13 BA CON ĐƯỜNG ĐAN XEN DẪN ĐẾN HÒA BÌNH BỀN VỮNG

Thứ năm - 09/05/2019 00:28
TS. Phe Bach
181

 

 
BA CON ĐƯỜNG ĐAN XEN DN ĐẾN HÒA BÌNH BỀN VỮNG

TS. Phe Bach

LI TA

Hòa bình bn vng nm trong chánh nim của hin ti, con người và các vi mô mà chúng ta tồn ti. Thay vì tồn tại như một trạng thái tĩnh, hòa bình là có tổ chức và năng động, tự chy chung quanh sbt thường của tánh kng yên tĩnh. Do đó, trở thành một nhà lãnh đo chánh nim bt đu bằng vic thực hành Bát chánh đo và tìm sự bình an trong chính mình và tiếp tục bằng cách thể hin s bình an đó mỗi ngày. Làm như vy thì ht giống để các hệ thống và hn cnh có thể tự duy trì hòa bình.

Suy nghĩ vcách nh đo chánh nim có thduy trì hòa bình, chúng ta phi xem xét cách trau di chánh nim trong mi cá nhân và m thế nào người đó có thduy trì chánh nim hàng ngày bt chp nhng thách thc bên ngoài. Kết hợp vic luyn tp chánh nim vi shiu biết v suy nghĩ hthốngmra nhng con đường đduy trì hòa bình trong và khp các tchức, chính phvà các cơ cu chính tr. Tuy nhiên, các nhà nh đo, giáo viên và nhng người khác cũng phi đón nhn ng chy liên tụcvà biết rằng kết thúcbngoài chlà một khởi đumới. Hòa bình có thgichúng ta trong các hành trình xoay vòng qua các hệ thống và thời gian.
Do đó, có ba con đường đan xen để dn đến hòa bình bn vng.
Hc tp và duy trì a bình bng cách luyện tp cnh niệm

Các nhà lãnh đo sẽ duy trì hòa bình mà kng phải tìm và nuôi dưỡng nó trong chính h. Kng phải là vn đề ý chí hay vn đề tm cỡ, chánh nim bt đu và tiếp tục bằng cách thực hành hàng ngày. Chánh nim làm thay đổi cuộc sng, tái to bộ não, giúp gim nỗi
 


đau thể cht và cm xúc và thúc đy vic học tp. Luyn tp chánh nim trong một tổ chức mang lại văn hóa và kng ktôn trng, khoan dung hơn và hòa bình hơn. Dy người khác cách sng một cuộc đời chánh nim và cách tp luyn thin định giúp cho có k năng cả đời để đối pvới nhng áp lực của cuộc sng hin đại trong một thế giới hỗn lon và gặt hái hòa bình bn vng.

Hòa bình, hòa hợp phquát và trách nhim chung bắt đu tbên trong, và hòa bình bên trong bắt đu bng cnh nim và thin định. Chánh nim và thc hành bng cách hòa gii trước khi bắt đu các khóa học nhóm hoc công vic hàng ngày gp mi người thư giãn, và các nghiên cứu cho thy cnh nim gp cải thin stp trung đồng thời làm gim slo lng. Các t chc cnh nim trnên hoan hvà n định khi mi người học cách thư giãn, cm thy được đánh giá cao và tbslo lng.
Suy nghĩ có hthng là con đường dn đến a bình bền vững

Trong thời đi thay đi như vũ bão và bất định, các nhà lãnh đo phi đi mt vi sphc tp stch thc hòa bình. Chnhìn thy và phn ng vi các bphn cthtrong một hệ thống sdẫn đến các phn ng ri rc gii quyết các vn đtức thi. Bng cách nhìn và ở cùng vi hệ thống như một tng thể có hệ thống, nhà lãnh đo có thể cùng to ra hòa bình bền vng. Hiểu rng một hệ thống sống sẽ tự tái to sẽ mra khnăng hòa bình cốt lõi ca các mi quan h, các quy trình và bi cảnh trong hệ thống.

Nhìn rng hơn, sẽ kng còn i nhìn vhệ thống phong phú hơn để to cơ hi hoc cam kết mơ h. Giống như chánh nim, hệ thống tư duy phi được học và thc hành hàng ngày. Trong các tác phẩm ca Peter Senge và Otto Scharmer (Thuyết U) là các khái niệm và phương pháp để các nhà lãnh đo trở thành nhng người thc hành tư duy hệ thống. Làm như vy cho phép họ chủ ý nuôi dưỡng sự thay đi có hệ thống và to ra các nguyên tc hòa bình trên và giữa các hệ thống, bao gồm cPht giáo.
Ôm ly ng chảy liên tc

Mt snhà nh đo tin rằng, khi một i gì đó được duy trì, nó đã đt đến trạng thái tĩnh và tiếp tục ở trạng thái đó theo thời gian. Các nhà
 


nh đo và những người trong một hthống có thcgng giành ly và gìn gihòa bình, chđthy nó vuột khi tm tay. Hòa bình, theo quan đim này, không bn vng. Tuy nhiên, hòa bình có thbn vng, nếu chúng ta chấp nhận rằng hòa bình không có bt đu hay kết tc. Thay vào đó, hòa bình là một hin tượng ng động và có hthống, một hin tượng liên tục chy tquá khđến hin tại đến tương lai.

Ôm ly ng chy liên tục mang li hin tượng hòa bình cho một nhà nh đo luyn tp cnh nim vhòa bình ng ngày. Thuyết O (Tiến sĩ Bch và Bureau) soi ng con đường cho các nhà nh đo để sng cnh nim theo ng chy hòa bình. Nói riêng trong tnhiên, Thuyết Ochy tun hoàn qua các yếu t: Nhận biết, chấp nhận, ôm ly, học hi, thực nh, biến đi, chia s, hoàn chỉnh. Nếu một nhà nh đo nhn thức và sng cnh nim, người đó ssng hòa bình, sđược hòa bình. Hòa bìnhduy trì hòa bình. Đó là một đxut khác cho cách tiếp cn ca Pht giáo đi vi Lãnh đo toàn cu và Trách nhim chung ca các xã hi bn vng.

1.HCTPVÀDUYTRÌHÒABÌNHBẰNGCÁCHLUYỆNTPCHÁNH NIM

Cng ta có thể chọn cách sống cuộc đời ca mình trong hiện ti. Cng ta có thể nắm bt mi khoảnh khc và bt đu li từ đu, và Bạn cần tỉnh gic khi chế độ lái tự động. Bạn phi sống sâu và nhận thc nhiều hơn để có thể chú ý đến từng khoảnh khc
- Thích Nht Hạnh.

Là người thc hành và nhà giáo dục Pht giáo, tác giả chính đã thc hành và giảng dy Lãnh đo chánh nim, là mô hình luyện tập chánh niệm dựa trên hòa bình trong cách sống và sinh kế ca mình (xem Phụ lục A, Lãnh đo bng Tbi). Hay như Malala Yousafzai (người đot gii Nobel năm 2014) đã nói, y để cng tôi mang li sbình đẳng, công bng và hòa bình cho tt cmi người. Kng chcác chính trgia và các nhà lãnh đo thế giới, tt cả chúng ta cn phi góp sc. Tôi. Bạn. Đó là nhim vcủa chúng ta. Trng trách của chúng ta là mang kiu lãnh đo tinh thn, hòa bình và cnh nim cho chính mình và cho người kc.

Chánh nim, là nhn thức được điu gì đó có thể quan trng (Từ đin Merriam-Webster), hoc theo định nghĩa trong Từ đin Oxford, Ý thức hoc nhn thức được điu gì đó; Thiên về hoc sn
 


sàng làm điu gì đó. Ssn sàng để làm một điu gì đó là luyn tp chánh nim trong cuộc sng hàng ngày. Chánh nim luyn tp s tp trung và nhn thức; là nn tảng để thành công và là một knăng đòi hỏi phải thực hành để cho phép chúng ta cm nhn cm xúc mà kng cn phn ứng, đáp lại thay vì phn ứng khi bị kích thích. Riêng trong giáo dục, theo Parker, và cng sự (2014), chánh nim tăng cường khnăng tự điu chỉnh của trem, cho thy sự cải thin đáng kvknăng hot động thực hành đáng k, và đã phát hin gim đáng kể các vn đề vsự thù địch và các hành vi xã hội. Black,
D. S., & Fernando, R. (2014) cũng cho biết các giáo viên đã báo cáo hành vi của học sinh trong lớp đã được cải thin (nghĩa là chú ý, tự kim soát, tham gia vào các hot động và quan tâm/tôn trng người khác). Hơn na, có hơn hàng tm ngàn nghiên cứu về chánh nim và hiu quả của chánh nim. Các nhà nghiên cứu đã báo cáo nhng lợi ích được minh chng bằng kinh nghim về chánh nim như: Gim trầm tư, gim căng thẳng, tăng trí nhớ làm vic, tp trung hơn, ít phn ứng cm xúc, nhn thức linh hot hơn, tăng shài lòng trong mối quan h, tăng trí tuệ cm xúc và kết nối xã hội, tăng đo đức, tăng điu tiết shãi, tăng chức năng min dịch, cải thin sức khỏe tng th, tăng tốc độ xử lý thông tin, gim suy nghĩ lan man, gim huyết áp, tăng sự đồng cm/lòng trc n, gim lo lắng, tăng cường hiu biết, cải thin mối quan h, điu chỉnh sự chú ý, hành vi và cm xúc, sức khỏe và hnh phúc cũng như nâng cao kết quả học tp và trí tuệ khác.

Chánh nim, như trong Chánh nim, trong Bát chánh đo, là nghệ thut sng, là ý nim vli sng hòa bình, hài hòa và chính đáng, giúp nâng cao san tn và hnh phúc ca gia đình, cng đồng và xã hi. Vì vy, các thc hành hàng ngày vchánh nim và thin định là cách sng. Nói ngn gọn, như ông Bạch (2014) đã chra, chánh nim là năng lượng ca chú ý, tquan sát và nhn thc vthời đim hin tại, không phán xét, và vi thái đân cn và tbi, vnhng gì đang din ra xung quanh bạn và bên trong bạn. Chánh nim đưa bạn trli thời đim hin tại. Khoảnh khc hin tại là thduy nht chúng ta thc scó vì theo một câu tục ng, Ngày hôm qua là lch svà Ngày mai là điều bí n. Hôm nay là món quà - ở đây và y giờ”. ó là lý do tại sao nó được gi là HIN TI). Vì vy, các tác gisdụng Tdiu đế và Bát chánh đo làm cách sng, dy dvà lãnh đo.
 


Boorom (2009) cho rng lãnh đo có nguồn gc ttôn giáo, vì có mi tương quan trc tiếp giữa lãnh đo và phm cht tâm linh. Marques (2010) bin chng rng, hoàn toàn có thlà tâm linh chkng tôn giáo. Có nhiu người tâm linh là nhng người vô thn, bất khtri, hoc theo nhiu tôn giáo cùng một c” (trang 13). Đi vi bà, người làm vic tâm linh là người chđơn gin duy trì các giá trtt đp của con người, như tôn trng, khoan dung, thin chí, htrvà nlực tạo nhiu điu có ý nghĩa n ti i làm vic của mình” (trang 13). DeVost (2010) nhn mnh rng nghiên cứu hin ti trong các tchức đã m ra mi quan hgiữa tâm linh của các nhà lãnh đo và tâm linh i làm việc. Trong nghiên cứu này, Devost (2010) đã phát hin ra rng vic thc hành khích ltrái tim’ - một trong năm giá trlãnh đo mẫu mc - có ý nghĩa tích cực. Theo Kouzes
& Posner (1995), năm cách thc hành lãnh đo tt là: Thách thc quá trình, truyn cm hng cho tm nhìn chung, cho phép người kc hành động, làm mẫu và khích ltrái tim” (trang 9).

Trong khi đó, các nhà lãnh đo thường thc hành đời sống tinh thn cũng như nim tin đo đức và giá tr đo đức của h. Như Northouse (2004) đã tranh lun vđo đức và khnăng lãnh đo liên quan đến các loi giá trvà đo đức mà một nhân hoc xã hi thy mong muốn hoc phù hợp” (trang 34). Hơn na, ông chra mô hình lãnh đo đo đức bao gm năm thành phn: a) Thhin stôn trng, b) Phc vngười kc,
 1. Thhin scông bng, d) Thhin strung thc và e) Xây dựng cng đồng. Trong một nghiên cứu kc, Zhu, May
& Avolio (2004) định nghĩa lãnh đo đo đức là làm nhng gì đúng, công bng và tt” (trang 16). Zhu và cng s(2004) cũng nói rng các nhà lãnh đo thhin hành vi đo đức khi họ đang làm nhng gì đúng đắn vmt đo đức, công bng và tt, và khi hgp nâng cao nhn thc đo đức và tgiác vđo đức. Bass và Steidlmeier (1998) đxut rng một lãnh đo thực sbiến đi và hiu quphi dựa trên: a) Tính cách đo đức của người lãnh đo và mi quan tâm của hđi vi bn thân và nhng người kc, b) Các giá trđo đức nm trong tm nhìn của người lãnh đo và c) Đo đức của các quá trình và các lựa chọn và hành động đo đức xã hi trong đó có stham gia của
 


các nhà lãnh đo và n đ.

Thay vì một gi ý hoc một ý tưởng cho các nhà lãnh đo và các tchức, cnh nim có thdt thành kết cu của tchc. Vic đó phi có chủ ý và kng cn thiết, nhưng các tchc và nhà lãnh đo có thcn một khn khđlàm vic đó. Cách tiếp cn đó được trình bày trong bn tóm tt Hin din và các c phm của Otto Scharmer, như đã thy trong các cuốn sách Thuyết chữ U của ông: Lãnh đo ttương lai khi tương lai xut hin (Schramer, 2017 và 2013). Vin tiếp tục kết ni mi người tkhp i trên thế giới li vi nhau đm hiu cách đi qua chUtheo hướng thay đi và hòa bình bn vng. Trên quan đim nhìn lướt qua, tham gia vào sthay đi có chủ ý đó có thể biến đi các hthống và con người trong đó, thay vì chhy vng thay đi. Vi phn lớn skng hòa bìnhtrong các hthống trên toàn cu, hai c gitin rng, bng cách thc hành các quy trình theo hình chU, mi người có thbiến đi các hthống.

Khái nim và vic luyn tp cnh nim chuyn sang các giai đon đu của hình chU. Chúng ta phát trin các khnăng “tm ngngcác khái nim và phán đoán định trước của chúng ta. Theo ngôn nghình chU, chúng ta nhn thc vic “tải vcác khái nim gp ngăn chúng ta nhìn bng mt thường và chúng ta học cách quan sát (một cách tỉnh o) cách định kiến đó hình thành quan đim của chúng ta vcon người, hthống và tình trng con người. Nói riêng và nói chung, chúng ta học cách buông bđđón nhnnhng gì chúng ta kng thể thy trước đây, nhng gì có thlà chính ta trong tương lai. Khi chúng ta làm vy, chúng ta đang hin din” - trng thái cùng hin din trong hin ti và cm nhn nhng gì có thxy ra trong tương lai. Khi đó, hin din là tri nghim vsra đời của i mới và sbiến đi của i cũ” (Scharmer, 2013).
 

Hình 1 Chuyn động hình chU: Ba kng gian, by khnăng

Theo ngôn ngữ của Thuyết chU, có nhng đim mùriêng và chung có thể khiến chúng ta mt khnăng to ra sự thay đổi có ý thức xã hội và chuyn đổi hệ thống. Chính nhng đim mù này đã by chúng ta vào nhng li suy nghĩ và mô hình hành vi hin ti, cả riêng ln chung, sngăn chúng ta to ra hòa bình tn cu bn vng. Nếu chúng ta có thể chú ý đến nhng đim mù của mình, chúng ta có thể bt đu nhìn bằng một tâm hồn cởi mở, trái tim rng mở và ý chí cởi mở. Mỗi một đim mù trong sba đim mù đó là các phm trù của con người. Làm thế nào chúng ta có thể đủ tỉnh táo để sng trong trạng thái mở” của các phm trù? Các quy trình trong Thuyết chU, thông qua chánh nim, cung cp cho chúng ta nhng con đường có chủ ý để nm bt chúng và tìm kiếm hòa bình bn vng trong các hệ thống.
Hành trình thực hành ca ông Phẻ!

Tp luyn chánh nim có nghĩa là chúng ta cam kết đy đủ trong từng khoảnh khc hin din; mời gọi bản thân giao tiếp với khoảnh khc này trong nhn thức đy đủ, chủ ý thể hin tốt nht định hướng bình tĩnh, chánh nim và bình tâm ngay tại đây và ngay bây giờ” – Jon Kabat-Zinn.

Trong thế giới ngày nay, đo đức của hàng ngũ lãnh đo có xu hướng suy gim. Quyn lợi cá nhân, lợi ích và lòng tham dường như vượt xa các giá trvà sự thịnh vượng công cng và/hoc cng đồng.
 


Các nhà lãnh đo thường thiếu hiu biết sâu sc về thực tin lãnh đo tinh thn của bản thân, vì vy các tác ginày bt đu hướng nội để tìm giải pháp cho vn đề này, bt đu bằng li sng chánh nim, và trong trường hợp này là sng theo Bát chánh đo. Nhng phm cht lãnh đo này tăng cường các thực hành tâm linh như từ bi, trí tu, chánh nim hoc hiu biết có thể dn đến hu quả luân lý và đo đức.

Hành trình của Phẻ bt đu từ Hội Thanh niên Pht giáo Vit Nam tại GĐPT Linh Quang vào năm 1991 và bt đu với vị trí lãnh đo vào năm 1994 khi là sinh viên năm nht Đại học Nebraska, Lincoln. Ông được đào to thành người lãnh đo GĐPT năm 1996 tại Trại Hun Luyn A Dục Lộc Uyn ở Houston, TX. Kể từ đó, ông p ủ và thực hin Tn Giáo, ông viết một bài nghiên cứu sâu rng về các vlãnh đo, có tựa đề Lãnh đo Hội Thanh niên Pht giáo Vit Nam (VBYA) còn được gọi là GĐPT. Đây là phn cuối của bài nghiên cứu trong cuốn sách của ông, Tinh hoa lãnh đo chánh niệm: Học tp thông qua chánh nim và lòng trc n (ông Bạch, 2015).

Lãnh đo Hội Thanh niên Pht giáo Vit Nam (VBYA), còn được gọi là GĐPT, phải thực hành và thực hin giá trị Tn giáo; tt nhiên là cn thiết cho sự thành công của tổ chc. Theo ông Bạch (2012), Tn giáo mới là một bài học vô giá mà Đức Pht đã dy chúng ta, dựa trên suy nghĩ, lời nói và hành động chánh nim của chúng ta trong cuộc sng hàng ngày. Nhng lời dy của Ngài đã tiếp cn và biến đổi vô sngười thuộc mọi tầng lớp. Sphát trin hòa bình của nhân loại phn lớn nhờ vào nhng giáo lý giác ngộ của Đức Pht. Ngày nay, Pht giáo có thể là một giải pháp khả thi cho cuộc khng hoảng của con người(trang 5). Ông cũng đề xut các nhà lãnh đo thanh niên Pht giáo thiết lp các khuyến nghị này: 1) Thiết lp tư duy đo đức và luân lý; 2) Hiu và din đt nguyên tc nhân quả (Lut Nghip qu); 3) Suy nghĩ tn cu và hành động cục bộ - trước tiên hãy to ra skhác bit xung quanh bạn; 4) Tôn trng ln nhau và cùng có lợi; 5) Hin din với nhau - (Hin din như trong Thuyết U), 6) Sức mnh đn kết hoc Hợp tác với các tổ chức khác để thay đổi bn vng; và 7) Trở thành người thực hành (Pht giáo) chkng chỉ là một học viên (trang 6).
Là một nhà lãnh đo, đc bit đối với các nhà lãnh đo trong các
 


tổ chức Pht giáo phải chánh nim và có một nn tảng vng chc trong Pháp (giáo lý của Đức Pht). Như Michael Carroll (2008) viết trong cuốn sách của mình, Nhà lãnh đo chánh nim, gợi ý, mười tài năng của một nhà lãnh đo chánh nim là: đơn gin, đĩnh đc, tôn trng, can đm, tự tin, nhit tình, kiên nhn, ý thức, khéo léo và khiêm tn. Ông cũng nói rằng mang sự hin din đy đủ của chúng ta: Đng bộ hóa, gn kết tng th, truyn cm hng sức khỏe và hnh phúc trong các tổ chức và thiết lp tính xác thực, tt cả các yếu tnày kết hợp với nhau xác định một nhà lãnh đo thành công.

Hơn na, các nhà lãnh đo nên sng một cuộc sng tinh thn và lãnh đo bằng cách đưa ra tm gương tích cực. Đây là một nghiên cứu khác của Andre L. Delbecq (2008), giáo sư Phân tích và Qun lý tổ chức tại Đại học J. Thomas và Kathleen L. McCarthy và là giám đốc của Vin lãnh đo tinh thn và tổ chức tại Trường kinh tế Leavey thuộc Đại học Santa. Delbecq (2008) nói rằng các nhà qun lý, nhng người đang làm vic với ông, có nhng thay đổi tích cực nhờ thin định và kỷ lut tâm linh (trang 495):
  • Cải thin năng lực để lắng nghe, gim bớt nhu cu thống tr
 
  • Kiên nhn n vi nhng người khác, ít phán xét và tkhẳng định
 
  • Khng thích ứng tuyt vời - bớt ham muốn kim soát các s kin và nhng người khác
  • Tp trung cao độ - ít phân tâm và lo lắng
  • Khnăng cng hiến hết mình cho dịch vbằng cách làm vic
- bớt tht vng với gánh nặng và yếu tkích thích trong công
việc
  • Nhiu hy vng và nim vui hơn ngay cả trong nhng thời đim kkhăn - bớt hoài nghi và bi quan
  • Thanh thn và tin tưởng hơn vtng thể
 
  • Tự tin hơn trong vic sử dụng năng lực cá nhân - Kiến thức sâu sc hơn vgiới hn bản thân, tin tưởng nhiu hơn rằng mọi vic scó hiu quả
  • Kiên trì và siêng ng - Ít rút lui và tự kim soát khi bị áp lực
 


Theo ông, nuôi dưỡng tâm hồn của người lãnh đo và sphát trin bên trong chc chn là quan trng. Do đó, tinh thn của lãnh đo là đc bit quan trng và thiết yếu để thành công trong mọi t chc. Nói tóm li, một khi là nhà lãnh đo Pht giáo, nhà lãnh đo suốt đời và ông Phẻ tiếp tục giảng dy vLãnh đo chánh nim cho các nhà giáo dục đồng hương ở bang California và trên khp đt nước. Ông đã đào to hơn 3000 nhà giáo dục trong 5 năm qua (xem Phụ lục B).
   1. HTHỐNG SUY NGHĨ LÀ CON ĐƯỜNG DN ĐẾN HÒA BÌNH BN VỮNG

Chúng ta kng bao gicó thcó được hòa bình ở thế giới bên ngi cho đến khi chúng ta to ra hòa bình cho chính mình” - Đạt Lai Lt Ma.
Hy vng tồn tại khi người ta nhớ đến nó” - Simon Wiesenthal. To ra hòa bình bn vng có thể sinh sôi nhờ nhng khám phá
của chúng ta vhai khái niệm: ‘Hòa bình là một hin tượng năng
động và có hệ thống, liên tục chy từ quá khứ đến hin tại đến
tương laivà ‘Hệ thống sng sẽ tự tái to và mở ra khnăng hòa
bình là trung tâm của các mối quan h, quy trình và bối cnh trong
hệ thống. Chai khái nim này có thể được đóng khung trong suy
nghĩ hệ thống. Trong bài này chúng ta bt đu khám phá cả hai,
nhưng khái nim thứ nht kng tìm ra ht giống hòa bình trong
bài viết và thực hành của Thích Nht Hnh và nhng người khác.
Phn này kết lun về cách các hệ thống suy nghĩ vì hòa bình là cu
nối từ Thuyết U đến Thuyết O.

Quan trng hơn, ly c phm của Thin sư Vit Nam Thích Nht Hnh là một ví d. Ông là một nhà hoạt động vì hòa bình, một nhà văn, một nhà thơ, một học givà một tu sĩ Pht giáo, và là nhà vô địch của cnh niệm. Tác phm của ông đã mang nhng tp luyn cnh nim vào văn hóa chính thống. Trí tuệ và thc hành cnh nim của ông đã đưa ra hướng dẫn và cách tiếp cn thc tế, có lợi cho các cá nhân, gia đình và tchc. Thích Nht Hnh (1993, 2007) nhn mnh: Vi cnh nim, chúng ta nhn thc được nhng gì đang din ra trong cơ th, cm xúc, tâm trí và thế giới của chúng ta và chúng ta tránh làm hi chính mình và nhng người kc. Ông cũng nói Chánh
 


nim bo vchúng ta, gia đình và xã hi của chúng ta, và đảm bo một hin ti an toàn và hnh phúc và một tương lai an toàn và hnh phúc. Giới lut là biu hin cthnht của vic tp luyn cnh nim(Trang 2).

Giới lut hay Sila (tiếng Sankrit và Pali - ngôn ngccủa n Đ) là bquy tắc ng xbao gm cam kết hòa hợp và tự kim chế vi động lực chính là nguyên tắc kng bo lực, hoc t do gây hiBodhi (2005). Giới lut có thđược mô t theo nhiu cách kc nhau như đức hnh (Gethin, 1998, trang 170; Harvey, 2007, trang 199), hành vi đúng đắn (Gethin (1998), trang 170), đo đức (Gombrich, 2002, trang 89; Nyanatiloka, 1988 và Saddhatissa, 1987, trang 54, 56), klut đo đức (Bodhi, 2005, trang 153) và giới lut.

Trong cuốn sách Vì một tương lai khthi: Đo đức Pht giáo trong cuộc sống hàng ngày, ông đã khuyến khích chúng ta thc hành giới lut mà chúng ta đã tuân th. Năm giới lut cơ bn nht của thời cđi (tức là kng giết, ăn cp, thc hin hành vi tình dục sai trái, nói di hoc uống rượu/say rượu) vn áp dụng cho tt ccác Pht tngày nay (Bodhi, 2005; Thích, 1993, 2011). Thích Nht Hnh (Thích 1993, 2007, 2011) đã dịch một cách khéo léo và trc n nhng giới lut này trong thời hin đi của chúng ta và gi chúng là Tu tp năm cnh nim. Theo ông, 5 cnh nim đi din cho tm nhìn của Pht giáo vtinh thn và đo đức toàn cu, là biu hin cthcủa nhng lời dy của Đức Pht vTdiu đế và Bát cnh đo, con đường hiu biết đúng đắn và tình yêu đích thực, dẫn đến scứu ri, biến đi và hnh phúc cho chính chúng ta và cho thế giới.

Ngoài ra, Thích Nht Hnh (Thích 1993, 2007, 2011) chỉ ra rng, thc hành tu tp Năm cnh nim là trau di i nhìn sâu sc, hay Chánh kiến, có thxóa bmi sphân bit đi xử, kng khoan dung, tức gin, shãi và tuyt vng. Năm giới lut cxưa đã được điu chỉnh theo thời hin đi của chúng ta dưới tm nhìn của Thích Nht Hnh vi tư cách là Năm phương pháp cnh nim như sau:

2.1 Tu tp chánh nim thnht - Tôn kính cuc sống

Nhn thc được sđau khdo shy hoi cuộc sống, tôi
 


cam kết trau di i nhìn sâu sc vshin din và ng trc n và học cách bo vcuộc sống của con người, động vt, thc vt và khoáng sản. Tôi quyết tâm kng giết người, kng đngười kc giết, và kng ng hbất khành động giết chóc o trên thế giới, trong suy nghĩ hay trong cách sống của tôi. Nhìn thy nhng hành động có hi phát sinh tstức gin, shãi, tham lam và kng khoan dung, xut phát tsuy nghĩ nhnguyên và phân bit đi x, tôi snuôi dưỡng sci mở, kng phân bit đi xvà kng bám víu các quan đim đchuyn đi bo lực, cuồng n và giáo điu trong bn thân và trên thế giới.
  1. Tu tp cnh nim thhai - Hnh phúc tht s(Srng lượng)

Nhn thức được nhng đau khổ do bóc lột, bt công xã hội, ăn cp và áp bức, tôi cam kết thực hành shào png trong suy nghĩ, lời nói và hành động của mình. Tôi quyết tâm kng ăn cp và kng shữu bt cứ thgì thuộc v người khác; và tôi sẽ chia sẻ thời gian, năng lượng và tài nguyên vt cht của mình với nhng người có nhu cu. Tôi stp luyn nhìn sâu để thy rằng hnh phúc và đau khổ của người khác kng tách rời khỏi hnh phúc và đau khổ của chính tôi; kng thể có hnh phúc thực sự nếu kng có sự hiu biết và lòng trc n; và chy theo sgiàu có, danh tiếng, quyn lực và thú vui nhục dục có thể mang lại nhiu đau khổ và tuyt vng. Tôi nhn thức được rằng hnh phúc phụ thuộc vào thái độ tinh thn của tôi chkng phụ thuộc vào điu kin bên ngoài, và tôi có thể sng hnh phúc trong thời đim hin tại chỉ bằng cách nhớ rằng tôi đã có quá nhiu điu kin để được hnh phúc. Tôi cam kết thực hành Sinh kế đúng đn để tôi có thể giúp gim bớt sđau khổ của nhng sinh vt sng trên Trái đt và đo ngược quá trình ng lên tn cu.
  1. Tu tp cnh nim thba - Tình yêu đích thực (Trách nhim tình dục)

Nhn thc được s đau khdo hành vi tình dục sai trái gây ra, tôi cam kết trau di trách nhim và học cách bo vsan toàn và toàn vẹn của cá nhân, cp vchồng, gia đình và xã hi. Biết rng ham muốn tình dục kng phi là tình yêu, và hoạt động tình dục do ham muốn thúc đy luôn làm hi bn thân tôi cũng như nhng người kc, tôi quyết tâm kng vướng vào
 


quan htình dục mà kng có tình yêu đích thc và cam kết lâu dài, sâu sc vi gia đình và bn bè của tôi. Tôi slàm mi th trong khnăng của mình đbo vtrem khi blm dụng tình dục và ngăn chặn các cp vchồng và gia đình kng bphá v bởi các hành vi tình dục sai trái. Thy rng cơ thvà tâm trí là một, tôi cam kết học nhng phương pháp thích hợp đcm sóc năng lượng tình dục của mình và nuôi dưỡng ng nhân ái, ng trc n, nim vui và sbao dung - đó là bốn yếu tcơ bn của tình yêu đích thc - cho hnh phúc lớn n của tôi và hnh phúc lớn n của người kc. Thc hành tình yêu đích thực, chúng tôi biết rng chúng tôi stiếp tục tt đp trong tương lai.
  1. Tu tp cnh nim thứ tư - Lời nói yêu thương và lắng nghe

Nhn thc được nhng đau khdo lời nói kng trung thực và kng thlng nghe người kc, tôi cam kết luyn tp lời nói yêu thương và lng nghe tbi đgim bớt đau khvà thúc đy hòa gii và hòa bình trong tôi và giữa nhng người kc, các nhóm sc tc và tôn giáo, và các quốc gia. Biết rng lời nói có thtạo ra hnh phúc hay đau kh, tôi cam kết nói tht bng cách sdụng nhng ttruyn cm hng cho sttin, nim vui và hy vng. Khi sgin dđang biu ltrong tôi, tôi quyết tâm kng nói lời o. Tôi stp thvà đi bcnh nim đnhn ra và nhìn sâu vào cơn gin của mình. Tôi biết rng gc rcủa stức gin là tnhng nhn thc sai lm và thiếu hiu biết của tôi vsđau khtrong bn thân và ở người kc. Tôi snói và lng nghe theo cách có thgp bn thân và người kc biến đi đau khvà m cách tht khi nhng tình huống khó khăn. Tôi quyết tâm kng loan truyn tin tức mà tôi kng biết chc chắn và kng thốt ra nhng lời có thgây chia rhoc bất hòa. Tôi ssiêng năng luyn tp nuôi dưỡng năng lực hiu biết, tình yêu, nim vui và sbao dung của mình, và dần dần biến đi stức gin, bo lực và ni shãi n sâu trong ý thc của tôi.
  1. Tu tp cnh nim thm - Nuôi dưỡng và chữa bnh (Chế độ ăn ung vì một xã hội cnh nim)

Ý thc được nhng đau khdo tiêu thkng có chng mực, tôi cam kết nuôi dưỡng sc khỏe tt, cvthcht và tinh thn, cho bn thân, gia đình và xã hi bng cách thc hành ăn, uống
 


và tiêu thcnh niệm. Tôi stp luyn nhìn sâu vào cách tôi tiêu thBốn loi cht dinh dưỡng, cthlà thc phm ăn được, n tượng giác quan, ý chí và ý thc. Tôi quyết tâm kng đánh bc, hoc uống rượu, sdung ma y hoc bất ksn phm o có cha độc t, chẳng hn như một s trang web, trò chơi đin tử, chương trình TV, phim, tp chí, sách và hi thoi. Tôi sluyn tp quay trli thời đim hin ti đtiếp xúc vi các yếu tlàm mới, cha lành và nuôi dưỡng trong tôi và xung quanh tôi, kng đshi tiếc và buồn phin kéo tôi trvquá khcũng như kng đnhng lo lng, shãi hay thèm muốn kéo tôi ra khi thời đim hin ti. Tôi quyết tâm kng cgng che đy scô đơn, lo lng hoc đau khbng cách đánh mt bn thân lao vào tiêu ng. Tôi ssuy ngm vvic hòa nhp và tiêu ththeo cách gìn gihòa bình, nim vui và hnh phúc trong cơ thvà ý thc của tôi, và trong cơ thtp thvà ý thc của gia đình tôi, xã hi và Trái đt.

Sau đây là ví dvmột ht giống kc cho một lãnh đo mnh m. Tôn giThích Minh Đt (2011) tin rng nh hưởng lãnh đo bng cách: 1) Ví dụ: Ging dy thông qua hành động hoc hành vi. Người ta phi sống một cuộc sống đo đức và luân lý. Tmang li lợi ích cho bn thân và mang li lợi ích cho người kc, sau đó nh hưởng và đóng góp tích cực cho cng đồng và xã hi của chúng ta. 2) Ging dy bng lời nói yêu thương: Tìm kiếm shiu biết và trí tuệ. 3) Ging dy bng cách thc hành Bát cnh đo: Điu đu tiên là Tư tưởng đúng: Suy nghĩ của bn phi mang tính xây dựng và luôn dựa trên nhng lời dy của Đức Pht - Tbi và Trí tuệ.

Muốn cương quyết đim này, ta phi sống theo giáo lý của Đng giác ng, Đức Pht. Tác giđưa điu đó vào thc tin cuộc sống hàng ngày của mình. Ông đang áp dụng và thc hin bng cách ging dy nhiu hi thảo cho các giáo viên ở bang California. Mt shi thảo nói đến đó là Lãnh đo cnh nim: Hi thảo phát trin chuyên nghip dựa trên cnh nim cho tt ccác nhà giáo dục; Thn kinh học vcnh nim: Nghthut trau di shiu biết, tôn trng, thành công trong học tp và hnh phúc vmt cm xúc xã hi; Chánh nim trong lớp học; Chánh nim; Lãnh đo cnh nim: Tp luyn cnh nim
 


trong một lớp học công bng, an toàn vmt cm xúc; Lãnh đo cnh nim: y sn sàngvà Chọn đúng hướng đi hàng ngàytheo Tinh thn của người Mỹ gc Vit; và knăng cm xúc xã hi trong cuộc sống.

Khi đó, nếu chúng ta biết rằng hòa bình sinh ra từ bên trong vic tp luyn chánh nim hàng ngày của các cá nhân, chúng ta sẽ tự hỏi làm thế nào các hệ thống mà con người to ra có thể to ra bối cnh hòa bình lớn hơn. Nhng gì to thành một hệ thốngmà chúng ta định nghĩa rt rng - mọi thiết kế con người to ra để đáp ứng nhiu mục đích, có thể là tinh thn, chính tr, từ thin, tài chính, v.v. Thế thì, làm thế nào hòa bình có thể là một hin tượng năng động và có hệ thống, một hin tượng liên tục chy từ quá khứ đến hin tại đến tương lai - trong các hệ thống?

Trước tiên, chúng ta phi thy các hthống trong tng thể và biết rng các hthống là hu cơ và có ssống. Mc dù có nhiu n dđnhìn tnhng góc nhìn rng, nhưng nhìn lướt quagp chúng ta học cách nhìn và biết h thống trong tt cả sphc tp, động lực tăng trưởng và strì trcủa hthống. Tuy nhiên, muốn trthành một người suy nghĩ có hthống, chúng ta khoan hãy đưa ra phán đoán của mình vhthống, và đc bit nht là nhng người trong hthống. Chúng ta kng thnhìn thy và tham gia vào một hthống sống, hu cơ, nếu các đim mù” của chúng ta bắt chúng ta phi nhìn nhng gì đã có trong hthống và trên các bphn của con người trong hthống đó. Các đu mi đó dẫn đến nhng tht bi chung được mô trất chi tết trong các c phm của Scharmer. Nhìn lướt qua, nhìn mà kng phán xét scho chúng ta tm nhìn tbên ngoài và mra khnăng di chuyn lên phía bên phải của Thuyết chU, thành đồng sáng tạo và cùng phát trin với nhng người kc trong các hthống hòa bình.

Nếu có tính tun hoàn ở đây, thì đây là: Muốn nhìn tbên ngoài, chúng ta hãy khoan đưa ra phán đoán của mình, cùng sáng tạo và cùng tiến hóa vi người kc, chúng ta phi duy trì thc hành cnh niệm. Làm như vy ht giống lãnh đo thế giới bng tm gương(Thích Nht Hnh). Đi vi các nhà lãnh đo scùng phát trin vi nhng người kc trong một hệ thống vì hòa bình bn vng, chúng tôi được Tiến sĩ Bạch Phẻ
 


nhắc nhrng “Nhà lãnh đo có đu óc là người lãnh đo từ trong ra ngoài bng shiu biết, ng trc n và trí tu. Các hệ thống có thchuyn thành hòa bình bn vng nhcon người trong các hthống. Do đó, trong n chúng, trong hthống, hòa bình ở từng bước cn” - mượn cm tcủa Thích Nht Hnh. Bng cách đó, chúng ta hiu rng, một hthống sống s ttái tạo và m ra khnăng hòa bình là trung tâm của các mi quan h, quy trình và bi cnh của hthống.

Là nhng nhà lãnh đo nhân ái vi i nhìn lướt qua một hệ thống, chúng ta có thcùng phát trin vi nhng người kc để tạo ra các hthống thhin hòa bình bn vng. Chúng ta có thể thc hin điu đó bng cách di chuyn qua chUđtạo ra các nguyên mẫu của các hthống mới ni dựa trên nn tng hòa bình và ng trc ẩn. Theo thuyết chU, vic tạo ra các nguyên mẫu vì hòa bình và đánh giá các nguyên mẫu sđược thc hin, kng phi là một quá trình kết thúc. Quan đim nhìn sơ bvà tp luyn của chúng ta sliên tục, tun hoàn và trôi chy theo Thuyết O.
   1. ÔM LY DÒNG CHY LN TC

Sng 24 giờ cnh nim đáng giá hơn sng 100 m kng có cnh nim.” - Đức Pht.

Thuyết Olà sự tiếp nối của dòng chy Pht pháp này. O kng có đim bắt đu hay kết thúc. O tượng trưng cho strọn vẹn hoc tng thvà cui cùng là strng rng. Như Watson (2014) đã nói, triết lý vstrng rng gp chúng ta tha nhn svô thường, sbất ngvà cm giác bi đát vcuộc sống và sthịnh vượng trên con đường ở giữa schi bvà mt tp trung và mt đi giá trhư vô. Cái đp của Thuyết O là tp trung vào nn tng của bất knguyên tắc Tam giáo trong Pht giáo như Pht, Pháp, Tăng; Tam Vô Lu Hc (Giới, Định, Tu): Higher virtue (adhisīla-sikkhā), Tâm trí cao n (adhicitta-sikkhā), Trí tucao n (adhipaññā-sikkhā); Bi-Trí-ng. Thuyết Ocó giá tr ct lõi vcnh nim, tình yêu, shiu biết, skiên trì, ssiêng năng, quyết tâm, hài hòa, tin tưởng, stin cy, nim vui, ng biết ơn, liêm chính, trung thc và trách nhiệm.
Theo truyn thống Pht giáo Nguyên thy, tuân theo Tam
 


giáo, như Thanissaro Bhikkhu (dịch) (1998b) dịch tvăn bn Pht giáo có thdẫn đến vic tbdục vng, hn thù và si mê. Cui cùng, bất cai hoàn thành xut sc khóa tu luyn này đu đt được Niết bàn.

Thuyết Ocó 8 thành phn, giống như con đường Bát cnh đo; các thành phn này là: Nhn biết, chấp nhn, ôm ly, học hi, thc hành, biến đi, chia s, hoàn chỉnh.

 
 
Nhn biết: Trước tiên và trên hết, chúng ta phải nhn thức rõ ràng hoc nhn ra mọi thứ như vốn có. Chúng ta cn phải thừa nhn rằng hòa bình bên trong to ra cái đp, và hòa bình bên trong là nn tảng cho một xã hội hài hòa hơn. Người ta phải nhn ra chân lý. Ví dụ, loài người giành kng thể giải quyết vn đề biến đổi khu và/hoc sự nóng lên tn cu nếu chúng ta phủ nhn điu đó. Chúng ta phải nhn biết rằng các hot động của con người là yếu tố chính dn đến cuộc khng hoảng này. Chúng tôi phải công nhn và kim tra ở cả cp độ vi mô ln vĩ mô.
Giống như một nhà hóa học nhn ra rằng mi thđu bao gm các ht nhn và thm
 
Hình 2:
Nn tng của Thuyết O

chí là vi lượng và cách các tnh phần cơ bn này tương tác và nh x. Thot nhìn vào đại dương, chúng ta có ththy nước, kng gian,
 
bbin và s mênhng ca đại dương. Nhưng đó chlà một cái nhìn vĩ mô đi vi tt ccác vn đ, ở góc đvi mô, tt cchlà s kết ni hoc liên kết, lực liên kết phân tvà lực hút giữa các phân tử. Chúng ta phi có một cách tiếp cn khoa học đgii quyết mi vn đvà thm chí bt đu bằng cách tha nhn rằng chúng ta có vn đ, và cn phi xác định vn đ. Chúng ta nhn biết rằng chúng ta có vn đ, có strngi và chúng ta phi nêu rõ vn đđó đchúng ta có thể làm mi thtt n cho chúng ta.
  1. Chp nhn: Sau thời gian nhn biết, người ta phi chp nhn thc tế đcó thđi tiếp. Chp nhn là kthut đđược thoi mái. Ví d, nếu chúng ta không chp nhn stht rằng không có sng lên tn cu, thì chúng ta không thtìm ra gii pháp.
 
 
  1. Ôm ly: Theo tđin Merriam-Webster, ôm ly nghĩa là gi (ai đó) tht cht trong vòng tay, đc biệt là du hiệu tình cm; chấp nhn (mt niềm tin, lý thuyết hoc thay đi) mt cách tnguyn và nhiệt tình; bao gm hoc cha (mt cái gì đó) như là mt bphn cấu thành. đó là gì đi na, người ta phi sn sàng ôm ly người khác như thhlà một đứa trđang khóc, trước tiên người ta phi ôm p và an i.
Thuyết O – Chuyn đi bản thân, biến đi tchc và xã hi


 
 
Mt snhà lãnh đo tin rằng, khi một i gì đó được duy trì, đã đt đến trạng thái tĩnh và tiếp tục ở trạng thái đó theo thời gian. Các nhà lãnh đo và nhng người trong một hthống có thể cgng ôm cht và gìn gihòa bình, ch đ thy nó vuột khi tm tay. Hòa bình, theo quan đim này, là kng bn vng. Tuy nhiên, hòa bình có thbn vng, nếu chúng ta chấp nhn rng hòa bình kng có đim bắt đu hay kết thúc. Thay vào đó, hòa


Hình 3: Sơ đồ Thuyết O

bình là một hin tượng năng động và hu cơ, một hin tượng liên tục chy tquá khđến hin ti đến tương lai. Ôm ly ng chy liên tục smang li hin tượng hòa bình cho người lãnh
 


đo luyn tp cnh nim hàng ngày.
  1. Học tp: Tđin Merriam-Webster định nghĩa là tiếp thu kiến thc hoc knăng bng cách hc tập, tri nghiệm hoc được dy’.

Trong thời đại thay đi nhanh chóng và bt định, các nhà lãnh đo phi đi mt vi nhng vn đphc tp và thách thc hòa bình. Chnhìn thy và phn ng vi các bphn cthca một hthống dn đến các phn ng ri rc gii quyết các vn đtức thời. Bằng cách nhìn và ở ng vi hthống như một tng thhu cơ, nhà lãnh đo có thng to ra hòa bình bn vng. Hiu được một hthống sng sti to smra khnăng hòa bình là trung tâm ct lõi ca các mi quan h, quy trình và bi cnh trong hthống.
  1. Thực hành: Tđin Merriam-Webster định nghĩa là Chủ động theo đuổi hoc tham gia mt ngành nghề, ngh nghiệp hoc cách sống cthể’.

Hòa bình bn vng nm trong chánh nim ca hin tại, con người và các vi mô mà chúng ta tn tại. Thay vì tn tại ở trạng thái tĩnh, hòa bình là hu cơ và năng động, tchy xung quanh nhng điu mơ hồ ca skhông bình yên. Do đó, tr thành một nhà lãnh đo chánh nim, bt đu bằng vic thc hành Bát chánh đo và tìm sbình an trong chính mình, và tiếp tục bằng cách thhin sbình an đó mi ngày. Làm như vy là ht giống ssinh sôi các hthống và hn cnh có thtmình duy thòa bình.
  1. Biến đổi: Tđin Merriam-Webster định nghĩa là to ra sthay đi rõ rt vhình thc, tính cht hoc bngoài’, sau các giai đon học tp và thc hành, người ta sbin đi trnên tốt hơn, ttiêu cực thành tích cực. Biến đi là nghthut của s tiến b. Kng có biến đi, đơn gin là kng có sphát trin và tiến b.
 
  1. Chia sẻ: Bước tiếp theo sau khi biến đi là nghthut chia s đđm bo nhng người khác thm chí còn tt n chính mình, như trong Quy tc Vàng. Quan nim Tiến tica người Mlà vô giá và làm cho thế giới đáng sng n.
 
  1. Hoàn chỉnh: Cui cùng, khái nim vshoàn chỉnh hay trn vẹn là rất cn thiết trong cuộc sống của con người chúng ta. Chúng ta chlà du kch đến hành tinh này; chúng ta sđến
 


và đi giống như mi người kc, nhng gì chúng ta đli là di sn của chính chúng ta. Vì vy, chúng ta phi làm mi thcó thể trong khi chúng ta ở đây trên Trái đt này đlàm cho thế giới này trnên hài hòa, hòa bình và ttế n đcon cháu chúng ta có thsống và ưu vit. Bây gitoàn bvòng tròn đã hoàn chỉnh.

Thuyết O này là một phương pháp tmnhắc nhchúng ta rng chúng ta cn sống trong thời đim hin ti, kng phi lo lng vtương lai vì tương lai vn chưa đến cũng kng bmắc kt trong quá kh. Vi cnh nim và thin định, sdụng hơi thlàm chdựa, gp chúng ta tp trung vào thời đim hin tại và cho phép chúng ta có mt hoc hin dinnhư trong thuyết U, ng thc hành đtu luyn tâm trí của chúng ta đhin diện. Tu luyn sgiúp tâm trí chúng ta ngày càng tốt hơn, giống như có thể ni li các tế bào thần kinh và các tế bào thần kinh cùng nhau hot động cùng kết ni vi nhau; nói cách khác, nhng gì bạn tập luyện sẽ phát triển mạnh mẽ hơn, bao gồm chánh nim, hòa bình và các giá trị ni ti. Giáo sư Tiến sĩ Phramaha Hansa Dhammahaso, Giám đốc Văn phòng Hiệp hi Đi học Pht giáo Quốc tế, trong tác phẩm ca mình, Làng Hòa bình, đã nhận ra rng hòa bình mang li ng nhân ái, hạnh phúc, đoàn kết và hòa hợp cho con người và xã hi.

Ngoài ra, tác gichính đã viết một bài ngn có tiêu đ, THAY ĐỔI: KHÔNG LÀM TÔI SHÃI - HÃY ÔM LY TÔI: Năm tư tưởng thúc đy thay đổi, đó là một ví dvng chy liên tục này. (Phlục C), như thkng hcó bt đu và kng có kết tc.

4. KT LUN

Kết lun có thrút ra tbài viết này là chúng ta hiu được tri nghim cuộc sng, nim tin, thực nh và phong cách lãnh đo và tp luyn hàng ngày. Hòa bình, cnh nim và biến đi đang din ra vì kng thkhác đi. Suy ngm vthuyết U, chúng ta học cách đbuông bđđón nhận và chúng ta học cách hin din” - trạng thái va hin din trong hin tại va cm nhận được những gì có thxy ra ở tương lai. Bằng cách đó, chúng ta đã tham gia o thuyết O - vòng tròn hoàn chỉnh.

Thuyết O cũng cho thy một khái niệm mạnh mẽ nhưng đơn giản: Thà làm người còn hơn là người chỉ làm. Nhng gì bao hàm trong phong cách lãnh đo ca các nhà sư Pht giáo Việt Nam là
 


cách thc hành hàng ngày ca họ đã thay đi cuộc sống ca nhng người trong cng đồng ca h. Đó là ý tưởng sống từ trong ra ngoài; đó là ý tưởng ca hòa bình. Nhng phát hiện cho thy phong cách lãnh đo này dựa trên skhôn ngoan, hiểu biết, thc hành, sự anm, hài hòa và ng trc ẩn. Tt cả nhng yếu tnày được liên kết vi stồn ti bình an.

Thế thì, cng ta có thể sống, Tam đo dẫn đến hòa bình bền vng. Cng ta có thể học hi và duy trì hòa bình dựa trên thực hành chánh niệm. Tư duy hệ thống có thể là một con đường duy trì hòa bình. Cng ta có thể sống và ôm ly dòng chy liên tục của Thuyết O. Duy trì hòa bình thông qua ba con đường này có thể là điều tốt nht mà cng ta có thể làm khi cng ta là con người.

LI CM ƠN

Đặc biệt cảm ơn đến vca cng tôi, Trang Nguyễn và Chris Cúc. Cảm ơn Keith Carmona, giáo viên tiếng Anh IB ca trường trung học Mira Loma, vì đã xem qua bài viết này.
 


PHLC A: LÃNH ĐO CHÁNH NIM. LÃNH ĐO BẰNG STBI

Xuôi theo dòng văn thơ ca Tiến sĩ Bạch Xuân Phẻ là nhng khái niệm vchánh niệm trong cng ta và nhng người khác. Đó cốt lõi ca sự lãnh đo luôn luôn hiện diện trong thời đi ngày nay mà cng ta chia sẻ vi nhng người khác. Lãnh đo chánh niệm tồn ti trong tnhiên, ngay c này và vô cùng tận.

Là một Pht tử thc hành, Tiến sĩ Bạch đưa Pháp vào, va là khái niệm va là thc hành lãnh đo vượt qua các định nghĩa phổ biến về lãnh đo ở phương Tây. Trong lãnh đo chánh nim, cng ta lãnh đo từ trong ra ngoài, thc hành năm nghệ thut sống được mô tả trong cuốn Nghệ thut sống theo các nhà lãnh đo tinh thn. Trở thành một nhà lãnh đo chánh niệm được nuôi dưỡng bằng cách thiền định hàng ngày, là phương pháp thc hành giúp cng ta bình tâm.

Trong các din gii ca phương Tây vnh đo, Tiến sĩ Bch có giao thoa vi nh đo công chức nng đào sâu cách chúng ta có thể hiu và thực nh nh đo thông qua chánh nim, vị tha và hòa bình. Điu đó được phn ánh trong bài thơ của ông, “Lãnh đo bằng cách lãnh đo nêu gương. Là lãnh đo chúng ta phải thể hin nhng gì chúng ta sdy cho người khác, chẳng hn như cách thực hành chánh nim mà Tiến sĩ Bạch dy cho thanh niên Pht giáo. Chúng ta trở thành nhng tm gương lãnh đo có đu óc, như đã tho lun trong bài viết của ông về “Lãnh đo bằng tm gương - Cách tiếp cn của Pht giáo vLãnh đo và Đạo đức.

Nhìn ra bên ngoài, chúng ta lãnh đo vi ng trc n, tránh nhng sai lm khi lãnh đo mà kng có ng trc n, được tmột cách khéo léo trong bài viết ca Tiến sĩ Bạch, Hc hi từ những sai lầm của người khác - Lãnh đo mà kng có ng trc n. Chúng ta nh đo bằng cách chúng ta nhn ra con người là sphức tp đp đvà những gì chúng ta m ng nhau là những nlực xã hội. Những khoảnh khc ca chúng ta ng nhau tìm kiếm shòa hợp ny sinh ti bđồng cm và khoan hãy đưa ra phán t vnhau.

Lãnh đo bản thân và những người khác bằng cách thay đi, nói một cách n d, là nước trong ng sông chy quanh nhng tảng đá, luôn luôn chuyn động, luôn luôn chy. Chúng ta học cách nm ly sthay đi
 


và tbnhững gì chúng ta không thkim soát, khái nim này được phản ánh trong Thay đi: Kng làm tôi sợ - Hãy ôm ly tôi. Là nhà lãnh đo cn chính, nh động ng ngày ca chúng ta giúp chúng ta tìm được skiênnhẫnvingtriuthayđivàhòabình,khigiúpngườikhácthoátkhi những gì có vlà ng nước đục.

Là nhà hin tượng học, nghiên cu ca Tiến sĩ Bch tp trung vào vai trò lãnh đo tinh thn ca các nhà sư Pht giáo Vit Nam ti M. Ni lên ttiếng nói ca hvà nhng din gii ca ông là nhng cu trúc và thc tin ca slãnh đo chánh nim, nhng chđxut hin trong các tác phm ca ông ở đây. Gn đây nht, Tiến sĩ Bch đã trình bày nghiên cu ca mình vào Ngày Vesak ca Liên Hp Quốc, 2015, ti Bangkok, Thái Lan.

Tính phquát trong khái nim vng trc n ca Tiến sĩ Bch, v snh đo tbi, cnh nim và hòa bình vượt qua thời gian, quốc gia và bi cnh có thđưa chúng ta đến shoàn thin trong chính chúng ta. Có thnhững bài thơ và văn xuôi trong bộ sưu tp này giúp chúng ta lắng lại để suy ngm và biến đổi.
Tiến sĩ W. Edward Bureau Philadelphia,  Pennsylvania
Tng 7/2015
 


PHLC B: HỘI THO VÀ THUYT TRÌNH

Hi thảo và thuyết trình ttng 7 m 2018

 
   1. Ngày 23 tháng 3 năm 2019 Hi nghGiáo viên California Hi tho giảng dy gii Min Nam, San Garden Grove, CA
 
   1. Ngày 16 tháng 3 năm 2019 - Hi Giáo viên Quốc gia, Hi nghị Thượng đỉnh Lãnh đo, Denver, CO.
 
   1. Ngày 01 tháng 3 năm 2019 - Hi nghCông bằng và Nhân quyn CTA, San Jose, CA
 
   1. Ngày 02 tháng 2 m 2019 - Hi nghgiảng dy gii của Hip hi giáo viên Bc California, San Jose, CA
 
   1. Ngày07tháng1năm2019-SJUSDSpháttrinchuyênnghipdành cho các nhà giáo dục tiu học ti Nhà thFair Oaks Presbyterian, Carmichael, CA.
 
   1. Ngày 13 tháng 11 năm 2018 - Đi học Girona, Hi nghquốc tế, Girona, Tây Ban Nha.
 
   1. Ngày 09 tháng 11 năm 2018 - SJUSD Phát trin chuyên n dành cho các nhà giáo dục trung học ti trường trung học El Camino
 
   1. Ngày 18 tháng 10 năm 2018. Thuyết trình ti trường Plaza Vista, Irvine, CA. https://www.sbtn.tv/tag/bach-xuan-phe/
 
   1. Ngày 13 tháng 10 năm 2018. Thuyết trình ti Hi nghLãnh đo Giảng dy Cordelia 2018, Vacaville, CA
 
   1. Ngày 7 tháng 8 năm 2018. Thuyết trình ti CampEd 3 cho Hc khu Thống nht Colton ti Trường Trung học Grand Terrace, Grand Terrace, CA. (2 bui và n 100 người tham dự). Mt tbáo tiếng Vit cũng viết vskin này. https://www.sbtn.tv/tien-si-bach- xuan-phe-gioi-thieu-loi-ich-thuc-tap-tinh-thuc-tai-hoc-khu-colton- joint/
 
   1. Ngày 27 tháng 7 năm 2018 - Người hướng dn cho Hi nghthượng đỉnh giáo viên CA Cùng nhau tiến b, Đi học bang Sacramento, Sacramento, CA.
 


HỘI THO NG QUÝ SAN JUAN:
 1. Tu đka hc: SJTA - LÃNH ĐO CHÁNH NIỆM: HỘI THO CHÁNH NIỆM DÀNH CHO CÁC NHÀ GIÁO DỤC
Mã khóa hc: 47 SRN: 1940247901

Giờ hc:  09/18/18  @  04:00 PM; 10/02/18; 01/22/2019 và 01/29/2019 @ 04:00 PM
Đađim: SJTA - 5820 Landis Avenue; Suite 1. Carmichael, CA 95608

Lưkhiđăngký:


Phithamdttc(2)buimớiđượcnhn6tínch.Kngcptínchtừng phần.
 1. Tu đkhóa hc: SJTA. LÃNH ĐO CHÁNH NIỆM TIÊN TIẾN: HỘITHOCHÁNHNIỆMDÀNHCHOCÁCNHÀGIÁODỤC
Mãkahc:  47SRN: 1940247905

Gihc:10/24/18@04:00PM;11/07/18@04:00PM;03/06/2019và 03/13/2019@04:00PM
Đađim:SJTA-5820LandisAvenue;Suite1.Carmichael,CA  95608

Lưkhiđăngký:


Hi tho này tiếp tục đào to chánh nim ở mc đu hơn, tiếp tục thực hành nghiên cu và thc hành phương pháp chánh nim đsdụng trong lớp học.Chánhnimgiúpgiáoviênvàhọcsinhqunlýscăngthngtrongcmxúc và tinh thn, to ra hnh phúc và làm mới năng lượng ca giáo viên và học sinh. Mc đích là đbiến đi các cá nhân và không khí trong lớp học, đồng thời xây dựngvànuôidưỡngcácmiquanhtíchccgiữacáccánhân.

Phithamdttc(2)buimớiđượcnhn6tínch.Kngcptínchtừng phần.
 


PHL