CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ VỀ PHÁT HUY TÍN NGƯỠNG TÔN GIÁO Ở LÀO

Thứ hai - 09/12/2019 01:44
CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ VỀ
PHÁT HUY TÍN NGƯỠNG TÔN GIÁO Ở LÀO
                           TS. Bun Xỉ  Phút Thạ Vông*
Tóm tắt:
Lào là một nước nằm ở phía Đông Nam Châu Á và nằm ở trung tâm bán đảo Đông Dương, là nước đa tộc người (50 tộc người)[2]; các tộc người đều có tín ngưỡng khác nhau và cùng chung sống với nhau một cách hòa bình. Hiện nay, ở Lào tồn tại 04 tôn giáo chính như: Phật giáo là tôn giáo chính thống và  được đông đảo nhân dân Lào tôn thờ, Thiên chúa giáo, Hồi giáo và Đạo Baha’i; Trong đó số người theo Phật giáo 64.7%, Thiên chúa giáo 1.7% và các đạo khác 33.6 %[3] điều đó cho chúng ta thấy rằng đã từ lâu nhân dân Lào đã  có những tín ngưỡng tôn giáo riêng của mình.
   Khi chúng ta nghiên cứu một vấn đề nào đó về “Tôn giáo”  trước  tiên chúng ta nên nhận thức và hiểu biết tổng quan về ý nghĩa của tôn giáo đó. Cụm từ “Tôn giáo” tiếng Anh là Religion là cụm từ đó có nguồn gốc từ tiếng La tinh như: Religio và giả thiết rằng nó xuất phát từ Religiore hoặc Religere có nghĩa là: mối quan hệ hoặc mối quan hệ của hai sự vật với nhau như: mối quan hệ giữa loài người với sự vật có quyền lực hơn loài người; Trong tiếng Pāli sanskrit tương ứng với sasn"ສາສນ" có nguồn gốc từ sa sạ + dụ = ạ nạ = sa sạ nạ (ສາສະ+ຍຸ=ອະນະ) = ສາສະນ[4] đọc là:  sa sạ nạ (ສາ-ສະ-ນະ) dịch là: lời dạy, sự dạy dỗ, sự thống trị và chủ nghĩa và có ý nghĩa như sau: thứ nhất, Lời dạy có thể tách ra thành hai từ như: “hiệu lệnh” như quy chế, qui chế thực hiện nghĩa là cấm làm điều xấu gọi là  quy chế (sỉn hoặc vị nay) và lời dạy (khăm sỏn) nghĩa là lời hướng dẫn, là lời dạy nên làm những điều tốt, biết lựa chọn những điều có ích và không có lợi ìch điều này có giá trị và điều này có tội gọi là đạo lý (thăm) khi gộp vào nhau “hiệu lệnh và  lời dạy” thành đạo lý (sỉn thăm) nghĩa là cấm làm xấu và khuyên nên làm những điều tốt.
   Lào là một quốc gia đa tôn giáo và nhân dân Lào đã từng tôn thờ từ lâu. Ngày nay Đảng và Chính phủ đã coi trọng vấn đề tín ngưỡng tôn giáo là vấn đề chiến lược vì các tôn giáo tồn tại ở Lào đã đóng góp vào sự nghiệp bảo vệ và phát triển đất nước. Đảng và chính phủ cho rằng tôn giáo là vấn đề tồn tại và phát triển bao đời nay và là bộ phận không thể thiếu được trong đời sống tinh thần của nhân dân Lào. Bởi đạo lý của mọi tôn giáo đều khuyên dạy con người trong xã hội nên làm những điều tốt và phù hợp với xã hội trong bối cảnh mới. Vì vậy, sự hoạt động tôn giáo phải đúng đắn và phù hợp với Hiến pháp, Pháp luật và những qui chế liên quan. Ngoài ra, phải đúng với lời khuyên dạy và vì lợi ích của đất nước. Các tôn giáo nói chung và Phật giáo nói riêng đóng vai trò quan trọng nhiều mặt trong lối sống, văn hóa của người Lào. Mặt khác, lời khuyên dạy và các lễ nghi của Phật giáo không bao giờ gây mâu thuẫn với đường lối và chính sách của Đảng, Chính Phủ và lý tưởng chủ nghĩa xã hội mà còn là yếu tố cơ bản để tuyên truyền giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức cách mạng, xây dựng giá trị văn hóa và xây dựng tình đoàn kết đồng thuận trong nhân dân Lào các tộc người đi theo đường lối và chính sách của Đảng và Chính phủ.
Từ khóa: Văn bản pháp lý, phát huy tín ngưỡng tôn giáo, Lào.
 
 1. Quan điểm, chính sách của Đảng và Chính phủ đối với tín ngưỡng tôn giáo
Sự phát huy và bảo vệ sự hoạt động của các tôn giáo ở Lào từ khi các tôn giáo hình thành và phát triển cho tới ngày nay, cho chúng ta thấy rằng nhân dân Lào các tầng lớp đều ngưỡng mộ các tín ngưỡng tôn giáo và đã vận dụng các đạo lý vào trong đời sống sinh hoạt của mình như: làm những điều tốt trong xã hội, thực hiện theo phong tục tập quán tốt và các lễ nghi khác của các tôn giáo và các tôn giáo cũng phát triển theo hướng tích cực; thế giới loài người ngày nay là thời đại thông tin không biên giới, là thời đại khoa học công nghệ. Do đó Đảng và Chính phủ Lào đã coi trọng việc quản lý nhà nước, quản lý xã hội bằng Pháp luật thành hiện thực để tiến lên chủ nghĩa xã hội. Về công tác tôn giáo cũng cần thiết phải củng cố các hoạt động của mình như: tổ chức tuyên truyền lời khuyên dạy của các tôn giáo, giáo dục và củng cố, tu bổ các chùa chiền thấy cần thiết; đổi mới cách hoằng pháp của các tôn giáo, xóa bỏ các tín ngưỡng, những hủ tục, lạc hậu, chuyển đổi các lễ nghi tôn giáo theo hướng hiện đại nhưng khoa học, phù hợp với đặc tính dân tộc nhằm khuyên dạy mọi người trong xã hội thành người tốt, làm cho tôn giáo trở thành linh hồn của xã hội thực sự.
Về công việc tín ngưỡi tôn giáo trong thời gian qua, Chính phủ đã thi hành sắc lệnh của Thủ tướng về quản lý và bảo vệ tôn giáo, nhằm làm cho các tổ chức tôn giáo, các nhà tu hành, các tín đồ và các nhà truyền đạo nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Chính phủ. Để cho việc truyền lời khuyên dạy của mình đạt thành quả tốt, bảo đảm tính khoa học và tính dân tộc. Để bảo đảm cho hiện đại hóa trong quản lý nhà nước, quản lý xã hội bằng Pháp luật trong các lĩnh vực nói chung và tôn giáo nói riêng. Đại hội của Đảng Nhân dân cách mạng Lào lần thứ X tiếp tục quán triệt thực hiện chính sách, củng cố các tổ chc xã hội hoạt động đi đúng hướng và theo qui định pháp luật, nêu cao vai trò chức năng của mình để góp phần vào sự phát triển đất nước; đồng thời tiếp tục quán triệt tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, không tín ngưỡng, các hoạt động khác của xã hội theo pháp luật và các qui định khác để bảo đảm cho việc xây dựng xã hội đoàn kết đồng thuận, dân chủ, công bằng và văn minh[5]. Những quan diểm của Đảng và Chính phủ đối với tôn giáo như sau:
1. Lời khuyên dạy của mọi tôn giáo đều mang tính giáo dục làm cho công dân Lào trở thành người công dân tốt, có đoàn kết đồng thuận, giúp đỡ lẫn nhau, bình đẳng, công bằng và cùng chung sống hòa bình.
2. Tôn giáo là một thành phần của cấu trúc xã hội, là ý tưởng tác động to lớn tới sự tồn tại của xã hội về mặt  tín ngưỡng tôn giáo. Sự tôn thờ tôn giáo là tín ngưỡng và ý tưởng cá nhân trong xã hội nào cũng vậy. Tôn giáo sẽ tồn tại, biến đổi để phù hợp với chiều hướng biến đổi chung của cả nước. Vì vậy, Đảng và Chính phủ luôn luôn nâng cao địa vị của tu sĩ, nhà truyền đạo lương thiện bằng cách tạo điều kiện để họ tham gia trong sự bảo vệ, phát triển đất nước, góp phần cứu tế xã hội và công việc từ thiện.
3. Tôn giáo là công tác mà Đảng và Chính phủ luôn luôn coi trọng, là công việc liên quan đến tâm lý mang tính mềm dẻo, bởi vì vấn đề tôn giáo là vấn đề chiến lược lâu dài. Đảng và Chính phủ nhận biết và thấu hiểu rằng sự tôn thờ tôn giáo, hoạt tôn thờ sự vật nào đó là nhu cầu tinh thần của nhân dân các tộc người ở Lào đã được kế thừa từ khi hình thành và phát triển cho đế ngày nay.
4. Đảng và Chính phủ luôn nhận biết rằng công dân Lào dù theo tôn giáo nào đi chăng nữa đều là con người Lào, các tôn giáo mà Đảng Và Chính phủ công nhận chính thức hiện nay đều có nguồn gốc ở nước ngoài sau đó mới truyền vào Lào và phát triển, mọi tôn giáo đều có sự sáng tạo về Lời khuyên dạy, song cũng cần tuân thủ theo đường lối và chính sách của Đảng  và Chính phủ. Củng cố bản thân cho thích nghi hài hòa với bối cảnh xã hội mới, phong tục tập quán và văn hóa Lào. Dưới ánh sáng của Đảng, các nhà sư, tu sĩ, các nhà truyền đạo đã phát huy truyền thống yêu nước, yêu chế độ mới, bảo vệ văn hóa  và phong tục tập quán tốt đẹp, góp phần bảo vệ và tích cực phát triển đất nước thành phong trào sôi nổi.
5. Các cán bộ làm công tác tuyên truyền, giáo dục, tập hợp sự đoàn kết các tôn giáo. Cán bộ làm việc quản lý nhà nước, quản lý xã hội về tôn giáo phải nắm vững đường lối, chính sách và pháp luật của Đảng và Chính phủ về công tác tôn giáo để tuyên truyền, giáo dục, quản lý và bảo vệ các hoạt động tôn giáo, ngăn chặn các hoạt động của tôn giáo mà trái với pháp luật và đường lối chính sách của Đảng và Chính phủ.
6. Công tác tôn giáo là công tác tuyên truyền giáo dục quần chúng. Vì vậy,  sự ngăn chặn người xấu lợi dụng tôn giáo để tuyên truyền nhằm chia rẽ nhân dân là công việc của các tổ chức Đảng - Chính phủ, của xã hội và của mọi người trong nước. Do đó, hãy giúp  đỡ lẫn nhau chung sức chung lòng mới đạt sự thành công tốt đẹp và làm cho sự hoạt động tôn giáo gắn liền với dân tộc, Lời khuyên dạy của các tôn giáo gắn liền với đường lối, chính sách của Đảng - Chính phủ.
7. Thúc đẩy các tín đồ của các tôn giáo thi hành quyền và nghĩa vụ công dân một cách công bằng, đoàn kết làm nhiệm vụ bảo vệ và phát triển đất nước.
8. Chú trọng nâng cao trình độ hiểu biết về khoa học, tự nhiên và xã hội cho nhân dân các tộc người để họ từng bước xóa bỏ các phong tục tập quán ảnh hưởng đến tình đoàn kết, sự sản xuất và đời sống sinh hoạt của các tộc người và quốc gia đồng thời từng bước xây dựng văn minh về mặt tinh thần của quần chúng nhân dân.
2. Những văn bản pháp lý nhằm phát huy tín ngưỡng tôn giáo
Đảng Nhân dân Cách mạng Lào là lực lượng tiên phong, là lực lượng nòng cốt lãnh đạo sự nghiệp bảo vệ và phát triển đất nước, có chính sách xây dựng nhà nước bằng pháp luật, đòi hỏi chính phủ phải hướng tới quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội bằng pháp luật. Do đó, Nhà nước phát huy những hoạt động đúng pháp luật của các tổ chức tôn giáo và các tín đồ, quyền tự do tín ngưỡng hoặc không tín ngưỡng tôn giáo của nhân dân các tộc người. Các cơ chế, hành lang pháp lý nhằm phát huy tổ chức thực hiện tín ngưỡng tôn giáo như sau:
   Thứ nhất: Hiến pháp Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào năm 1991, sửa đổi năm 2003 và năm 2015:
Điều 9. Chính phủ tôn trọng và bảo vệ sự hoạt động hợp pháp của các tín đồ Phật giáo và các tín đồ khác. Tuyên truyền phát huy các sư sãi và tu sĩ của tôn giáo khác tham gia các hoạt động có lợi ích cho đất nước và cho nhân dân.
Điều 34. Chính phủ nhận biết, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền con người và quyền cơ bản của công dân theo Pháp luật.
Điều 43. Công dân Lào có quyền tự do tín ngưỡng hoặc không tín ngưỡng mà không trái với Pháp Luật[6].
Thứ hai: Pháp luật
- Luật Hình sự
Điều 118: Sự gây chia rẽ tình đoàn kết hoặc gây sự thù hằn giữa các tôn giáo, tộc người, tầng lớp người để phá hoại tình đoàn kết quân chúng sẽ bị quyết tội tước quyền tự do.
Điều 184: Sự hoạt động về tin thần thánh, người nào làm thầy mo, lên đồng hoặc hoạt động tin thần thánh và lợi dụng tín ngưỡng của người khác mà gây thiệt hại về vật chất và sức khỏe của người khác sẽ bị quyết tội tước hết quyền tự do.
Điều 226: Sự phân biệt trẻ em, người nào mà phân biệt, chia rẽ, gây trở ngại, giam hãm hoặc hạn chế trên cơ sở chủng tộc, màu da, giới, tộc người, tôn giáo, sự giáo dục, trình độ khả năng, lý trí, địa vị kinh tế - xã hội và v.v sẽ bị quyết tội tước hết quyền tự do.
Điều 375: Sư tu hành mà không được phép, người nào mà tu hành thành sư, chú tiểu hoặc nhà tu hành mà không được phép từ các tổ chức có liên quan sẽ bị quyết tội tước hết quyền tự do.
- Luật Gia đình
Điều 2: Sự bình đẳng giữa nữ và nam trong mối quan hệ gia đình, nữ và nam có quyền bình đẳng trong mọi mặt trong quan hệ gia đình. Mối quan hệ gia đình xảy ra không phụ thuộc vào sự sinh ra, địa vị kinh tế - xã hội, chủng tộc, tộc người, tôn giáo, nơi cư trú và v.v…
- Luật Di sản quốc gia
Luật Di sản quốc gia gồm 72 điều. Mục đích của Luật Di sản quốc gia nhằm qui định nguyên tắc, qui chế và giải pháp về quản lý, xử dụng, bảo vệ, bảo dưỡng, tu bổ di sản quốc gia để bảo vệ những giá trị di sản quốc gia về mặt văn hóa, lịch sử và tự nhiên nhằm giáo dục công dân có lòng yêu nước, yêu tuyền thống tốt đẹp của dân tộc; một số điều qui chế các công trình kiến trúc là những nơi tôn thờ của nhân dân Lào gắn liền với công việc tôn giáo như: Tháp Luổng Viêng Chăn, đền Phạ Kẹo, chùa Sỉ Sạ Kệt, chùa Xiêng Thong, Phật Phạ Bang, Sử thi Khủn Bu Lôm, Truyện Sỉn Xay, Xiêng Miệng và v.v… Nếu ai mà vi phạm, làm sai trái sẽ bị quyết tội nặng hoặc nhẹ theo Luật này.
Thứ ba: Sắc Luật về sự quản lý và bảo vệ sự hoạt động tôn giáo ở Lào
   Sắc Luật này gồm 37 điều; đã sửa đổi và xử dụng năm 2016; mục đích của Sắc Luật về sự quản lý và bảo vệ sự hoạt động tôn giáo ở Lào có qui chế và giải pháp đầy đủ, một số nội dung qui định như: “Chính phủ có chính sách đúng đắn thúc đẩy phát huy các tôn giáo tiến hành các nghi lễ và hành lễ của mình một cách thống nhất, sự tiến hành các nghi lễ phải bảo đảm không trái với luật pháp và phong tục tập quán của Lào. Sự hoạt động của các tôn giáo nói chung và Phật giáo nói riêng là tôn giáo mà đa số nhân dân Lào tôn thờ nhằm xây dựng và phát triển đất nước và giáo dục nhân dân mọi tầng lớp theo Lời khuyên dạy mang tính khoa học như: giáo dục nhân dân Lào né tránh điều xấu, làm những điều tốt và có lòng thật thà; tương trợ giúp đỡ lẫn nhau; tăng cường tình đoàn kết hài hòa giữa các tôn giáo cùng nhau góp phần vào sự bảo vệ và phát triển đất nước”. Ngoài ra, đã vạch chính sách và sự hoạt động tôn giáo như sau:
Chính phủ có chính sách về tôn giáo như:
 1. Tôn trọng quyền và tự do tín ngưỡng và không tín ngưỡng của công dân, không cho phép cá nhân nào, tổ chức nào hoặc những cá nhân mua chuộc hoặc ép buộc công dân tín ngưỡng tôn giáo hoặc tín ngưỡng sự vật nào đó;
 2. Tôn trọng và Bảo vệ sự hoạt động hợp pháp và qui định tổ chức tôn giáo, tu sĩ, nhà truyền đạo và các tín đồ, đồng thời thúc đẩy, phát huy cho họ hiểu và tham gia công việc có lợi ích cho đất nước và nhân dân mà không phân biệt tôn giáo và nhân dân.
 3. Thúc đẩy các tín đồ các tôn giáo thi hành quyền và nghĩa vụ của công dân bình đẳng, đoàn kết thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và xây dựng, phát triển đất nước;
 4. Chú ý nâng cao trình độ hiểu biết về khoa học, tự nhiên, và xã hội cho nhân dân các tộc người để họ từng bước xóa bỏ phong tục tập quán gây ảnh hưởng tới tình đoàn kết, sự sản xuất, và sự sinh hoạt của nhân dân và đất nước. Đồng thời từng bước xây dựng văn minh về mặt tinh thần cho quần chúng nhân dân.
Tổ chức hoạt đông tôn giáo có nguyên tắc cơ bản như:
 1. Phù hợp với đường lối chính sách, Hiến Pháp, Pháp Luật và qui định;
 2. Đúng với nội dung, đạo lý, lời khuyên dạy của các tôn giáo;
 3. Bảo đảm tính dân tộc, khoa học, tiến bộ và quần chúng, bảo vệ truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc;
 4. Bảo đảm tình đoàn kết đồng thuận của dân tộc, tôn giáo, tầng lớp người và nhân dân các tộc người;
 5. Bảo đảm an toàn, tiết kiệm, phù hợp với truyền thống, bản sắc văn hóa của dân tộc, bảo vệ và quản lý môi trường.
Thứ tư: Sắc luật về giáo dục sư sãi
Sắc luật về giáo dục sư sãi gồm có 53 điều có tầm quan trọng đối với giáo dục sư sãi, chú tiểu và các tín đồ của Lào; sắc Luật  được xử dụng năm 2017; Sắc Luật này đã qui định nguyên tắc, qui chế, và giải pháp về quản lý, kiểm tra theo dõi công việc giáo dục sư sãi cho đạt chất lượng tốt và tiến bộ nhằm phát triển các nhà sư, chú tiểu cho có trình độ hiểu biết, khả năng và lý trí, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, trở thành công dân tốt, có đạo lý, nhân văn góp phần vào sự bảo vệ và phát triển đất nước. Trong điều 4, qui định việc giáo dục sư sãi như: Chính phủ qui định giáo dục sư sãi là một bộ phận của nền giáo dục quốc gia trong lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực về đạo lý, phát huy giáo dục sư sãi bằng sự cung cấp nhân lực, tài chính, cơ sở hạ tầng, có chính sách ưu tiên đói với giáo viên và nhân lực trong giáo dục sư sãi theo qui chế; Chính phủ phát huy và thúc đẩy cá nhân, những cá nhân và các tổ chức trong và nước ngoài đống góp vào sự phát triển giáo dục theo Luật Pháp và chính sách của Chính Phủ.
   Sự phát huy giáo dục sư sãi là sự cung cấp tài chính của Chính phủ mỗi năm, sự tài trợ của các tổ chức xã hội trong nước và ngoài nước. Chính sách ưu đãi, phát huy sư sãi-chú tiểu, giáo viên và những nhân viên trong giáo dục sư sãi dược trợ cấp 70% của học vị, trường hợp có người thôi làm sư sãi cũng được thực hiện chính sách ưu đãi theo pháp luật và qui chế.
Hiến Pháp Sư sãi Lào (Bản sửa đổi 2561 sau CN)
Hiến Pháp Sư sãi Lào là qui chế quản trị tối cao của tổ chức Sư sãi Lào, phù hợp với đạo lý, Hiến pháp, Luật pháp, qui chế và phong tục tập quán liên quan. Là công cụ quản trị Sư sãi và quản lý Phật giáo trong cả nước; Hiến pháp Sư sãi Lào gồm có 76 điều. Được xử dụng chính thức ngày 15 tháng 2 năm 2019, sự thành lập ban điều hành Sư sãi là Hiệp hội phật giáo Quốc gia viết tắt là ອພສ là tổ chức điều hành tối cao của Sư sãi Lào. Theo cơ chế dân chủ tập trung, Hiệp hội Phật giáo Lào có Chủ tịch, và có một số Phó chủ tịch; hệ thống tổ chức Hiệp hội Phật giáo Lào có 4 cấp như: Cấp trung ương, Cấp tỉnh/Thủ đô, cấp huyện/thị trấn/thành phố và cấp các Chùa chiền. Bộ máy quản lý của Hiệp hội Phật giáo Lào có 5 Ban và 1 văn phòng quản lý như: Thứ nhất là Ban Quản trị Sư sãi; thứ hai là Ban Tuyên truyền đạo lý và hành lễ; thứ ba là Ban giáo dục Sư sãi, Thứ tư là Ban công việc công cộng; thứ năm là Ban Quan hệ Quốc tế và  một Văn phòng quản lý Trung ương của Hiệp hội Phật giáo Lào. Ngoài ra, Hiệp hội Phật giáo Lào có nhiệm vụ tập hợp tình đoàn kết các tín đồ Phật giáo và nhân dân dựa vào đạo lý Phật giáo, pháp luật và phong tục tập quán tổ chức thực hiện trong tất cả các lĩnh vực, trong đời sống sinh hoạt của nhân dân cho phù hợp với bối cảnh thực tiễn của Lào. Hiến Pháp Sư sãi Lào là cốt lõi có tầm quan trọng trong sự quản trị Sư sãi nhằm điều hành và quản lý sự hoạt động của Hiệp hội Phật giáo Lào trên cơ sở Đạo Lý và Pháp Luật.
Kết luận
Đường lối, chính sách của Đảng và Chính phủ đối với tín ngưỡng tôn giáo ở Lào, Đảng và Chính phủ luôn coi trọng, đựơc thúc đẩy, phát huy những hoạt động các tôn giáo tồn tại ở Lào nói chung và Phật giáo nói riêng trong việc truyền đạo và Lời khuyên dạy của các tôn giáo cho nhân dân các tộc người biết chính nghĩa, có đạo đức cách mạng, có tấm lòng trợ giúp lẫn nhau, thành người công dân tốt của xã hội và của tôn giáo, là yếu tố tăng cường tình đoàn kết đồng thuận của nhân dân Lào góp phần vào sự bảo vệ và phát triển đất nước.
Tài liệu tham khảo
TÀI LIỆU THAM KHẢO
 1. ລັດຖະທະນູນແຫ່ງ ສປປ ລາວ, (ສະບັບປັບປຸງ 2016)
Hiến Pháp Sư Sãi Lào (Bản sửa đổi năm 2016)
 1. ທັມມະນູນສົງລາວ (ສະບັບປັບປຸງ ພສ 2561)
Hiến Pháp Sư Sãi Lào (Bản sửa đổi 2561 sau CN)
 1. ກົດໝາຍຄອບຄົວ (ສະບັບປັບປຸງ 2018)
Pháp luật Gia đình năm 2018
 1. ປະມວນກົດໝາຍອາຍາ 2017
    Pháp Luật Hình sự năm 2017
 1. ເອກະສານກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ X  ພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ. 2016, ໂຮງພິມແຫ່ງລັດ.
Nghị quyết ĐH Đảng NDCM Lào lần thứ X, năm 2016, Nxb. Quốc gia.
 1. ມະຫາຄໍາຕັນ ເທບເທບບົວລີ ພຸດທະສາສະໜາສັງຄົມລາວ, 2007,  ພິມທີ່ຊ້າງຄູ້ການພິມ.
Khăm Tăn Thếp Bua Ly, Phật giáo - xã hội Lào, 2007, Nxb Xạng Khù.
 1. ມະຕິຂອງກອງປະຊຸມຄົບຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ຄັ້ງທີ 5 ສະໄໝທີ VIII ປີ 2007
  Nghị quyết ĐH BCHTW Đảng NDCM Lào lần thứ V, năm 2015.
 1. ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ຜົນການສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໄສທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ IV, ປີ 2015.
          Trung tâm Thống kê quốc gia (2015), Điều tra Dân số và nơi cư trú cả nước, lần thứ IV
 1. ສະຖາບັນວິທະຍາສາດສັງຄົມແຫ່ງຊາດ. ບັນດາສາສະໜາທີ່ຄົງຕົວໃນ ສປປ ລາວ. 2012, ໂຮງພິມແຫ່ງລັດ.
Viện KHXH Quốc gia Lào (2012), Các tôn giáo tồn tại ở Lào, Nxb quốc gia
 1. ສະຖາບັນວິທະຍາສາດສັງຄົມແຫ່ງຊາດ. ບົດບາດພຮະພຸດທະສາສະໜາຕໍ່ສັງຄົມລາວ, 2018
Viện khoa học Xã hội Quốc gia Lào (2018), Vai trò Phật giáo đói với xã hội Lào
 

* Trưởng phòng nghiên cứu tín ngưỡng-tôn giáo, Viện Nghiên cứu Xã hội học, LASS           
[2] Quyết định của Quốc hội Lào về sự công nhận tộc người Bru, số 108/QHL, ngày 15/12/2018
[3] Điều tra Dân số và nơi cư trú toàn quốc lần thứ IV, năm 2015, tr.9.
[4] Từ điển tiếng Bali San sơ kít-Lào, tr. 662, năm 2015, Nxb. Sỉ Sạ Vạt.
[5]  Nghị quyết Đại hội X của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Nxb Quốc gia, 2016, tr.52
[6] Hiến Pháp CHDCND LÀO (Bản sửa đổi năm 2015)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây