14 MỘT  SỐ  VẤN  ĐỀ  KHÔNG  ĐƯỢC  QUAN TÂM CỦA CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO PHẬT GIÁO TÌM KIẾM NỀN HÒA BÌNH BỀN VỮNG

Thứ năm - 09/05/2019 00:26
Rev. Dato’ Dr.Sumana Siri
209

 
MT  SỐ  VN  ĐỀ  KHÔNG  ĐƯC  QUAN TÂM CA CÁC NHÀ LÃNH ĐO PHT GIÁO TÌM KIM NỀN HÒA BÌNH BỀN VỮNG


 
Rev. Dato’ Dr.Sumana Siri *
TÓM TT

Mt trong nhng vn đtch thc chyếu mà thế giới đang gp phi ngày nay là tôn giáo. Đó là bởi sđu tranh của Chnghĩa đa văn hóa vi Chnghĩa đa tôn giáo. Ngay ctrong các truyn thống Pht giáo, sthống trvăn hóa rõ nét ở một s truyn thống đã vượt qua nim tin vào shợp nht tôn giáo của Đức Pht được mong đợi của chúng ta, như được nêu rõ trong tính bất khchiacủa Kinh Khởi Thế Nhân Bổn. Hơn na, khi chnghĩa sc tộc, tính cách sc tộc, các thiết kế khng định chống chiến tranh được đưa ra, nó kng ththm chí liên hệ txa vi Thế giới Pht giáo nguyên thy. Nghiên cứu này nhm đcp đến nhng vn đcp bách nhng vn đđang đưa ra các li gii thích tiêu cực vlời dy của Đức Pht và cn được tiến hành các bin pháp chấn chỉnh.

Trong các xã hi đa văn hóa, tt cđu đi mt vi kng chỉ tính đa dạng mà còn ccác cáo buộc tư tưởng hoàn toàn chống đi. Trong snày, một vn đhquni lên là sthiên v.

Quan đim của Pht Thích Ca vmột người theo thuyết phđộ - người hiu rõ vtính duy nht bn cht đưa đến nhân tính hóa, toàn cu hóa, nâng cao và hướng thượng loài người đến shợp nht vàhoàn hảovi kng gian đa tôn giáo là một sphát trin trước trong tư tưởng của con người, một sđánh giá chung vi tt cnhng người theo thuyết phđđến vi bất ktôn giáo o mà hthuộc v. “Nhẫn nhc là hnh
 


lớn nhtkng phi là sbao dung mù quáng hay tính kng khoan dung-hp hòi (bn thc hin vì lut là như vy mà kng có slựa chọn tdo của chính bn thân). Trong khi một stôn giáo riêng bit cho rng đây là con đường duy nht đđi ti s cứu ri, một skc nlực m kiếm các mnh đt chung cho scai tr tốt. Sthc là, tôn giáo đó luôn có u sc chính tr, như ở một snước do hthn học hay mô hình văn hóa của h.

Nhiu xã hi truyn thống, đt áp lực lên bất bình đẳng giới, điu này rất đáng lên án. Vic này bao gm cnhng người theo đo Pht đa văn hóa, ví dvn đLthgiới Tkheo ni. Chúng ta thy đo Bà La Môn vn có tm nh hưởng thm chí trong các quốc gia Pht giáo Nguyên Thy (Theravada). Chúng ta vui mng ghi nhn nim tin vào shợp nht tôn giáo của Tăng đoàn Vit Nam và Tăng đoàn Indonexia slà nhng ngn đèn hi đăng cho các Tăng đoàn Pht giáo kc.

Người ng hđa tôn giáo như Troeltsch, Arnold Toynbee và John Hick cho rng tt ccác tôn giáo đều có giá trị một cách cơ bản và như nhau nhưng cng ta có thể nhìn giống nhau nhưng kng như nhau. Thế giới phc tạp và khiểu đòi hi các cuộc đi thoi liên nim tin đa phương có lợi lẫn nhau dẫn ti sự hòa hợp và một thế giới bình quân vi sbền vng hợp lý tốt đẹp cho tt ccác bên (ubhatayattha – samvattanika- kusala- kiriya).

Bước sang thế k21, một trong nhng thách thc lớn ca xã hi đương thời là sự đu tranh giữa chủ nghĩa đa văn hóa và tình trng đa tôn giáo. Nguyên nhân là sự tác động ca phương tiện xã hi mà cng ta đi mt, kng chsự đa dạng mà cả nhng niềm tin tư tưởng hoàn toàn đi lập ca các tôn giáo và các nét riêng biệt về văn hóa được cvũ bi các nhóm thiu s. Tình trng này phổ biến đến mc ngay cgiữa nhng người theo đo Pht tưởng như an hòa, sthống trcủa văn hóa vn rất rõ ràng; một s chch khi Thế giới Pht giáo nguyên thy; tính bất khchia của nhân loi. (1)

Khi chúng ta thiếu chtrương chung của giáo hi toàn cu giữa nhng người cuồng tín, hin nhiên chúng ta skng thích hoc ghét nhng người đo kc khi hgi chúng ta là nhng k cực đoanthay vì nhìn nhn chúng ta như là nhng
 


n đlâu đời đáng kính của con đường Trung Đo (Midlist). Bt cngười trung thành tôn sùng một cách kng sáng suốt (cm tính) n ngưỡng của mình và thù ghét tôn giáo của người kc đu kng nên tnhn mình là một người theo đo Pht! Đây là theo Thế giới Canon Pali. Là một người theo đo Pht có nghĩa, một người đi theo Bậc Giác ng. Bậc Giác nglà vì ship nht và Chính Kiếnvi một môi trường toàn cu trong khi nhng danh tnhư người Thái, người Miến, người Sri Lanka, người Tây Tng v.v đu là kết quc động của Snuôi dưỡngchống li “ Stnhiên. Trong khi một người theo đo Pht khao khát skhai sáng và hip nht, các danh ttrên đề cp dựa trên quốc gia hay chng tc mang ý nghĩa bphn, s ch bit và schia rẽ. Thc tế, nhng thut ngnhư vy rõ ràng có một biu hin vchng tộc! Nhng người theo đo Pht này liu đã được giác ngvstht này? Lý do đơn gin là Pháp ca Tathagata là toàn cu, tầm nhìn ca ông cũng vy, điều đó dẫn đến tính duy nht bản cht ca nhân loi” để nhân tính hóa, nâng cao và hướng thượng đưa cng ta đến shợp nht và hoàn ho vi kng gian để hiểu đa tôn giáo là một sự phát triển ca tư duy trong nhng con người khác nhau vmt gen di truyền (3) nhng người có thể được khai sáng bây giờ và ti đây.

Trong một thế giới phc tạp hơn, yêu cu đòi hi các cuộc đi thoi đa phương, có lợi ích cho các bên về văn hóa và tôn giáo và sẽ đi đến kết qucui cùng là một xã hi bình quân chủ nghĩa
 1. (Samanattata, samata), một xã hi có thể duy trì được sự đa dạng. Trong kng gian như vy, đa tôn giáo kng thduy trì tính bao hàm mà phi trthành tính riêng biệt.Hin tượng đôi bên có lợi (ubhatayattha-samvattanika-kusala kiriya) là ssn có trong giá trđo đức Pht giáo xét vphương din đánh giá các hành động tt có tính toàn cu. Các ngh lun hợp lý được gi ý bởi Bậc giác ng kng phi cho giới tri thc mà là các cht xúc c cho văn hóa, bình đẳng, quyn con người và nghĩa vcủa con người. Điu này cho phép scùng tn ti trong hòa hợp gp cho squn trtrong thế giới hỗn lon và phc tp bởi cục bvà chia r. Bng vic áp dụng các chính sách xã hi cân bng và các thương thuyết ôn hòa, một xã hi lý tưởng có thể được kvng. Theo mt này, tôn giáo vi vai trò là vn đcủa
 


lương tâm, kng nên trnên bqun lý, tchc thành trung đoàn hay bthchế hóa bởi pháp lut bởi nó thuộc vphm vi đo đức (Lut pháp quan tâm đến lut, kng phi đo đức). Bởi theo quan đim của Pht giáo, nghlun vđo đức là một nghlun hợp lý vi s bo thcứng nhắc và các cm xúc tiêu cực skng được khuyến khích mà là được điu hòa. Các vn đkng nên bche giu đi vì đó slà stn công lớn nht vào Nguyên nhân! Và shiu lm vnhng người theo đo Pht kng được giáo dục kng cn thiết nêu lên trong các nghị lun vPht giáo mặc dù áp lực có thdường như là đúng, ví dcác xung đột gn đây ở Sri Lanka và Myanmar liên quan đến chnghĩa tôn giáo và chng tc cực đoan. Xét vPht và Pháp, kng thcó bất ktha hip o vbo lực sc tc hay chnghĩa cực đoan tôn giáo. Nhng tiếng hô xung trn, các thiết kế mang tính công kích và ququyết kng liên hmột chút o thm chí txa đến Pháp của Pht.

Các quốc gia Pht giáo Theravada được gi là truyn thống đã tri qua hậu qucủa sđi bi và tính dhhóa nhng th đưa hđến chiến tranh và các xung đột xã hi. Vào thời gian đó, nhng Cánh đồng chếtkng thtin được (Campuchia và Sri Lanka) và struy hi các n tc thiu smà nhng người ng hchnghĩa nhân quyn gi là slàm sch sc tộc! Nhng đt nước này dường như đã bqua học thuyết vtính thống nht của con người của Vasettha Sutta; chúng ta tt ccùng thuộc một loài như nhau” trong i gicủa nhân loi kng giống như động vt và thc vt. Mt nguyên nhân đơn gin của sthiếu một thái đnhư vy là bn ngã, phát sinh do sthống trv chng tc và tôn giáo và squan tâm vquyn lực.

Mt chút so sánh vi Đo Hi Rohingyas, các cuộc đi thoại cn tht vi các Con hTamil và stương tác vi nhng người Đo hi Nam Thái có thể  là  nhng  ht  giống  của  hòa  bình. Mt cách công bng, người ta có thcho rng nhng vtrí cứng nhc do nhng người đi theo đt chọn của bt ktôn giáo nào - nhng người thích các bin pp cchấpđược bin hthậm chí bởi các nhà học gili lc ng có thdn đến chnghĩa vô sanh tôn giáo.
Đi vi người Thiên Chúa giáo và Hi giáo, nhng người tin
 


tưởng độc tôn là cách duy nht của scứu ri nn loi, ví dụ: Cu ri được m thy kng ở một người nào cbởi kng có i tên nào khác dưới thiên đường trao cho con người mà qua đó chúng ta được bảo v(Acts 4:12). Đi vi nhng người trung tnh vi chnghĩa đa văn hóa và đa tôn giáo, điu này qulà một thách thc. Thậm chí còn ti hơn, tin vào một siêu văn hóalà đtchi Đức Pht là người hợp nht nn loi. Người đó muốn đu tranh đbiến con người tnh thần tnh; một câu trích dn tươntự  từ  Kintnthiêđường  như thế nào, trên trái đt ng như vy!Sđi lp này được nhận thy khi nhng người kng theo Đo Hi bđi xnhư công dân thuộc tầng lớp thứ 2 trong các nước Hi giáo. Mt quan đim mới, kng phi đchấp nhận một cách hợp pp nhng người Hi giáo ngoài ng Sunnis (Shias, Ahmaddiyas, Khojas, Vohrass) ở Malaysia (5) ng vi chnghĩa Wahabbi của Ả rp Saudi, là đquên rng sđa dng là n quà của to hóa. Xung đột vng trung tnh phát sinh do nhng gì chúng ta ncác tôn giáo, các tầng lớp đc quyền, ngôn ngvà khu vc khác như đang din ra hin tay, một cách phbiến, trên thc tế, xy ra ng  tun!

Đo Hi dường như ci mn chấp nhn sđa dạng tôn giáo. Nó xác nhn snhiu của tôn giáo, nhưng kng phi là tình trng đa tôn giáo. Nó phn đi lý thuyết đơn gin thn học của John Harwood Hick (6) rng “tt ccác tôn giáo đu có giá trnhư nhau vi cùng 1 sthtDo đó, “ tình trng đa tôn giáo vượt xa các yêu cu vstht tương đi và u thun giữa các tôn giáo. Nó tcho là mt ngoài của n chvà hòa bình thế giới; một vchúa cứu thế ti caođi vi hin tượng đa dạng n ngưỡng. Ông kết lun rng tt ccác tôn giáo đòi hi một s xung đột đi đu vi tình trng đa tôn giáo.

Đo hi kng thđồng ý vi tuyên bnày. Nó cho điu này là tình trng đa tôn giáo.Nó chấp nhn các tôn giáo kc hoàn toàn như là các tôn giáo kc. Nói theo cách kc, sđa dạng và snhiu (kng phi tình trng đa tôn giáo) (7) được coi là một Sunnahtullah; theo tiếng gi của Thánh Allah, ví dtrong chương Ali Imran:19, Allah phân loi Tôn giáo trước Allah là Islam. Bởi vy Islam là Allah và Mohammad (s.a.w) là
 


nhà tiên tri cui cùng trên Trái đt! Tiến sĩ Hick cũng cho rng “tt ccác tôn giáo đu bn cht đích thc có giá trnhư nhau.

Hin nay, tquan đim thông thường, rõ ràng là tt ccác tôn giáo đu kng giống nhau nhưng luân lý đo đức đu có nét tương đồng bởi đu tham gia gii quyết nhng khó khăn của loài người. Vì vy, chđcủa chúng tôi Các ngn đèn thì kc nhau. Ánh sáng thì tương đồng (kng phi là một)và vi cùng một điu kin đu vào.

Hơn na, trong Đo Hi giống như trong một stôn giáo kc dthy ở Trung Đông, Shias kng được chấp nhn (Kng ngc nhiên 1 bài phân tích phê phán Đo Hi; Anwar Sheik gi Đo Hi là Chnghĩa n tc Ả Rp: (7) và 2 đo này kng được cho phép, điu này đã phát trin lên gn đây ở Malaysia một cách hợp pháp. Vi nhng n đnày hchquan tâm đến chnghĩa Wahabbi, như chúng tôi va nhắc ti, nhng khái nim bnh học riêng bit này được m thy trong Đo Cơ đốc. Trong một snhng người theo Đo Pht, định kiến văn hóa và chng tộc, ví dTheravada và Mahayana (Con đường cao n và Con đường thp n) cùng vi nn tng quốc gia là một vn đđược chấp thun mà kng có scân nhắc phù hợp và kng xem xét đến hậu qu. Mt người theo thuyết Duy thực Pht giáo skết lun tính thiên vn tc là mấu chốt của vn đề. Nhng người theo chnghĩa n tc Pht giáo, nếu hkng phi là người theo chnghĩa chng tộc, nên noi gương Thái tử Charles, người tha kế ngai vàng nước Anh tuyên btrước công chúng rng, nếu trthành vua nước Anh, ngay ctrong khi vn gichc vNgười đứng đu Nhà thcủa Anh, ông muốn trthành kng chNgười bo vĐức tin (Anglican) mà còn là Người bo vcủa tt ccác đức tin! Sau khi quan sát nghi lvà phong tục của người Nht, Thái txWales cũng đã nói rng nếu kng phi vì ngai vàng, ông cũng đã theo các Pht tvà người Nht bn, nhng người đang thc hành chnghĩa đa tôn giáo. Trong các đon trích Pali Thời kđu, chnghĩa đa tôn giáo được phát hin khi chúng ta kng phi là ssáng tạo của Chúa tri. Tư tưởng Pht giáo gn vi vcâu nói của nhà tư tưởng người Pháp Voltaire: Con người tạo nên Chúa tri, theo trí tưởng tượng của anh ta. Mc dù loài người vdi truyn là 1
 


chng, bn cht của hcó nhiu dạng cũng như cơ thcủa họ rất sống động (nanatta satta, nanatta kaya).

Như vy, dù tôn giáo/sc tc là đa shay thiu s, chnghĩa đa tôn giáo vn được công nhn mà kng có kng gian của sthống trnhư u vàng rất ni bật và một khái nim ch đo trong các kinh Pht. Bởi vy, thiu skng nên phi chịu đựng vì sđông người Thái, Miến Đin, n Đ, … Rt cục, Đức Pht được sinh ra là thái tTt Đt Đa ti gia định Shakya Nepal! Nhn thc vssuy tàn chng tc của mình thm chí trước khi điu đó xy ra, Đức Pht thm chí kng h cgng đbo vcho chng tc của mình!

Các hàng rào địa lý kng nên là tâm đim của u thun, như trường hợp của xung đột ngôi đn Preah Vihar giữa nhng người theo đo Pht Thái và Campuchia, xét đến chshữu của mng đt lãnh thchung biên giới của cả 2 nước đã lan truyn nhanh chóng. Điu này gây nên cú sc đi vi cng đồng thế giới nhng người kng quen vi các xung đột giữa nhng người theo đo Pht.

Mt nhà sư Pht giáo ni tiếng của Trung Quốc; Ven.Xuan Chuang thut li nim tin vào shợp nht tôn giáo Đo Pht của các nhà sư ti các trường ở các khu vc Gandharra và Afghan; hàng ngàn người đang cùng ăn ở dưới một mái trường.

Chúng ta vui mng ghi nhn rng một snlực đáng khích lcủa nim tin hợp nht tôn giáo đã được thc hin bởi các tu Vit Nam và Indonesia; cTkheo và Tkheo ni của mi giáo phái. Tuy nhiên, nếu shợp nht chvì mc đích bmt, chc chắn nó kng thkéo dài. Hp nht trên hình thc do áp lực của chính phhay nếu trong ni bộ 1 bên chống li 1 bên kc, kết qucó thgây thm ha như đã từng biết đến trong lịch s khi chính quyn đt nước thay đi liên tục.

Pht giáo - Chương trình nghsự Hnh phúc nhm xóa bỏ skhđau trên đỉnh của Hnh phúc Ti thượngcho tt cả chúng sinh là một hòa gii cơ bn quan trng của tình trng đa tôn giáo. Li kêu gi các đi thoi vliên-tôn giáo và trong-tôn giáo đã trthành thc tin vn có ktbài nghluân đu tiên. Khi các nhà sư đã có một cuộc khng khong mkhi hch
 


tnh 2 phía, Đức Pht đã cgng hòa gii 2 nhóm này bng nim tin vào shợp nht và bvào rng Parileyyaka.

Bởi Đức Pht nhn ra các thế lực chia rchống li sđa văn hóa. Nhn thc kng đi của Đức Pht là vì sthống nht của cng đồng; xã hi lý tưởng của Đức Pht, kng phi là một điu kng tưởng mà là tính cht thống duy nht cơ bncủa nhân loi. Cht xúc c bao gm tt ccủa ch nghĩa nhân văn dựa trên luân thường đo lý và tâm lý đra các gii pháp thực tế, kng phi cơ chế kthut lut pháp đơn thuần. Mc đích là vì hnh phúc toàn thrng lớn của tt ccác bên liên quan. Bn cht của giáo lý Đức Pht là, hnh phúc của vũ trlà của tt cả chúng sinh; tiêu chun thường được trích dẫn là “ Cu cho tt cchúng sinh đu khỏe mnh và hnh phúc!”(8)

Theo nghĩa thc tế, đây chính là nn tng mà shòa hợp xã hi có thđược thúc đy một cách hợp lý. Vi c động mới của phương tin thông tin đi chúng rng khp nh hưởng lên tính đa dạng tôn giáo và giới truyn thông trnên phn đi sđa tôn giáo khi nói vch nghĩa khng b, kết quchưa đt được có thrất ri ren. Nhng người sdụng bo lực chính trbng các phương tin thông tin nhanh chóng này đã gn bó cht chẽ hvi hthống s. Bởi vy hlà nhng người có đu óc thun kthut, máy c.

Như trong thtch, 2 khía cnh song sinh của tt và xu có nh hưởng c động qua li ln nhau.

Vi khng hong ngày 9/11 (thm ha New York) chúng ta đã chng kiến sthay đi tc đtrong cuộc sống xã hi xét vkhía cnh thu thp thông tin trong hthống s. Trong thế giới của Công nghthông tinnày, Đo Pht là Công nghệ Chuyn hóatức là trong Pháp, Chinh phc người bo lực bng tình yêu, kxu bng sttế, người keo kit bng so hip, knói di bng stht

Sthay đi; vô thường, stm thời, schuyn hóa là thc tế đu tiên của cuộc sống trong một xã hi đa tộc, nó duy trì hiu lực vi tt cnhng ai quan tâm đến scùng- tn ti và shòa hợp. Công nghChuyn hóanày rõ ràng sa son kng gian cho một khái nim động như thế bởi nó kng phi là một khái
 


nim tĩnh. Cũng vy, đi vi sgiàu mnh và hnh phúc của tt cchúng sinh, bao gm nhng người tp trung vào máy c.

Mc dù bởi phong tục hay truyn thống nhng người theo đo Pht chấp nhn tình trng đa tôn giáo, tuy nhiên theo s ưu tiên, hvn dưới snh hưởng của đt nước, tính sc tc và giáo phái n là trnên nhng người theo thuyết phđ.

Trong 3 thp kqua, có nhiu cgng đáng khích lbởi nhng người lãnh đo Pht giáo trong snhng con rng (con h) Châu Á nhm thúc đy các Hi nghPht giáo Thế giới liên-tôn giáo i tt ccác truyn thuyết Pht giáo (Theravada, Mahayana và Vajrayana) hi tvà có các bui lvà đi thoại quy mô lớn đthảo lun các vn đvmi quan tâm ln nhau như Đài Loan, Hàn Quốc, Hông Kong, Malaysia và Singapore.

Mt nhà lãnh đo thành công vn điu khin các cuộc hi nghvà cuộc họp toàn cu của mình dựa trên mô hình hthống kinh doanh đa quốc gia. Cui cùng điu này cũng kế thúc với nhiu căng thng vsc tộc, văn hóa và một mc đích tư lợi. Mt snhà lãnh đo tchc các hi nghdo áp lực tchính ph của hhoc như là phn ng vi áp lực tngười truyn ging Phúc Âm Thiên chúa giáo. Mc dù các nhà lãnh đo tài ba có v cn thành, một sngười sùng đo đã tạo nên rào chắn bởi họ dựa trên sc tc. Nhân tbè phái trong suốt các hi nghnày giđây hầu như đã kng còn; một sphát trin mới kng được nghe và thy trong nhiu thp k!

Đáng u ý các nhà sư Tăng đoàn Indonexia và Vit Nam là một srút thăm đáng khen ngi trong hoạt động hợp nht này. Nhng người theo đo Pht kc có thnoi gương hthay vì giữ tính riêng bit. Các tăng đoàn Sri Lanka, Thái Lan, Myanma và Campuchia vn đang sống trong thế k20, một phn bởi nhiu thp kbnh hưởng bởi sđộc đoán của chế đvà kng tự tin tạo sthay di; stht đu tiên của triết lý Pht giáo. Thời đim đã đến vi một schuyn hóa có lợi chai bên hay phải đi mt vi vic trthành một tôn giáo kng liên quan của chnghĩa giáo điu.

Đtrnên ci mvà kng ăn sâu vào các định kiến văn hóa hay tính ưu vit văn hóa, nhng truyn thuyết này cn tỉnh dy
 


t gic ngsâu mà chúng đang ở trong đó. Bởi chng o các quốc gia như vy còn bqun lý bởi các các cm xúc và vn ít trí, đt nước hay chính quyn tàn bo hay các cơ quan kc có tháp bức h, ví dụ Myanma dưới sthống trcủa quân đi đo chính đã na thế k!!!.

Stiên đoán của Giáo sư W.S. Karunaratna; một tm nhìn vĩ đi vi trí tưởng tượng tiên tri đáng đtrích dẫn….

Xã hi đa tc của Sri Lanka đưa ra nhng điu kin thí nghim lý tưởng cho vic hin thc hóa thành hành động lời dy của Pht vtính duy nht của nhân loi. Hành động khn cp là cn thiết đngăn nga các phn tvô trách nhim biến Đo pht và phong trào Pht giáo thành phương tin của smù quáng, sngo mn, tính kng khoan dung của bn thân h.

Các tchc Pht giáo ni tiếng và mnh mtrong vùng đt của chúng ta đang ngày càng tha nhn vai trò của các công đoàn đang tạo nên các hành lanh công kích và các nhóm áp lực m kiếm các nlực cn trđthúc đy hòa hợp cng đồng và thống nht quốc gia.

Mt scác tchc Pht giáo gn đây ni lên trong nước là nhng công crõ ràng trong tay của các tăng sĩ và người kng chc sc đói-quyn lực, nhng người rất muốn xây dựng nn tng sc mnh cho bn thân hbng skhai tc sbất bình và gin gigiữa nhng người theo đo Phât quân đi. Các chính trgia tham nhũng đang m kiếm phát hin nhng con đường tt đđến quyn lực và và sni tiếng đu tranh vì snghip của nhng gì đang được tin tưởng rng rãi là các quyn của người theo đo Pht.

Rt nhiu các quyn của người theo đo Phtnày trong thc tế kng phi Pht giáo chút o. Chúng thiên vcác quyn chính tr, v.vcác hoạt động Pht giáo mang tính phục hi n là xây dựng, bo thn là tiến bvà kht khe vđo đức n là gii png.

Nếu các nhà lãnh đo Sri Lankan có trách nhim bao gồm các nhà sư đi theo quan đim này của Giáo sư W.S.Karunaratna người điu hành các cuộc đàm phán vi Muammar Gaddafi và
 


Tng thống Mỹ Jimmy Carter như là đi scủa nước M, họ hoàn toàn có thtránh cuộc chiến bn nht trong lịch scủa họ bởi dù chiến tranh có chiến thng, chiến trường vn tiếp din!

Vgiáo sư của các giáo sư trích dn Nơi nào có shiu biết và thông cm, bn tn i đó m được đo Pht và li sống đo Pht. Nơi nào có tiếng hô xung trn n bạo và các thiết kế tấn công và ququyết, i đó kng thlà gì cthậm chí cs liên htxa vi Pht giáo ng kng!...Stin mù quáng, s ngạo mạn và kng khoan dung kng thtreo ccủa Pht giáo bởi lý do gin dPht giáo ti thượng bởi trí tuvà ng tbi, srng lượng và tính hợp lý và ssáng suốt và sđúng mc. (9)

Trong na thế kđọc Đng ti cao? một ththống nht của loài người;, người đi mt vi 62 m cây tư tưởngvà một rng quan đimtrong một khung cnh/bi cnh đa văn hóa của đồng bng ng Hng, nlực của Đức Pht vì shòa hợp chưa được cng cthêm bởi nhng người đi theo mnh m, nhng người thống lĩnh trong lĩnh vc tu sĩ và quan đim chính trxã hi. Kng chnhư là các cá thmà còn như nhng nhà lãnh đo đáng kính quyn lực c động của htrong các tchức mc ruỗng sp xy đến dường như tht ích k. Trong khi người Thày nlực nhm chuyn hóa nhân loi thành thn thánh, nhiu tăng đoàn tu sĩ li vì sgiàu có, quyn lực và vtrí chính tr. S lôi kéo của i muốn (kng phi i cn) và lực đy của ng căm ghét trong giáo đoàn minh chng cho ssuy tàn của Đức Chúa Tri do sthiếu hiu biết vshòa hợp và cùng tn ti. Lòng tbi của Đức Pht trong hành động trong sđa tôn giáo đồng cm vi một sđa văn hóa có thđã huy động ccá nhân và xã hi. Đức Pht có khnăng nhân tính hóa, nâng cao và đưa loài người lên thánh thn “ti đây và bây giờ. Xã hi vi Đức Pht là cxe của scải thin cá nhân. Nếu lý tưởng thc tế như vy được hin thc hóa, hầu hết các phân nhánh sbiến mt tạo đường cho sđa dạngi chnghĩa đa văn hóa có thtn ti. Đi vào stuyt vi nht của skhéo léo; sống cuộc sống kng bchạm đến bởi 8 tình huống cuộc đời; trong thế giới nhưng kng phi của thế giới; như ng hoa sen. Nếu kng phi schấm dứt sđau khổ; chương trình nghshnh phúc, ít nht sgim bớt đau khcó thgim stham nhũng và khnăng
 


tham nhũng của cá nn và của xã hi. Nhng điu như vy là shiu thu và srõ biết xã hi của Đức Pht vmột tiến trình xã hi đa n ngưỡng. Đức Pht đã đi thêm nhng chặng mà các nhà to lp tôn giáo khác trong thế giới cđi chưa đi. Cn phải nhấn mạnh rng vi nhng lý do xác thc đó, thái đcủa Đức Pht kng phi là skhoan dung hp hòi hay tiêu cc mà là s dụng nhng lời xác nhận hiu lực thêm cho Chánh Kiến. Đi vi Đức Pht, stha thi sai trái là htrmột cách gián tiếp cho i sai hay khái nim hay nh động ti .(10)

Khía cnh của tdosinh ra ngoài sđồng cm có thlà một bài học đo đức đthu hút các n đcủa các tôn giáo và các nn văn hóa, nhng người thích đơn văn hóa n là đa văn hóa và đa tôn giáo. Kinh nghim của Singapore cho thy s khoan dung đó bng thc tin và lut hin hành. Bởi chính sách xã hi là đduy trì hòa bình và hòa hợp hin ti.

Người Malay thì kc. Như Tricia Yeoh nói, (11) Văn hóa chính trMalay m kiếm chính trhóa mi thtrên đời và kng gì là dng bchính trhóa như là tôn giáo.

Bà tiếp thêm lun đim bng u ý rng chính phquốc gia Barisan trước đó và nhng nhà được gi là quán quân của đo Hi cứng nhắc, một nhóm đi lp tên PAS sdụng đo Hi để cnh tranh ln nhau. Nhng người kng phi Hi giáo kng đtư cách đsdụng nhng quán ngữ A rp. Nhng nlực được đưa ra đcho thy rng phe Đi lp điu khin đt nước kng tôn trng các nguyên tắc Hi giáo và do đó kng đủ tư cách đđi din và phc vnhng người Hi giáo một cách cn thực, bất chấp thc tế là chính phPenang đứng đu bởi một người Thiên chúa giáo cung cp nhiu htrchính ph Bang cho các trường học Hi giáo điu này kng được thực hin khi chính phX-Barisan thống trđo Hi nm quyn trong nhiu thp k.

Trên thc tế, Bang Đi lp đóng góp nhiu n gp đôi (ví dngười Malaysia 24.3 triu Ringit) trong năm 2010.

Hiu rng đt nước thế tục là đa tôn giáo và đa văn hóa, Bang Đi lp Penang đã trthành tỉnh đu tiên thiết lp một Bang đđu Hi đồng liên n ngưỡngtrong khi thm chí chính
 


phTrung ương kng thlàm được một điu như thế ktừ khi Đc lp!!!

Tiến sĩ M.Bakri Musa, (cho rng có một sphân tích; Assalamualaikumbởi Malaysian X-Btrưởng Lut pháp ,Zaid Ibrahim ( Văn png Thtướng.)  nói:

Đo hi bhxuống thành một squan liêu của chính ph điu hành bởi nhng người tham quyn có ý định ra lnh cho cuộc sống của chúng ta. Vâng, hlà nhng người đàn ông.

Ông nhn mnh ‘Nhng nhà chính trích kvà kng quá xut sc chquá sn sàng cưỡi chú hhi giáo này. Tuy nhiên một khi cưỡi ri thì khó có thxuống như nhng người Afghan và Pakistan đang phát hin ra.

Điu cứu vãn, bù li của Malaysia là thiu snhng người kng theo đo hi quan trng, một miếng đm hu hiu và vt che chắn mạnh mchống li tầm vi xâm phạm của nhng người Hi giáo chính trnày.;

Zaid Ibrahim, mt kc, đt câu hi vvtrí vô hiu của nhng người ulama bang Kelantan đang lãnh đo bang. Ông tti sao nhng ulama kng nên làm người qun lý.

Bang này phi chịu snghèo đói nhc nhi cũng như tlệ AIDS cao nht, lon luân, lm dụng thuốc phin và brơi tr em. Nó cũng có svn động viên lướt ng khu vc khiêu m lớn nht.

Zaid Ibrahim mđu bài nói của mình bng trích dẫn câu ni tiếng: y đkng có sép buộc o trong tôn giáo: S tht kc xa vi li lm: bất cai tchi Quthn và tin vào Alla thì đã nm được sbthí đáng tin tưởng nht mà kng bao gibphá v. Và Alla nghe và biết tt cmi th.

***TÀI LIU THAM KHO

 
  1. Vasettha   Sutta,  Digha  Nikaya
 
  1. Inter - denominational religious work or meetings of   all sects of Buddhist         traditions.
 
  1. See research paper in Google Search (type; rev.dr.sumana siri) Genetics : The Moral Issue” , United Nations Organisation Conference, Geneva, Switzerland, World Philosophers Meet , 1997.
  2. One of the 4 treasures of a ruler / king.
 
  1. New Laws have been amended to this effect by the Parliament of Malaysia.
  2. John Hicks;  the   iconic  thinker  of  the  pluralist  theology.
 
  1. Problems      of   Religious    Pluralism,  pp.  36-37-  ‘Religious Pluralismp.331
 
  1. Islam: The Arab Nationalism, Islam & Sex , Islam & Terrorism works of    Anwar Sheik, Wales, U.K.
  2. Karaniya Metta Sutta, Khuddaka Nikaya.

10.Prof. W.S.Karunaratna, “Buddhism in a Plural Society, Buddhist Essays, Colombo, Sri Lanka.
 1. Brahmajala  Sutta, Digha  Nikaya.
 2. Striving For Change, art. States of Reform,Governing Penang
&  Selangor , Penang   Institute, 2013. Also art. by Dr.Dzulkefly
Ahmed, Kuala  Lumpur, 2012.
13.Khanthi    paramam  tapoti  tikkha

Nibbanam  paramam   vadanti Buddha(The Dhammapada, verse 184).

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây