục tiêu đào to con người hướng thin, có nim tin chân chính, đem đến lợi lc cho bản thân, gia đình và xã hội, cùng cng đồng chung tay xây dựng nn hòa bình, thịnh vượng.

Giáo dục Pht giáo có thành công hay kng chính là dựa vào đội ngũ tăng, ni phải ra sức học tp, rèn luyn, trao dồi giới – định
– tu” để trở thành một vị tu sĩ có phm cht, đo hnh chân chính thì mới đem lại nim hnh phúc, an lc cho mình và cho xã hội.

Pht giáo có thể đưa ra các nguyên nhân căn bản làm suy thoái đo đức chính là bởi lòng “tham – sân – si. Ba nguồn độc này đã dn các em đi vào các con đường sai lc trong hành vi đo đức. Vì vy, ngoài vic giảng dy chnghĩa ra, nhà trường cn phải dy các em con đường đo đứctiên hc lễ, hậu hc văn. Bằng cách đưa vào nhà trường nhng bài học hiếu tho đối với cha m, biết kính trng thy cô giáo, và cn hun đúc cho tâm linh các em bằng nhng phương pháp giáo dục của Pht giáo để đánh thức thin tâm của các em.

Bn cht ca nn giáo dục Pht giáo là tbi hx, tt cvì con người, vì hòa bình và an lc cho mi chúng sinh. Nói vgiáo dục có thhiu tnh hai phần đó là giáo dục vchuyên ngành và giáo dục vđo đức.

Giáo dục vknăng, giáo dục về chuyên ngành, giáo dục vkiến thức khoa học thì phải cn giáo dục vđo đức, khơi gợi tinh thn sáng to, khoa học, tư duy độc lp, thích nghi được với cuộc sng hin đi, làm được như vy chính là đang áp dụng chính kiến, chính tư duy vào vic giáo dục.

Tiếp cn qua đời sng gia đình và xã hội


Đức Pht đc bit quan m đến đời sng hạnh phúc con người, Ngài đã có nhng bài pp giảng về đời sng hôn nn gia đình như trong kinh Đỉnh LSáu Phương - Ca Thi La Vit hay Singalovada đức Pht đã dy: Chồng đối với vợ thì phải thương yêu vợ, chung thủy với vợ, săn sóc đời sng vt cht cho vợ, trao cho vợ quyn qun lý nhng công vic trong gia đình, kính trng gia đình vợ; Còn vợ đối với chồng thì phải thương kính chồng, chung thủy với chồng, qun lý gia đình tt, siêng ng m vic, đối đãi tn thin
 


với gia đình chồng và bạn bè của chồng. Đy là nhng phép ứng xrt hợp tình hợp lý, là nếp sng đo đức lành mnh, là nhân tto nên hnh phúc trong đời sng hôn nhân gia đình.

Trong kinh Tăng Chi Bộ I (chương 4), đức Pht dy: “Này các gia chủ, có bn hng người sống chung: Một là, người đàn ông thấp hèn sống chung với người phnthấp hèn. Hai là, người đàn ông thấp hèn sống chung với người phncao thượng. Ba là, người đàn ông cao thượng sống chung với người phnthấp hèn. Bn là, người đàn ông cao thượng sống chung với người phncao thượng. Đức Pht kết luận, hng người sống chung thứ tư, tương đng phm cht tâm lý cao thượng là đời sống nhiều hạnh phc, chờ đợi hai người.”

Như vy, giáo lý đức Pht dy cách đây hơn 2500 năm đã có nhng bài pháp để xây dựng hnh phúc gia đình. Bằng trí tuệ và lòng thương yêu, đức Pht đã chỉ dy nhng vn đề hết sức thiết thực và trng yếu để to lp một cuộc sng hôn nhân hnh phúc. Dù ở quốc gia nào hay thời đại nào đi na, nhng lời dy của đức Pht về hôn nhân gia đình vn phù hợp và rt có giá tr.

Tương tự như vy, Pht giáo có thể đến với xã hi thông qua các phương pp tiếp cn các vic từ thiện, nhân đạo; Tiếp cn qua vn đề xây dng và phát triển kinh tế: Với nhng tín đồ có nim tin chính tín vào Pht giáo họ sn sàng đóng góp một phần kinh pvào các công trình phúc lợi xã hội như xây chùa, xây trường học, xây nhà tình nghĩa, xây cu đường và nhiu công trình phúc lợi xã hội khác đã thực hin mỗi m.

Ngược li, ssuy gim đo đức trong xã hội là nguyên nhân kinh tế phát trin kng bn vng, khi đó sxy ra hin tượng tham nhũng, cnh tranh kng lành mnh, các nhà kinh doanh tìm đủ mọi cách để thu hồi lợi nhun, bt chp thủ đoạn như khai thác tài nguyên bừa bãi, làm ăn dối trá, to ra hàng nhái, hàng kém cht lượng, họ bt cht để đt được mục đích mà bỏ qua tác động xu trong tương lai.

Tiếp cn phát huy Giáo lý Pht giáo trong vic gii quyết các vn đề môi trường , biến đổi khí và các thm họa thiên tai


Chúng ta đang đứng trước nhiu thm ha thiên tai, sự nóng lên của trái đt, môi trường ô nhim xy ra liên tục trong nhng năm gn đây, hàng tm người bị cướp đi sinh mạng do bão lũ, st lở đt,
 


cht thải ngành công nghip hủy hoại hệ sinh thái trên din rng.

Khi môi trường thay đổi, các điu kin khu cũng sẽ thay đổi. Khi chúng thay đổi một cách mnh mẽ thì nn kinh tế và rt nhiu lĩnh vực khác cũng sẽ thay đổi theo. Thậm chí sức khỏe thể cht của con người cũng sẽ bị nh hưởng nghiêm trng.

Lý thuyết duyên khởi trong Pht giáo cho rằng ssng là sự hỗ tương giữa các loài và vn vt, thiên nhiên chính là một bộ phn cơ thể của con người, con người kng thể tồn tại được nếu kng có môi trường. Nếu môi trường bị ô nhim trầm trng thì cơ thể vt lý của con người, hay đời sng của con người sẽ bị hủy dit.

Vic bo vệ môi trường cũng là bo vssng của con người. Pht giáo tôn trng ssng của muôn loại chúng sinh, khuyến khích vic giữ gìn mối quan hệ thân thin, sng hòa hợp bn vng giữa con người với vn vt, với tự nhiên và vũ trlà điu kin để bo vssng.

Đứng trước vn đề môi trường đang xuống cp như hin nay, tính nhp thế của Pht giáo trong vic bo vệ môi trường trước hết là khuyến khích tín đpht tăn chay, ăn chay ngoài vic bo vsc khỏe chính bn thân người ăn chay, còn là cách hiu quả nht đbo vệ môi trường sng; tổ chức các khóa tu với nhiu nội dung phong phú và đa dạng, trong đó vn đề bo vệ môi trường được chú trng.

Song song đó giáo dục nhn thức rõ con người có mối liên hệ mt thiết với thiên nhiên và môi trường sng và đc bit là hướng dn mọi người thực hành nếp sng trên nn tảng đo đức Pht giáo là hướng thin, là tôn trng ssng của vn loài; khuyến khích tín đồ sng gn gũi với môi trường, hòa mình với thiên nhiên, gim thiu các tác động trực tiếp đến môi trường. Tnh vic khai thác các nguồn tài nguyên thiên nhiên bừa bãi để trục lợi làm giàu, điu này sgây ra nhiu thm ha thiên tai, gây ra khổ đau cho con người.

Pht giáo đã và đang làm hết sức mình để cùng cng đồng xây dựng một xã hội an lành, con người được hưởng sự thanh bình và hnh phúc, xây dựng một cõi cực lc thực stại thế gian.

Tiếp cn đo đức Phật go vvn đề pt triển khoa hc công ngh

Thời đại của chúng ta là thời đại khoa học, văn minh của nhân
 


loại đã tiến bộ vượt bc. Nn khoa học phát trin với tốc độ vũ bão tại các nước văn minh. Khoa học ngày nay đã chng minh được nhng điu Pht dy cách đây hơn 2500 năm.

Thế giới ngày nay được làm sáng tvới tốc độ nhanh chóng nhng gì còn khut lp tồn tại hay kng tồn tại của vũ trụ, càng làm sáng tỏ thêm sự tương đồng của thế giới quan Pht giáo với thế giới quan vũ trụ, chúng ta cn nghiên cứu Pht giáo một cách nghiêm túc để có phương án ứng xử đúng với nhng giá trị nhân đo của Pht giáo đem đến cho thế gian.

Trong thời buổi công nghệ phát trin như hin nay, các nhà khoa học phải tha nhn rng Phật giáo đã trước khoa học cách đây my nghìn năm, nhng gì đức Pht thuyết chưa bao gilc hậu mà vẫn còn nguyên giá trtrong xã hi hin đi. Trong thời đại công nghip 4.0, thời đi công nghsphát trin trong các lĩnh vc ca đời sống, con người đang chm ti sn mình ca thời đi mới,bên cạnh đó nhng hậu quca sphát trin khoa học công nghđli cho toàn nhân loi cũng rt nghiêm trng như: vấn đvũ khí ht nhân, vũ khí sinh học là sc mạnh tim n ca quốc gia này nhưng li đe da trc tiếp đến san toàn của quốc gia khác, và một khi con người mt kim st scó nguy cơ hy dit toàn bTrái đt.

Ngoài ra, nhng vn đề nh hưởng trực tiếp như bnh stress, trầm cm, nghin game online, thích sng trong thế giới o và công nghệ sđã kết nối con người một cách nhanh chóng nhưng đồng thời cũng đưa con người xa nhau hơn trong thế giới thc.

Đó là vn đề mà khoa học phát trin nhưng chưa giải quyết được, thực tế dù khoa học có phát trin đến đâu thì cũng kng ngoài mục đích đưa con người đến cuộc sng hòa bình và hnh phúc.

Nhng giá trđo đức Pht giáo luôn luôn song hành cùng sphát trin của con người, con người kng thể đánh mt nhng giá trđo đức đó, bởi đó là nn tảng để xây dựng đời sng hnh phúc, xây dựng xã hội hòa bình và phát trin bn vng.

Pht giáo đóng vai trò quan trng trong vic đồng hành cùng con người trong thời đại cách mạng công nghip kỹ thut số đúng như lời của Nhà khoa học Albert Einstein đã nói: “Pht go không
 


cn xét li quan điểm ca mình để cập nht hóa với nhng khám phá mới ca khoa hc. Pht giáo không cn từ bnhng quan điểm ca mình để chấp nhn khoa hc, bởi vì Pht giáo bao gm khoa hc, đng thời cũng vượt qua khoa hc. Pht giáo là mt chiếc cầu ni liền tôn giáo và nhng tư tưởng khoa hc. Chiếc cầu Pht giáo đã kích thích con người khám phá ra nhng tiềm năng lớn lao nm sâu kín trong chính con người và trong môi trường sống chung quanh. Pht giáo siêu việt thời gian và mãi mãi có giá trị.”

Tng thống Nga Putin từng phát ngôn tại Liên hoan Thanh niên và Sinh viên Thế giới ln thứ 19 đã cnh báo về một loại siêu vũ kvượt trội cả siêu bom ht nhân. Theo lời Tng thống Putin, nhân loại đang bước vào một giai đoạn phát trin mới khi bỏ qua các giá trđo đức và có thể gây ra một thm ha còn lớn hơn cuộc chiến tranh ht nhân. Trong tương lai gn, nhân loại có thể bước vào và chc chn sẽ bước vào giai đoạn rt kkhăn và quan trng vì sphát trin và tồn ti... Nhng gì tôi nói bây giờ có thể nguy him hơn một quả bom ht nhân. Do đó, bt kể chúng ta đang làm gì, chúng ta kng bao giờ quên được cơ sđo đức và đo đức trong mọi hành động. Tng thống Putin khuyến khích: Tt cả mọi thmà chúng ta slàm phải mang lại lợi ích cho người dân và nâng cao vị thế cho nhân loi, chkng phải là hủy dit nó. Ông Putin cũng từng cnh báo vsphát trin trí tuệ nhân to có thể gây nên các thách thức khổng lồ bởi “Quc gia nào dẫn đu trong lĩnh vực này sẽ trthành kẻ thống trị thế giới”.

Cuối tháng 10/2017, robot mang tên Sophia trở thành người máy đu tiên trong lịch sử được cp quyn công dân tại đt nước Ả-rập Xê-út. Đây là một sphát trin vượt bc đối với nhân loi, đánh du một knguyên mới, nơi robot và con người hòa nhp, chung sng với các quyn bình đẳng như nhau.

Như vy, vn đề trí tuệ nhân to đang là thách thức đối với nhân loi, tinh thn nhp thế của Pht giáo sẽ được giải quyết vn đề như thế nào, phải nhn thức như thế nào vtâm thức, hành vi của trí tuệ nhân to stác động đến nhân loại ra sao.

Tiếp cn Phật go trong các mối quan hquc tế


Trong bối cnh sphát trin của thế giới, các quốc gia ngày càng phụ thuộc ln nhau nên vic giải quyết các vn đề quốc tế và của
 


mỗi quốc gia nó phụ thuộc vào mối quan hệ tương hỗ và nhân quả liên hn, kng một quốc gia nào phát trin mà kng phụ thuộc vào quốc gia khác.

Tóm li, Pht giáo thông qua cơ chế tn cu cn phải đưa ra nhng vn đề chọn lọc, giải quyết được bài tn thực tin trong đời sng của xã hội loài người. Bằng tinh thn nhp thế của Pht giáo qua giáo lý Bát chính đạo trong Tdiu đế và giáo lý Duyên khởi nht định nhân loi scó được cuộc sống an lc và hạnh phúc bn vng.

***TÀI LIỆU THAM KHO
https://giacngo.vn/PrintView.aspx?Language=vi&ID=166250 https://thuvienhoasen.org/images/file/P9nlqZtG0QgQAG-
gR/114-muctieuphattrientrongthiennienkymoi.pdf
https://quangduc.com/a28599/giao-duc-phat-giao

https://phatgiao.org.vn/quan-diem-giao-duc-cua-phat- giao-d29059.html

https://thuvienhoasen.org/a28247/nhung-gia-tri-nen-tang- cua-triet-hoc-phat-giao

https://phatgiao.org.vn/nhung-gia-tri-phat-giao-can-duoc- phat-huy-trong-thoi-dai-ngay-nay-d13343.html

http://doc.edu.vn/tai-lieu/tieu-luan-gia-tri-va-han-che-cua- phat-giao-anh-huong-cua-phat-giao-den-viet-nam-35427/

http://www.daophatngaynay.com/vn/phatgiao-vn/25296- suy-ngam-doi-dieu-ve-su-tiep-can-giao-ly-dao-phat-trong-gioi-tre- duong-dai-hien-nay.html
https://thuvienhoasen.org/a15790/phat-giao-va-thoi-dai http://www.daophatngaynay.com/vn/tu-sach-dao-phat-ngay-
nay/5634-Phat-giao-va-khoa-hoc.html

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây