28 VỊ BỒ TÁT VỚI CƯƠNG VỊ LÃNH ĐẠO: LÃNH ĐẠO TINH THẦN CHO HÒA BÌNH BỀN VỮNG

Thứ tư - 08/05/2019 04:51
GS.TS. Phra Rajapariyatkavi
379
 

VỊ BT VỚI CƯƠNG VỊ LÃNH ĐO: LÃNH ĐO TINH THẦN

CHO HÒA BÌNH BỀN VỮNG

 
GS.TS. Phra Rajapariyatkavi (*)
TÓM TT

Trong công vic này, một sự nỗ lực lớn đã được thực hin một cách có chủ ý để đưa ra các tính cht cốt lõi Pht pháp bt nguồn từ mười pháp ba la mt thông qua vic dn chng chúng từ các hnh nguyn và bổn phn trách nhim của Bồ tát, và sau đó đưa ra các cách giải quyết scvvic và phát trin xã hội hin đại thông qua các hnh nguyn và bổn phn trách nhim của vị Bồ tát. Ở đây, các pháp ba la mt hay Pāramī như là Dāna (bố thí)…, một hnh nguyn rng lượng do Bồ tát tu tp có thể to ra slãnh đo tuyt vi, một vị trí cao thượng của Bồ tát so với nhng chúng sinh khác.

Liên quan các pháp ba la mt dn đến sự thành công của mục tiêu tối thượng, ba cp độ rèn luyn tu tp cn phải được dn dn hn thin tùy thuộc theo phm hnh đo đức của các hành giả: (i) Bốn giai đoạn kng thể đếm xuể và 100.000 đại kiếp đt được bởi người có trí tuệ ba la mt (Paññadhikapãramĩ), (ii) Một người có nim tin ba la mt (Saddhãdhikapãramĩ) cn tám giai đoạn kng thể đếm xuể và 100.000 đại kiếp, và (iii) Một người có tinh tn ba la mt (Viriyãdhikapãramĩ) cn mười sáu giai đoạn kng thể đếm xuể và 100.000 đại kiếp. Một khi được phát trin tt, nhng điu đó luôn có lợi ích cho một Đấng giác ngộ hn tn và nhờ vào các hnh nguyn đo đức kng thể đim xu, sức mnh trí tuệ tối* Rector Mahachulalongkornrajavidyalaya University Wang Nio, Ayutthaya, Thailand
 


thượng đã to ra thân hình với 32 tướng tốt và 80 vẻ đp của Bậc Đại nhân.

Vị trí và cách ứng xử nhã nhn của vị B-tát là vô cùng cn thiết trong vic lãnh đo xã hội. Mức độ cao thượng của vic hành thin giống như là vị Bồ tát đứng trước nhu cu cn thiết và vn đề này có thể đt được thông qua sphát huy các pháp ba la mt. Liên quan đến cht lượng tinh thn, bốn loại tim năng tinh thn được phú cho một cách tự nhiên vi: (i) Vijjā (sự hiu biết cao c, ssáng suốt), vy có kiến thức nht định về đời sng thực tế là cuộc đời luôn tuân theo qui lut của ba tính cht phổ biến (Tam Pháp n): vô thường, khổ và vô ngã; (ii) Vimutti (sgiải thoát), vy luôn thoát khỏi ràng buộc mọi thứ; (iii) Visuddhi (sự trong sch), giới lut của vị Bồ tát luôn được thanh tịnh trong sch; và (iv) Sức mnh, khi vị Bồ tát đt được khnăng thin định cao trong thế gian và rồi nhờ vào tính cht có ích của nó, vy có thể thực hin nhiu vic làm kỳ diu khác nhau khi vy thy phù hợp. Đó là slãnh đo đc bit, một slãnh đo vì hòa bình bn vng.

Trong nhiu kiếp quá khứ trước khi giác ng, đức Pht đã thực hin viên mãn hnh nguyn của Bồ tát hnh trải qua 547 ln tái sinh để tu tp mười ba la mt trải qua nhiu sự thăng trầm trong cuộc sng và tinh tn thực hành các hnh thin dù ít nhiu cũng dn đến đt được Pht quả ở kiếp cuối cùng.

Vmt từ nguyên ‘Pāramī’ được thực hành viên mãn bởi vị Bồ tát, với ý nghĩa cơ bản là skiên định, thể hin các đức hnh tốt hướng vy đt đến các ba la mt của hnh thin. Các ba la mt này gn lin cht chẽ với người hành thin cố tình chp nhn mọi khổ đau trong sự tu tp các ba la mt để đt đến cnh giới cao nht của nó. Phm hnh cao tột này được xem như là người đáng tôn kính ngang bằng vị trí cnh giới hin tại của vị Bồ tát trong đa vtôn kính nht hơn các loài chúng sinh khác. Theo đó các phin não dn dn chm dứt mang lại sự thánh thin soi sáng con đường cho mọi người. Nhờ nhng đức hnh này, vị Bồ tát lãnh đo cũng được trao quyn trong nhim vụ trgiúp tt cả các chúng sinh.

Mười ba la mt này là: bố thí, trì giới, xut gia, trí tu, tinh tn, nhn ni, chân tht, quyết định, tâm từ, và tâm x. Ngoài mười ba la mt này, chúng được phân chia thành ba cp độ; mỗi cp có mười
 


hạng mục và tng cng trở thành con sba mươi với tên danh là mười loại ba la mt thông thường, vượt trội và tối cao. Người ta tin rằng tt cả các pháp ba la mt đã được học và thực hành đy đủ bởi tt cả vị Bồ tát. Do đó, tóm lại rõ ràng có thể được đề cp đến là mười phm hnh đo đức là cái mà khiến cho vy trở thành Pht hoc Buddhakãrakadhamma. Đđt được chúng, các chu kỳ thời gian được quy định khác nhau như sau:

Người được phú cho trí tuệ (Paññādhikapāramā) trải qua bốn con skng thể lường và một tm ngàn đại kiếp của niên đại thế giới.

Người được phú cho với đức tin (Saddhãdhikapāramā) trải qua tám con skng thể lường và một tm ngàn đại kiếp của niên đại thế giới.

Người được phú cho tinh tn (Viriyadhikapāramā) trải qua mười sáu con skng thể lường và một tm ngàn đại kiếp của niên đại thế giới.

Trong thực tế, một người khi muốn đưa ra vn đề gì đó với đu óc kng căng thẳng có thể làm tt cả các công vic lớn. Nếu vy sn sàng cúng dường bt cứ thgì mà kng có đòi hỏi bt kỳ điu kin nào thì người như vy có thể làm một công vic vĩ đại như thể là một vị Bồ tát với tâm sn sàng mang lại lợi ích cho nhng người khác mà kng cn bt kỳ điu kin gì.

Một người thường xuyên tuân theo giới lut: năm giới, tám giới, mười giới hoc thm chí với số lượng giới còn nhiu hơn thế. Khi đó vy luôn xem xét giữ gìn cn thn các giới cho tốt thì skng hối hn cho chính mình vì kng bị pphán về nhng thiếu sót của vic giữ gìn các giới đó. Trong nhng tình huống này, vy đt được sự tự tin nht định và sn sàng làm rt nhiu việc. Hơn na, khi vy trở nên hn ho vmt đo đức thì nim tin và sngưỡng mộ ở mức độ nào đó sẽ được tôn vinh bởi nhiu người.

Một người có xu hướng xả ly sẽ được tinh thn thanh tịnh, trong đó loại trừ dính mc với lòng ham muốn sc dục và do đó mang lại san ổn trong cuộc sng của vy, cho dù vy có đi đâu, skng còn phải lo lắng vbt cứ điu gì. Dựa trên điu kin này, tâm trí của vy luôn rng mở như bu trời mênh mông, mát mẻ như dòng
 


sông lớn, nặng như trái đt và uyn chuyn làm vic như một cái bao tải làm bằng da mèo. Điu này nói rằng một người như vy chc chn xng đáng để đm trách nhim vụ lớn.

Một người được phú cho trí tuệ có khnăng hiu biết sâu sc về cuộc sng của chính mình và nhng người khác trong quá khứ, tương lai và hin tại bao gồm các hin tượng xung quanh bên ngoài và cũng từ đó chúng gn kết cht chẽ nhau từ quả đến nhân và từ nhân dn đến qu. Một người như vy có thể làm được mọi vic cho dù công vic đó lớn như thế nào.

Một người có khnăng kiên trì mnh mẽ skng từ bỏ trong khi gp phải nhng kkhăn lớn, cho dù nó có kkhăn hay dễ dàng đến đâu, vy sẽ thành công vượt qua chúng bằng cách đưa ra sự đo lường bình đẳng để mang lại lợi ích lớn nht cho nhân loi. Cuộc sng hằng ngày của vy luôn mang lại lợi ích cho mọi người. Do đó, vy skng cm thy mt mỏi trong khi thực hin nhim vụ được giao. Một người như vy luôn sn sàng làm các nhim vụ lớn.

Một người có nội lực nhn nhục tốt có thể kiên trì chịu đựng với nhng cm giác khó chịu về thể cht, tinh thn và sgian khổ thông qua đức tính bn bỉ chịu khó, theo đó tính nóng vội bên trong sẽ được cải thin. Một người như vy đã sn sàng làm tt cả các công vic vĩ đi.

Một người với tâm đy sự chân tht scó một cái tâm chơn chánh được gọi là sự thành tht về lời nói, hành động và tâm ý. Trong khi nói, vy thốt ra nhng lời nói tht; Trong khi suy nghĩ, vy ssuy nghĩ đúng đn; Trong khi hành động, vy luôn làm bt cứ vic gì min là có lợi cho mọi người tùy theo cách giải quyết vn đề của vvic và mục tiêu của nó. Bằng nhng phương thức hành động này, nim tin vng chc được to ra đáng k. Một người như vy chc chn được chun bị để nhn nhim vụ lớn.

Một người mà ý chí của họ có bản tính lp trường quyết tâm sẽ trở nên kiên quyết đối với nhng gì đã được thiết lp, kng bao giờ thay đổi, bt kvn đề đó nguy him hay kkhăn đến đâu, cho dù vvic đó có mt thời gian bao lâu để thực hin chúng, vy kng bao giờ từ chi với bt kỳ lý do gì. Vy luôn hướng đến trng tâm mục tiêu đã được đề ra. Điu này nói rằng một người luôn theo
 


đuổi sự quyết tâm như một cây cột cvà tảng đá đục. Một người như vy cũng đã sn sàng để hn thành công vic vĩ đi.

Một người có tâm đy lòng nhân ái sẽ luôn yêu thương tt cả chúng sinh kng thiên vvà điu kin; Mọi lúc, vy luôn mở rng sự thân thin đối với nhiu người mà kng có tư tưởng gin hờn ngay cả khi phải đối mt với nhng thăng trầm kng hài lòng trong cuộc sng; Vy luôn dành tình thương vô điu kin cho nhng người thân quyến, các bạn bè, bao gồm luôn cả các kẻ thù. Một người như vy có khnăng làm công vic vĩ đi.

Cuối cùng, một người có tâm trí bình đẳng skng thiên vvbt kỳ bên nào ví như bị nh hưởng bởi lòng tham cu và làm hài lòng một ai đó. Một người như vy có khnăng thành công khi làm các nhim vụ lớn chính nhờ sự uyn chuyn khéo léo của vị B-tát ở mọi mt trong thể cht và tinh thn, các ba la mt được trau dồi đy đủ dn đến ssn sàng trở thành một nhà lãnh đo thế giới.

Nhìn chung, thế giới hin nay đang din ra trong sphức tp nơi mà các vn đề và nguyên nhân của nó luôn biến đổi trong nhiu tình huống. Nếu một người có trí tuệ ở mức độ thông thường, shữu nhng đức hnh và các ứng xđo đức nói chung, nm quyn lãnh đo dễ dàng skng thể kng biết cách lãnh đo và giải quyết tốt các vn đề của một xã hội; một người với sự thông minh, nhng đức hnh và đo đức, bao gồm luôn cả cách thức lãnh đo của họ ở cùng cp độ như là hành hnh B-tát có thể đm nhn nhim vkkhăn như vy.

Đối với nhà lãnh đo tinh thn dn dt phù hợp với một xã hội kỹ thut số thì tâm cởi mở của vị Bồ tát rt cn thiết: nó thể hin theo các khía cnh: 1) Nó tồn tại mọi lúc; 2) Nó duy trì trong bt kỳ thử thách gì; Mặc dù có rt nhiu tình huống hoc các yếu ttác động lên nó hoc buộc con người phải làm theo nhng hành vi xu trong suy nghĩ, lời nói và hành động, dù cho nó có nghiêm trng đến đâu nhưng cách cư xử nhã nhn của Bồ tát vn luôn duy trì mãi mãi như vy. Mặc dù là nhng đức tính và đo đức của phàm tục nhưng vy vn giữ được bình thn như nhng vị thánh nhân.

Người ta tin tưởng mnh mẽ rằng sự cư xử nhã nhn của vị Bồ tát lãnh đo này bt nguồn tự nhiên từ vic tu tp mười pháp ba la mt trong nhng cách thức ứng x đa dạng; nó liên tục được làm
 


tt, một khi lòng tốt được hn thin lâu dài thì nó trở nên hn ho một cách ổn định tự nhiên, từ đó chun bị cho lộ trình tu tp cao của Pmī. Điu này rõ ràng được to ra bởi hành động tốt liên tục phù hợp với mười khuôn khổ của phm hnh, đo đức theo như bối cnh đưa ra. Nhờ vào phm hnh này, một tư tưởng đã được nêu ra rằng nếu một người thực smuốn có được ba la mt của lòng tốt mang lại rt nhiu lợi ích lớn thì người đó cn phải rèn luyn tu tp ba la mt này như nhng li sng hằng ngày của mình, như là từ ngữ ‘Kiccavatta’ đề cp đến nhng gì người ta làm mỗi ngày; Đôi khi nó kng nên được thực hin như một dự án. Tương tự như vy, vic tu luyn các ba la mt đã được đề cp trong khi vị Bồ tát đang ở dưới nh xe của cuộc đời trước khi giác ngộ trở thành Pht. Các giai đoạn của vy trong sự thực hành viên mãn các ba la mt kng thể chỉ được tính vào thời đim nhn được một dự đn vào một thời gian nht định nào đó thành Pht tên là ‘Dīpakara, nhưng nó đã được thực hin viên mãn trước khoảng thời gian đó với vô skiếp kng thể đếm xu.

Hin ti, các vấn đề xã hội thay đổi rt nhiu so với quá khứ theo bốn phương diện: 1) Các vấn đề vsố lượng nhiu hơn quá khứ; 2) Các sphức tạp của các vấn đề ở nhiu cp độ khác nhau là nhiu hơn so với quá khứ, 3) Các nguyên nn của vấn đề trong nhiu hình thức khác nhau là nhiu hơn quá khứ, và 4) Các vấn đề tồn tại kng thể kim soát được bởi các yếu txung quanh, chẳng hạn như có nhiu phương tin truyn thông. Khi giải quyết nhng vấn đề đó, họ kng thể giải quyết hoàn toàn chỉ bng kiến thức thông thường và lòng tốt trên cơ ssự trung thực, trkhi được thể hin bng các trình độ kiến thức của “Pāramī”; Một người với cái m trong kinh nghim ứng xtốt với cp độ cao như là vị Bồ tát là rt cn thiết. Người ta tin rng người tốt ở cp độ thhai như vị Bồ tát thì người đó đã tu luyn mười pp ba la mt có thể giải quyết các vấn đề tồn tại và m phát trin knguyên số của xã hội. Trong các pp ba la mt này, vcơ bn, chúng có nghĩa là một người nh thin cố tình trau dồi kng ngng nghỉ và nghiêm túc tu tập. Nhng gì được mang lại bởi lòng tốt cao thượng như vy cuối cùng sẽ trở tnh vSammāsamBuddha’; quá trình phát trin vĩ đại của vị Bồ tát là đt được vị trí cao nht tối thượng.Trong đời sng thời đại kỹ thut số của xã hội, con người thực srt cn thế giới quan mới; nó cn được to ra để con người có thể sng an tn và có ý nghĩa. Đó là thế giới quan của Bồ tát, nơi đó người ta có thể nhn thức, giải thích sáng tvà hình dung ra bao quanh một xã hội với nhng cái có thể được nghĩ là có một tư tưởng mới, nim tin, thái độ hoc cách cư xbao gồm giá trị tích cực, cái đó sẽ lợi ích cho skhuyến khích đo đức mang lại khái nim tốt làm nn tảng trong cuộc sng. Thế giới quan mới như vy chc chn được đt tên là thế giới quan của B-tát; nó duy trì bối cnh hin tại làm nn tảng dn đến mục tiêu cn đt được, mang lại rt nhiu điu thun lợi và hnh phúc lớn cho số lượng lớn nht của nhân loại bằng câu châm ngôn rằng “ Từ bối cnh hin ti, là nó có vn đề hay kng, làm thế nào chúng ta có thể hướng tới sự thánh thin . Với cách cư xử lịch sự của rng lượng, lương thin, hx, mnh m, nhn nhịn và trung thực, vy cn phải nỗ lực rt lớn, vy cn nhng đức hnh có được từ sự tu tp kng ngng nghỉ của mười pháp ba la mt, vlãnh đo tương lai có thể được hin thực đy đủ để thúc đy mnh mẽ phúc lợi chung cng đồng nơi mà số lượng lợi ích lớn và hòa bình bn vng có thể được to ra cho tn thế giới.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây