18 TÍNH BÌNH ĐẲNG TRONG PHẬT GIÁO ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NHÂN LOẠI TOÀN CẦU

Thứ tư - 08/05/2019 19:28
Trần Hồng Liên
207


 
TÍNH BÌNH ĐNG TRONG PHT GIÁO ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CA NN LOI TOÀN CU

Trn Hng Liên*


TÓM TT

Pht giáo phát sinh từ n Đ, được truyn bá sang nhiu quốc gia trên thế giới, hin nay là tôn giáo mang tính tn cu. Trong nhiu yếu tính của Pht giáo, nổi bt nht là tính bình đẳng. Từ tính cht này mà đo Pht đã được shưởng ứng của mọi người, mọi giới. Cũng từ đc tính này mà đo Pht đã thu hút được hàng tm triu người trên thế giới đến với đo Pht.

Tính bình đẳng trong Pht giáo được thể hin trên nhiu lĩnh vực, từ văn hóa, giáo dục đến các hot động từ thin-xã hội. Nhng biu hin của tính cht này còn được vn dụng trong ứng xử của từng con người, nhng người con của Đức Pht; là một trong nhng tính cht, phương tin để từng người con Pht có thể hành xử, phát huy lòng từ bi và trí tuệ của mình, thông qua nhn thức đúng đn về tính bình đẳng này.

Trong giai đoạn hin nay, là giai đoạn hội nhp quốc tế và khu vực, đc bit là tại Vit Nam, càng cn thiết xin dương tinh thn này đã có trong Pht giáo, đã được Tăng Ni, Pht tử Pht giáo Vit Nam vn dụng từ hàng ngàn năm qua, nhm trước hết ngày càng phát huy hơn nữa tinh hoa của đo Pht, chng minh cho tính ưu vit của Pht giáo là luôn có khnăng mang lại sgiác ng, sự hòa*. PGS.TS., Nguyên Giám Đốc Trung Tâm Nghiên Cứu Dân Tộc và Tôn Go, Vin Khoa
 
208


LÃNH ĐO CHÍNH NIM VÀ HÒA BÌNH
 


bình, tính ổn định, tình đn kết, lòng yêu thương giữa người và người; và trên phm vi vĩ mô chính là ngày càng nhân rng tình thương nhân loi, đại đồng. Đạo Pht đã, đang và slà cht keo nối kết nhng người trong một quốc gia, giữa các quốc gia và trên tn thế giới hướng đến một thế giới hòa bình, an lc, một cõi nhân gian Tịnh độ tn cu.
 1. ĐT VN Đ

Kng phải ngu nhiên mà vào năm 1999, Liên Hip Quốc đã tôn vinh Đức Pht và giáo lý của Người, bằng vic tổ chức hàng năm lễ Vesak /tam hợp1 trên phm vi tn cu. Điu gì đã làm nên skin vinh quang đến vy? Đó phải chăng chính cội nguồn xut phát từ tinh thn, tư tưởng của Đức Pht trong quan nim vsự bình đẳng đối với muôn loài. Có thể cho rằng tư tưởng bình đẳng là minh chng cho nhng đóng góp lớn lao của Pht giáo vào sphát trin hòa bình của nhân loại tn cu. Tâm tức Pht, Pht tức Tâm; Nht thiết duy tâm to; khẳng định vn đề này, Pht giáo đã góp phn chỉ ra nhng đc sc của tư tưởng bình đẳng trong Pht giáo, xem đây chính là phương tin, vừa là mục tiêu, một phương thuốc có thể hóa giải mọi xung đột, chiến tranh, hn thù và khổ đau xut phát từ nhng quan nim bt bình đẳng giữa người và người, trong một quốc gia, giữa tôn giáo này với tôn giáo khác.

Tuy nhiên, trong Thông điệp chúc mng Đi lễ Vesak 2014 din ra tại Vit Nam, bà Irina Bokova, Tng Gm đốc Unesco, đã nhận định rng: “Chúng ta đang sống trong mt thời đại ca schuyển dch, khi mà nhng u hi Làm sao để sống cùng nhau? Làm sao để bo vhành tinh ca chúng ta? và làm sao để to dng nhng nền tng mạnh mhơn cho shòa bình? Đòi hi nhng u trả lời mang tính tập thvà có sáng kiến hơn. Nhng công nghmới đang gn kết các xã hi li gn nhau hơn nhưng chúng cũng làm cho chúng ta dễ bị tn thương hơn, với sbt bình đẳng và nghèo khó ny càng gia tăng2. Nhận định này o động rng, đến nay, sbt bình đng và nghèo kvẫn còn tiếp din và đòi hỏi mọi người trên nh tinh cn nổ lực hơn nữa trong xu thế thực hin mục tiêu phát trin thiên niên kỷ của Liên Hip

 
  1. Lễ hợp nht 3 skin: đn sinh, tnh đo và niết n của Đức Pht Thích ca.
  2. Irina Bokova (2014) Thông điệp chúc mng. Sách Phật giáo và các mc tiêu thiên niên kỷ
 
TÍNH BÌNH ĐNG TRONG PHT GIÁO ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CA NHÂN LOI TOÀN CU  209Quốc. Như vy, trên con đường tiếp nhn tinh thn, tư tưởng bình đẳng đó của Pht giáo, thì mỗi con người, mỗi một dân tộc, mỗi một quốc gia đu có thể được chuyn hóa tâm thức, để có thể hành xử mọi vn đề trong nim an lc, kiến to một thế giới thái bình, một xã hội phát trin bn vng cho tn nhân loi. Vy tư tưởng bình đẳng này được quan nim và thể hin như thế nào?
 1. KHÁI NIM BÌNH ĐNG THEO PHT GIÁO

Bình đẳng là ngang bng, đng đều, không cao thấp, cạn sâu; ch tất chiện tượng đều ng mt tính: không tính, duy thức tính hay chân như tính v.v...3. Đức Pht đã cho rằng: Giáo pp của ta như nước trong, rửa sch mi ô uế, không phân biệt gu nghèo, giai cấp, nam nữ, chcần tu tp theo đường li của ta thì đều được cứu độ (…) go pp ta không thiên vcho bt kỳ mt giai cp hay đảng phái nào, mà là con đường chân chính, bình đẳng, an n cho tt cchúng sinh4.

Tư tưởng bình đẳng là một trong nhng yếu tính của Pht giáo. Nhờ tinh thn bình đẳng này mà ngay từ quê hương gốc xut phát, đo Pht đã cuốn hút mọi người, nhng người có đẳng cp thp nht trong xã hội n đến với đo Pht; cả nhng người Bà La Môn giáo cũng đã từ bỏ đo để theo Pht giáo. Đức Pht đã từng nói rằng: Không có skhác biệt nào trong dòng máu ng đ, trong git nước mắt ng mặn. Lời nói y, tư tưởng y đã làm tỉnh thức các tầng lớp trong xã hội n vốn còn nhiu đẳng cp. Rõ ràng, đó chính là tinh thn tự nguyn, bình đẳng trên cơ stôn trng ln nhau và tôn trng sự chung sng hòa bình giữa các tộc người, các quốc gia, các tôn giáo khác nhau. Có thể nói, xưa nay, chưa có một hệ tư tưởng nào mà lẽ công bằng, bình đẳng, sự tn trng con người lại được đưa lên tột cùng như ở đo Pht. Tinh thn bình đẳng y chỉ có thể tìm thy trong Pht giáo. Bởi l, nếu như nhiu hệ tư tưởng triết học chỉ đề cao sự bình đẳng giữa người và người, thì Pht giáo đã mở rng sự bình đẳng, được thể hin qua sự quán chiếu và hành trì một cách trọn vn giữa Pht, người và chúng sinh.

Tt cả chúng sinh, dù ở đa vnào thì mỗi người đu phải chịu trách nhim về nhng gì mình đã to tác qua thân, khu, ý. Đc
 1. Thích Minh Cnh (chủ biên) (2016) Tđiển Phật hc HuQuang. Nxb.Tng hợp TP.HCM, tr. 553.
 2. Kinh Tiện dân (Nipata) câu 136.
 
210


LÃNH ĐO CHÍNH NIM VÀ HÒA BÌNH
 


bit đo Pht ly sự tu đo m thước đo chun mực cao nht của sự bình đng: Sự sang, hèn ca con người là do nhân cách chkhông phi do giòng hmà có; đi với vic tu đạo, giòng dõi tuyệt đi không mt ý nghĩa nào cả, mà chkhác nhau ở chỗ có hăng hái hay không trong vic tiến tu mà thôi: đó là chủ trương ct ty ca Pht và các đệ tử”5. Đức Pht cũng dy: Mọi dòng sông khi đổ về biển cả có chung vmn, cũng như giáo pp ca Ngài chỉ có mt vgii thoát mà thôi. Nht thiết chúng sanh giai hữu Pht tánh. Tt cả mọi chúng sanh đu có Pht nh và có thể tnh Pht, đó là sự bình đng tuyt đối. Nhưng do vô minh, chấp thủ, con người đu tranh để gnh quyn lợi cá nn dn đến sbt bình đng. Như vy, sbt bình đng là do chính con người to ra và gây đau khổ cho nhau.

Kinh Trung A Hàm đã có nhng mục chính liên quan đến ch đề bình đng như đề cp đến bình đng giai cp, đa v; bình đng đối với phnữ; bình đng khi gia nhập Tăng đoàn: bình đng tuyt đối; hay nguyên nn dn đến skhác nhau trong xã hội. Dưới s hướng dn của đức Pht, trên tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha, Người đã nói “Này Bà Trư Ta, nếu mt thiện nam tử, bt luận chng tc hay tánh danh nào từ bchng tc, co brâu tóc, khoác áo cà sa, chí tín, a bgia đình, theo ta hc đạo, thì có thnói như thế này: Phm chí chúng tôi là con phm thiên... vì thiện nam tử y vào trong chánh pp luật ca ta, thlãnh chánh pp và giới luật, đến được bbên kia, đon nghi, trhoc, không có do dự, đi với pp ca đấng Thế Tôn đã được vô sở úy6.

Ở một khía cnh nào đó, chúng ta sẽ tìm được một scông bằng, bình đẳng nhưng chỉ mang tính tương đối. Bởi vì trên thực tế, cái nhìn của con người vsự bình đẳng luôn mhuốm màu ngã tính, với cái nhìn là ta, là của ta. Rõ ràng, đó chính là nguyên nhân của biết bao sbt bình đẳng, kỳ thị màu da, tôn giáo, phân bit nam nữ…Nhìn thy được vn đề này, nên ngay trong cội nguồn phát xut lý đo, Đức Pht đã nêu lên đường li giáo dục trong Duy thức học Pht giáo, với mục đích giáo dục con người km chế dục vng, đề cao lý trí. Từ đó, trí tuệ của chúng sanh sẽ được khai mở, có


 
 1. Kimura Taiken, HT. Thích Qung Độ dịch, (2007) Nguyên Thy Phật Giáo Tư Tưởng Lun. Hà Ni: Nxb Tôn Giáo, tr .231.
 2. Kinh Trung A Hàm III, kinh Bà La Bà Đường 154, tr. 519.
 
TÍNH BÌNH ĐNG TRONG PHT GIÁO ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CA NHÂN LOI TOÀN CU  211thể chuyn thức thành trí. Trong 4 loại trí7, nhà Pht có đề cp đến bình đẳng tánh trí, tức tánh trí sn có của chúng sanh, là Pht tánh, là bản tánh thanh tịnh, chơn như. Do vô lượng kiếp, chúng sanh sng trong luân hồi, sinh tử, vì sng trong vng tâm, đeo theo vng cnh, nên tánh trí bình đẳng của chúng sanh kng tỏ hin ra được. Nhưng nay, nếu chúng sanh nương theo lời Pht dy, chỉ rõ vng tâm, vng cnh kng tht có, thì mọi người sẽ tỉnh thức, giác ngô, quay vvới bản tính chơn như của chính mình, trvvới tánh trí bình đẳng sn có nơi mình, để thy rõ rằng Tâm tức Pht, Pht tức tâm, tâm Pht và chúng sanh kng khác. THuệ Năng cũng cho rằng Con người có nam bc, nhưng Pht tánh thì không phân biệt nam bc. Sơ Tổ dòng phái Trúc Lâm Yên Tử ở Vit Nam, Pht Hoàng Trần Nhân Tông, đã thm nhun tinh thn này nên đã khẳng định rằng moi người tích nhân nghĩa, tu đo đức đu là Pht/ giữ giới hnh, từ bỏ tham sân si vốn là Di Lc: “Tích nhân nghì, tu đạo đc, ai hay này chng Thích Ca/ cầm giới hạnh, đon ghen tham, chín tht y là Di Lc8.

Đức Pht đã mở ra cho nn loại con đường đi đến hạnh phúc tuyt đối là trvvới bn thể thanh tịnh của chúng ta vốn có xưa nay. Nó kng hề thay đổi, mt đi, mà chỉ vì mê mãi chy theo lợi danh, quên đi tự nh khiến cho tự nh kng thể hin bày ra được. Vì vy, chỉ cn phản quan tự k, chúng ta sẽ nhận ra bn nh vốn có của mình. Trong Pht giáo, sự bình đng tối hu là khi mọi người cùng tu tập đt đến quả vgiác ng, giải thoát: Pht tánh có thể bị ngăn che, nhưng chcn được phát hiện, được biểu lộ khi ta vén mở bức màn vô minh, và nhng tình cm lch lc do vô minhy nên. Nhng bức màn vô minh đó không thuc Pht tánh, chúng chngăn che ch không làm mt đi Pht tánh đó9.

3. HỒI NG CA TƯ TƯỞNG BÌNH ĐNG PHT GIÁO TRONG VIC XÁC LP MT XÃ HỘI PHÁT TRIỂN BN VỮNG CHO TOÀN CU
Đứng trước thm kịch của một thế giới biến động, xung đột,

 
 1. Bốn loi trí đó là: Đi viên cnh t; Bình đẳng tánh t; Diu quan sát t; Thành stác trí.
 2. Thích Thanh Quyết-Trịnh Khc Mnh (đồng chủ biên) (2018) Trúc Lâm Yên Tử Phật giáo Tùng thư. Nxb. Khoa học xã hội. tr.404.
 3. Jean Francois Revel & Mathieu Ricard, HHữu Hưng dịch 2002, Đi Thoại Giữa Triết Hc và Phật Giáo. NXB. Thành phố HCMinh, tr. 216.
 
212


LÃNH ĐO CHÍNH NIM VÀ HÒA BÌNH
 


khng bố đang bao trùm lên mọi ngngách của đời sng xã hội đương đại khp tn cu, làm sao để xây dựng lại một xã hội thanh bình, trong đó nhng con người đu ứng xvới nhau bằng tình thương bao la, kng vụ lợi? Làm thế nào để đưa nhân loại thoát ra khỏi cái nhìn định kiến của mê vng, chấp ngã; đưa con người thoát ra khi vô minh, đtỉnh thức mà chuyn hóa tmê tnh ng, tbo động tnh bt bo động? Trên nh trình đi tìm một lời gii cho bài toán c a này, cn thiết phi trvvi những hi ng ca Pht giáo trong vic xác lập một xã hi phát trin bn vng cho toàn cu.
  1. Nhng giá trị thực tin của tư tưởng bình đng theo Pht giáo

Nhng giá trị thực tin của tư tưởng bình đẳng theo Pht giáo là nhng gì và xut phát từ đâu? Tính bình đẳng trong Pht giáo được thể hin trên nhiu lĩnh vực, từ văn hóa, giáo dục đến các hot động từ thin-xã hội.Văn hóa là lĩnh vực khá rng, nhng biu hin của tính bình đẳng bao trùm cả trong quan h, ứng xgiữa người và người, trong vic tổ chức đời sng xã hội.

Chp Pháp cũng là một trong nhng quan nim của chp ngã. Đức Pht đã từng dy rằng phải phá chấp và ngay cả pp chấp ng phải phá b. Tư tưởng m víu vào đo, vào pháp đã làm cho người tu tp bị vướng mc, kcó thể giải thoát trong tư tưởng và hành động. Pháp chp còn làm cho người theo đo này có sso sánh với đo khác, hình thành tâm thức thiếu bình đẳng. Mỗi tôn giáo xut hin trên cuộc đời, với lý tưởng hướng thin và hướng thượng, đã hướng dn con người đi theo lẽ phi, sng yêu thương, kng cht chứa sự thù hn, lòng ganh tvà sự đố kỵ trong tâm thc. Chính vì vy, có cái nhìn bình đẳng đối với từng tôn giáo cũng giúp cho xã hội, cho từng quốc gia có thế ứng xtốt đp, to sự đn kết các tôn giáo trong một mục tiêu chung là xây dựng hòa bình, an lc cho từng cá nhân, từng quốc gia và xa hơn là cho tn cu.

Vic giữ gìn trai giới (ăn chay) cũng ngày càng to nên một môi trường sng tốt đp, tp cho con người biết sng thun theo thiên lý, bo vệ cho từng sinh vt, từng cá nhân có cuộc sng trong sch, thanh tịnh, từ đó đưa đến mỗi một lời nói, mỗi một vic làm đu mang tư tưởng bình đẳng, đy p tình yêu thương ln nhau. Một khi mỗi người đu có tâm từ bi, thì skng còn có sự đố k, ganh ghét và lòng thù hn. Thế giới skng còn có chiến tranh. Con người,
 
TÍNH BÌNH ĐNG TRONG PHT GIÁO ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CA NHÂN LOI TOÀN CU  213một khi đã thu hiu Pht lý, thì sẽ biết nhìn svt, biết nhìn con người bằng đôi mt chính kiến, trí tu.

Nhng biu hin của tính cht này còn được vn dụng trong ứng xử của từng con người, nhng người con của Đức Pht, là một trong nhng tính cht, phương tin để từng người con Pht có thể hành xử, phát huy lòng từ bi và trí tuệ của mình, thông qua nhn thức đúng đn về tính bình đẳng này.

Nhiu thế kđã trôi qua, nhng nh hưởng từ tinh thn bình đẳng Pht giáo đã trở thành bản sc văn hóa của dân tộc, trở thành giá trị tinh thn truyn thống của dân tộc Vit Nam, bt nguồn từ Đức Tnh tLc Long Quân và Đức Tnh mu Âu Cơ, đã mang nn triết lý đo đức của tam giáo Pht, Nho, Đạo để thành lp cơ đồ snghip tổ quốc Vit Nam.

Giở lại nhng trang sv vang của lịch s đt nước Vit Nam ng như lịch sPht giáo Vit Nam đu cho thy các vlãnh đo đt nước và Pht giáo đã có cái nhìn bình đẳng khi ứng xvới các tù nhân của mình.

Đỉnh cao của hiu quả này ở Vit Nam chính là vào triu đại Lý- Trần (thế kXI đến XIV). Thái Hu Ỷ Lan thời Lý nếu như kng có cái nhìn bình đẳng thì đâu biết xót xa cho nhng tù nhân đang bị giam hãm trong ngục ti, kng có áo m che thân, sẽ bị lnh giá như thế nào trong mùa đông rét mướt đang đến? Bà đã ra lnh mở kho, phát áo m cho nhng tù nhân này. Chính từ ứng xđy p tình thương giữa người và người của Bà, từ cái nhìn bình đẳng kng khác giữa tâm Bà và nhng người tù nhân, mà Hoàng Thái Hu Ỷ Lan đã góp phn mang lại một xã hội thời Lý thái bình thịnh vượng, kng còn kác, người xu, bởi vì họ đã được tỉnh thức, được chuyn hóa từ cái nhìn bình đẳng của nhng người lãnh đo đt nước. Tđó, đâu phải ngu nhiên mà Pht giáo thời Lý đã góp phn mang lại một triu đại thịnh vượng kéo dài đến hai thế k(thế kXI -XII) và Pht giáo thời đó đã trở thành quốc giáo, có nhiu quốc sư tư vn cho vic đối nội và đối ngoại của đt nước như thin sư Vn Hnh, Khng Vit.

Nguyn Trãi, trong bài Bình ngô đi cáo đã viết Đem đi nghĩa để thng hung n, Ly chí nhân đthay cường bo. Đó là đim ct yếu của sphát trin bn vng ca dân tc Vit Nam, ca đt nước Vit Nam.
 
214


LÃNH ĐO CHÍNH NIM VÀ HÒA BÌNH
 


Như vy, có thể thy rằng trong quan h, ứng xgiữa người và người, nếu như được trang bị từ cái nhìn bình đẳng, chính kiến, mỗi người scó cách nhìn và ứng xvới nhau tốt đp, kng có skhác bit nào khi ý thức được rằng mỗi con người cũng đu là một sinh linh, có nim vui và nỗi thống khổ từ nghip lực khác nhau và đu biết đau đớn tột cùng một khi bị sát hi. Từ đó, xã hội svắng bóng sự chém giết ln nhau vì xut phát từ ssân hn, lòng căm thù và tính ích k. Từ đó, rõ ràng là chiến tranh, vốn xut phát từ lòng ích k, sự căm thù và nhng sân hn này skng còn cơ hội để phát sinh và biến thành hành động, một khi tư tưởng của người lãnh đo đã tỉnh thức và được chuyn hóa.
  1. Xác lập một xã hội phát trin bn vng cho tn cu

Thái độ bình đẳng, tôn trng ln nhau giữa người và người là ht nhân, là cốt lõi để vun đp nên mối quan hệ ứng x hài hòa trong một tổ chức, trong một quốc gia, một khu vực và rng hơn là trên tn thế giới. Rõ ràng là, đứng trước nhng thm kịch chiến tranh bao trùm thế giới hin nay, tư tưởng bình đẳng của Pht giáo thực sgóp phn khơi dy và làm bùng cháy lên khát vng vsự hòa bình, về mối quan hệ bình đẳng tốt đp, góp phn mang lại tình đn kết giữa các quốc gia, đc bit là tại khu vực Đông Nam Á, nơi mà Pht giáo đã có điu kin cm rhàng ngàn năm qua.

Như đã trình bày trên, nếu như tính bình đẳng trong Pht giáo đã góp phn chuyn hóa tư tưởng của từng cá nhân trên lộ trình từ bỏ tư tưởng chp ngã, lòng vk, tính sân hn, để dn hình thành tính vị tha, tình yêu thương chân tht giữa người và người, thì như vy, cũng góp phn mang lại một xã hội tn ngp tình yêu thương trong từng quốc gia, từng tộc người, từng tôn giáo.

Từ đó, rõ ràng là tư tưởng bình đẳng trong Pht giáo dù trực tiếp hay gián tiếp, cũng đã hóa giải được thủ chp trong quan nim m víu vào tà kiến và giáo điu cực đoan.

Cao Huy Thun đã có nhận định sâu sc khi cho rng: Ai gp hi duy trì nếp sống văn hóa đã nuôi dưỡng sức sống ca n tc trước nhng thế lực chinh phc nhm xóa nhòa sphân biệt giữa người” với ta”, giữa trong và ngoài, giữa ngoi nhập với ni lực? Sức mạnh tâm linh nào gp xã hi giđược thế quân bình giữa mc tiêu an lc và nhu cầu thăng tiến vt cht không ngng? Làm sao phát huy mt nếp sống
 
TÍNH BÌNH ĐNG TRONG PHT GIÁO ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CA NHÂN LOI TOÀN CU  215Việt Nam đặc thù giữa xu hướng đng nht, đng hóa ca làn sóng thn toàn cầu hóa ny nay? Trước nhng thách thức đó, Pht giáo luôn luôn là nền tng, là điểm tựa ca n tc. Trong quá khchúng ta đã thế, trong tương lai chúng ta vn thế. Trên, dưới, trong, ngoài, Pht giáo cống hiến mt đạo đc, mt văn hóa phân minh10.

Quả tht, thực tế cho thy đo Pht đã đem lại nhiu lợi ích cho tín đồ các nước. Điu tối thượng, mục đích cuối cùng ca Pht giáo chính là sgiải thoát. Tmục đích y, tín đồ tin theo và thực hành giáo lý Pht giáo trong đời sng của mình. Tư tưởng bình đẳng, vì lợi ích của mọi người, syêu chuộng hòa bình, lòng trc n đối với người cùng khlà nhng yếu tố tích cực, giáo dục cho hàng tm triu tín đồ trên thế giới biết sng vì mọi người, yêu chuộng hòa bình, to đn kết trong một quốc gia, tăng cường khối đn kết trong khu vực và trên thế giới.

Trong giai đoạn hin nay, là giai đoạn hội nhp quốc tế và khu vực, đc bit là tại Vit Nam, càng cn thiết xin dương tinh thn này đã có trong Pht giáo, đã được Tăng Ni, Pht tPht giáo Vit Nam vận dụng tng ngàn m qua, nhằm trước hết ngày càng phát huy n nữa tinh hoa ca đo Pht, chứng minh cho tính ưu vit của Pht giáo là luôn có khng mang li sgiác ng, shòa bình, tính ổn định, tình đn kết, ng yêu thương giữa người và người; và rng hơn chính là ngày càng nn rng tình thương nn loi, đại đồng.

4. KT LUN

Tóm li, cn nhn thức rằng, giá trị cao quý nht của văn hóa Pht giáo cn được bo tồn và phát huy chính là tinh thn bình đẳng, đn kết, hỗ trợ nhau trong cuộc sng, nhm đem lại nn hòa bình cho các dân tộc trên thế giới, vốn đã được nêu ra trong giáo thuyết nhà Pht. Đưa tinh thn bình đẳng, giáo thuyết y đi vào cuộc sng hin thực, biến thành hành động cụ thể chính là đã bo tồn và phát huy hữu hiu nht giá trvăn hóa Pht giáo trên tn thế giới.

Đạo Pht đã, đang và slà cht keo nối kết nhng người trong một quốc gia, giữa các quốc gia và trên tn thế giới hướng đến một thế giới hòa bình, an lc, một cõi nhân gian Tịnh độ tn cu.


10. Cao Huy Thun 2003. Vai trò của Phật giáo trong xã hi hiện đi trên lĩnh vực văn hóa và đo đức. Tp Văn Thành đo số 55, tr. 104.
 
216


LÃNH ĐO CHÍNH NIM VÀ HÒA BÌNH
 

Tài liệu tham kho


Cao Huy Thun 2003. Vai trò của Pht go trong xã hi hiện đại trên lĩnh vực văn hóa và đạo đức. Tp Văn Tnh đo số 55.

Irina Bokova (2014) Thông điệp chúc mng. Sách Pht giáo và các mc tiêu thiên niên kỷ ca Liên Hiệp Quc. Nxb Tôn giáo.

Jean Francois Revel & Mathieu Ricard, HHữu Hưng dịch (2002) Đi Thoi Giữa Triết Hc và Pht Giáo. Nxb. Tnh phố HC Minh.

Kimura Taiken, HT. Thích Qung Độ dịch, (2007) Nguyên Thy Pht Giáo Tư Tưởng Luận. Hà Ni: Nxb Tôn Giáo.
Thích Minh Cnh (chủ biên) (2016) Tđiển Pht hc HuQuang.
Nxb. Tng hợp TP.HCM.
Thích Thanh Quyết-Trịnh Khc Mnh (đồng chủ biên) (2018)
Trúc Lâm Yên Tử Pht giáo Tùng thư. Nxb. Khoa học xã hội.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây