12. ỦY BAN TỔ CHỨC QUỐC GIA ĐẠI LỄ VESAK 2019

Thứ bảy - 11/05/2019 02:47
ỦY BAN TCHỨC QUC GIA VESAK 2019
 
 
ChứCdanhICdV PPdanh ChứCdanhtrongghPgVn

PhóChtịch đặctráchICDV
GS. Lê Mạnh Thát * Viện Nghiên cứu Pht học VN

Phó Tổng Thư ký

HT. Thích Thanh Điện

Phó Tổng Thư ký - Chánh VP 1 TW GHPGVN

Phó Tổng Thư ký

HT. Thích Huệ Thông *

Phó Tổng Thư ký - Chánh VP 2 TW GHPGVN

Phó Tổng ký

TT. Thích Thọ Lạc *

y viên Thư ký HĐTS; Quyền Trưởng BanVăn aTW GHPGVN

Phó Tổng Thư ký đặc trách hậu cần TC
TT. Thích Thanh Phong
yviênThườngtrựcHĐTS;Trưởngban KinhtếTàichánhTWGHPGVN

Phó Tổng Thư đặc trách ngoại vụ

TT. Thích Nht T

Uỷ viên Hội đồng Trị sự; Phó Ban Pht ký giáo quốc tế TW GHPGVN

Phó Tổng Thưký
TT. Thích Quang Thạnh
y viên Hội đồng Trị sự; Phó ban kiêm ChánhThưkýBanPhtgiáoQTTWGHPGVN

Phó Tổng Thư ký

TT. Thích Minh Quang

y viên Hi đồngTrsự; PhóThư ký Ban Pht giáo Quốc tếTW GHPGVN
y viên HT. Thích Tấn Đt
y viên Thư ký HĐTS; Phó ban Th.trc BanHoằngpháp;PhóVP2TWGHPGVN

y viên

HT. Thích Thanh Đt

y viênThư ký HĐTS; Chtịch HĐ khoa học Hc viện PGVN tại Hà Ni

y viên

HT. Danh Lung *

yviênThưkýHĐTS;PhóVP2TWGHPGVN
y viên TT. Thích Thanh Huân
UVThưkýHĐTS;PhóbanTh.trựcBan Pht giáoQ.tếTWGHPGVN;PhóVP1TWGHPGVN
 
 
ChứCdanhICdV PPdanh ChứCdanhtrongghPgVn
y viên HT. Thích Thanh Hùng
y viên Thường trực HĐTS; Trưởng ban Hướng dẫn Pht tử TW GHPGVN

y viên

HT. Thích Huệ Minh

y viên Thường trực HĐTS; Trưởng ban Nghi lễ TW GHPGVN
y viên HT. Thích Thanh Nhã Uỷ viên Thường trc, Chánh VP HĐCM; Phó TrưởngbanThườngtrcBanNghilTWGHPGVN

y viên

HT. Thích Huệ T

yviênThườngtrực;TrưởngbanPhápchếTW

y viên

HT. Thích Hải n

y viên Thường trc, Viện trưởng Học viện PGVN tại Huế

y viên

HT. Thích Thiện Đức

y viên Thường trực HĐTS; Phó ban BTS GHPGVN TP.HCM

y viên

HT. Thích Giác Liêm

yviênThườngtrựcHĐTS;PhóVP2 TWGHPGVN

y viên

HT. Thích Thanh Chính

yviênThườngtrựcHĐTS;PhóbanThường trựcBTSGHPGVNTP.HàNi
y viên
TT. Thích Tâm Đức (TP.HCM)

yviênThườngtrựcHĐTS;PhóViện trưởngTh.trcViệnNghiêncuPHVN
y viên TT. Thích Minh Thành
y viên Thường trực HĐTS; Phó Viện trưởngTh.trcViện nghiên cu Pht họcVN
y viên TT.Thích Truyền Cường y viên Thường trực HĐTS
y viên TT. Thích Bửu Chánh *
yviênThườngtrựcHĐTS;PhóbanTh.trực BanVănaTWGHPGVN
 
ChứCdanhICdV PPdanh ChứCdanhtrongghPgVn
y viên TT. Thích Minh Hiền *
Ủy viên Thường trc HĐTS; Phó ban Văn a TW GHPGVN; Phó ban TrsGHPGVN TP. Hà Ni

y viên

TT. Thích Thanh Tuấn

y viên Thường trc HĐTS; Phó Văn phòng 1 TW GHPGVN
y viên TT. Thích Minh Nghiêm y viên Thường trc HĐTS; Phó ban Thường trc Ban TTXH TW GHPGVN
y viên TT.Thích Nguyên Thành y viên Thường trc HĐTS

y viên

TT.Thích Phước Nguyên

y viên Thường trc HĐTS

y viên

NT. TN Tịnh Nguyn

y viên Thường trc HĐTS
y viên NT. Thích Đàm Nghiêm y viên Thường trc HĐTS
y viên NT. Thích Đàm Thành y viên Thường trc HĐTS

y viên

NS. Thích Đàm Lan

y viên Thường trc HĐTS

y viên

NS. TN Hòa Liên

y viên Thường trc HĐTS, Thư ký VP 2 TW
y viên TT. Thích Thiện Hưởng
y viên Hi đồng Trsự; Phó ban Th.trc BTS GHPGVN tỉnh Hà Nam
y viên TT. Thích Gc Hiệp * y viên Hi đồng Trsự; Phó ban Pht giáo Quốc tế TW GHPGVN
y viên TT. Thích Minh Nhẫn * y viên Hi đồng Trsự; Phó ban TTTT TW GHPGVN

y viên

ĐĐ. Thích Nguyên Chính*

y viên HĐTS; Chánh VP Ban Pht giáo Quốc tế TW; Thư ký VP1 TW GHPGVN
 
 
ChứCdanhICdV PPdanh ChứCdanhtrongghPgVn
y viên TT. Thích Chiếu Tu
y viên Hi đồng Trsự; Phó Thư ký BTS GHPGVN TP. Hà Ni
y viên TT. Thích Gc Hoàng *
y viên Hi đồng Trsự; Ban Pht giáo Quốc tế TW GHPGVN
y viên HT. Thích HuĐăng Đà Lt

y viên

ĐĐ.Thích Quảng Tiếp

VP1- Thư ký TTK
y viên ĐĐ.Thích Thanh Trung BTS GHPGVN TP Hà Ni
y viên ĐĐ.Thích Thanh Anh Ban Pht giáo Quốc tế TW
y viên ĐĐ.Thích Đồng Ng Phó Ban Ban Pht giáo Quốc tế TW
y viên y viên
y viên
ĐĐ.Thích Minh Lý ĐĐ.Thích Gc Th
NS. Thích NHuLiên *
Ban Pht giáo Quốc tế TW Ban Pht giáo Quốc tế TW
Ban Pht giáo Quốc tế TW
y viên NS. Thích Diệu Luyến y viên Hi đồng Trsự; Thư ký VP1 TW GHPGVN

y viên

NS. Thích Diệu Bn

y viên Hi đồng Trsự; Hc viện Pht giáo VN tại Hà Ni
y viên Cư sĩ Trn Tuấn Mẫn y viên Thư ký HĐTS

y viên

NS. Như Nguyt (HL) *

Hc viện Pht giáo VN tại TP.HCM
 
CÁC TIỂU BAN CHUYÊN TRÁCH
1. tIu ban đIu hành tng quát HT. Thích Thiện Pháp HT. Thích Thanh Nhiễu
2. tIu ban nI dung TT. Thích Đức Thiện TT. Thích Thiện Thống HT. Thích Huệ Thông HT. Danh Lung
TT. Thích Nht T
TT. Thích Quang Thạnh
TT. Thích Giác Hiệp
TT. Thích Minh Nhẫn
3. tIu ban Ltân gIao tế
TT. Thích Quang Thạnh TT. Thích Bửu Chánh  TT. Thích Phước Nguyên ĐĐ. Thích Giác Hoàng ĐĐ. Danh Minh
ĐĐ. Thích Ngộ Phương NS. Thích Nữ Huệ Liên
Cư sĩ Bùi Hoàng Lân SB Nội bài Cục Lễ tân Bộ Ngoại giao
4. tIu ban đI bIu quốC tế Và hI tho TT. Thích Nht TTT. Thích Đức Thiện
TT. Thích Minh Thành GS. Lê Mạnh Thát

5. tIểu ban thông tIn truyền thông Và báo Chí

HT. Thích Gia Quang TT. Thích Đức Thiện TT. Thích Minh Nhẫn TT. Thích Đạo Phước TT. Thích Tâm Hải ĐĐ. Châu Hoài Thái ĐĐ. Thích Minh Ân ĐĐ. Thích Ngộ Dũng
 
CÁC TIỂU BAN CHUYÊN TRÁCH
  TThông tin tuyên truyền và Tổ báo chí Văn phòng 2 GHPGVN

6. tIu ban tuyên truyền hoằng PP

HT. Thích Bảo Nghiêm HT. Thích Tấn Đt
TT. Thích Minh Nhẫn
7. tIu ban nghI L HT. Thích Huệ Minh HT. Thích Thanh Nhã TT. Thích LTrang TT. Tăng Định
TT. Lý Hùng
8. tIu ban trIn Lãm Và
hI ChVăn hóa Pht gIáo
TT. Thích Thọ Lạc HT. Thích Hải n   TT. Thích Minh Hiền TT. Thích Bửu Chánh TT. Thích Nht Từ  TT. Thích Huệ Vinh HT. Thích Huệ Đăng

9. tIu ban bIu dIn nghthutPht gIáo

TT. Thích Nht Từ Giác Thanh Nhã Hoa Phước
Ngộ Mi Hồng Giác Từ Bi
10. tIu ban dIu hành xe hoa
HT. Thích Thiện Tánh HT. Thích Huệ Trí  HT. Thích Huệ Văn TT. Thích Quảng Hà
TT.ThíchNguyênThành(TiNguyên) TT. Thích Thiện Hưởng
11. tIu ban PhIên dịCh TT. Thích Nht TTT. Thích Đồng T
 
CÁC TIỂU BAN CHUYÊN TRÁCH
11. tIu ban PhIên dịCh
ĐĐ. Thích Chúc Tín ĐĐ. Thích Đồng Thành
NS. Thích Nữ Như Nguyệt (HL) SC. Liễu Pháp
TS.NguynVănKBanPGQTTWGHPGVN Bộ Ngoại giao
12. tIu ban Vn động tàI Chính TT. Thích Thanh Quyết TT. Thích Thanh Phong TT. Thích Minh Nghiêm ĐĐ. Thích Đồng Ngộ

13. tIu ban thIết kế, trang trí, skIn
TT. Thích Đức Thiện
ĐĐ. Thích Nguyên Chính
Trung tâm thực hiện các sự kiện
14. tIu ban PhIm ảnh & tư LIu TT. Thích Nht Từ  TT. Thích Minh Nhẫn TT. Thích Tâm Hải ĐĐ. Thích Ngộ Dũng
15. tIu ban xưng nn HT Thích Tấn Đt TT. Thích TChơn
TT. Thích Phước Nguyên TT. Thích Đức Lợi
ĐĐ. Thích Thanh Quang Bộ ngoại giao Việt Nam
16. tIu ban bn tIn Vesak TT. Thích Nht Từ  TT. Thích Minh Nhẫn ĐĐ. Thích Minh Lý ĐĐ. Thích Ngộ Dũng
SC. Thích Nữ Nhuận Bình Hà Việt Anh
17. tIu ban tình nguyện VIên TT. Thích Minh Quang TT. Thích Quang Thạnh ĐĐ. Thích Nguyên Chính
   
     

CÁC TIỂU BAN CHUYÊN TRÁCH

18. tIu ban tthIn Và quà tặng

HT. Thích Quảng Tùng HT. Thích Tấn Đt
TT. Thích Thọ Lạc
19. tIu ban m thựC TT. Thích Thanh Phong TT. Thích Quảng Hà
20. tIu ban Cư trú TT. Thích Thanh Tuấn TT. Thích Thiện Hưởng
21. tIu ban In n
TT. Thích Nht Từ ĐĐ. Thích Minh Lý Giác Thanh Nhã Giác Từ Bi
Giác Minh Lạc
22. tIu ban Phù hIu, mu mã TT. Thích Đức Thiện Vũ Ngọc Trìu
ĐĐ. Thích Nguyên Chính
23. tIu ban y tế Bộ Y tế
Sở Y tế tỉnh Hà nam
NT. Thích Đàm Lan
24. tIu ban trt tnộI b HT. Thích Thanh Điện Cư sĩ Bùi Hoàng Lân
25. tIu ban đưa đón Và Vn Chuyển TT. Thích Thanh Huân TT. Thích Thanh Tuấn TT. Thích Chiếu Tuệ ĐĐ.Thích Thanh Trung SC. Thích Diệu Bản
26. tIu ban LIên LạC nộI b HT. Thích Huệ Thông  TT. Thích Thanh Huân TT. Thích Phước Triều ĐĐ. Thích Nguyên Chính TT. Thích Tâm Chơn
NS. Thích nữ Liên Hòa SC. Thích Diệu Luyến
61  
     
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây