09. ANH HÙNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN THẠCH NGỌC BIÊN CHIẾN SĨ CÁCH MẠNG KIÊN TRUNG CỦA ĐỒNG BÀO KHMER

Thứ bảy - 08/09/2018 12:34
ANH HÙNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN THẠCH NGỌC BIÊN CHIẾN SĨ CÁCH MẠNG KIÊN TRUNG CỦA ĐỒNG BÀO KHMER của ThS. Huỳnh Văn Sinh*
 
Chiến tranh đã lùi xa gần 40 năm, đất nưc đang đi trên con đưng xây dng hòa bình, m no hnh phúc. Nhìn li lch sxây dng và bo vTquc ca dân tộc ta, để đưc cuc sng hòa bình, m no và hạnh phúc như ngày nay, biết bao ngưi vì nưc vì dân đã ngã xung trong các cuc chiến tranh giành độc lp cho dân tc. Tquc và nhân dân đi đi biết ơn những con ngưi anh dũng hy sinh để bo vstoàn vn của giang sơn Tquc Vit Nam xã hi chủ nghĩa.
Tham luận này đcp đến truyn thng cách mng ca Đảng b, nhân dân Trà Cú, tnh Trà Vinh đã làm nên chiến thng vang dội, đi vào lch sử như: La Bang, Nô Men, gii phóng huyn Trà Cú ln thnht (31/12/1946). Đng bvà nhân dân huyn Trà Cú cùng 4 xã: An Qung Hu, Đại An, Long Hip và Lưu Nghiệp Anh vinh dự đưc Đảng và Nhà nưc phong tng danh hiu Anh hùng lc lưng vũ trang nhân dân; đng chí Lâm Sc, liệt sĩ Thạch Ngc Biên đưc tuyên dương Anh hùng lc lưng vũ trang; 78 bà mVit Nam anh hùng, 2.084 liệt sĩ, 615 thương binh, 14 bnh binh, 392 cán bộ tù đày, 31 cán btin
khi nghĩa cách mng tháng Tám năm 1945...(1). Cthể là gương
chiến đấu anh dũng ca Anh hùng lc lưng vũ trang - liệt sĩ* Trường Cán bThành phHChí Minh.
1 Http://www.travinh.gov.vn.
 
Thch Ngọc Biên, ngưi Khmer ở ấp Nô Rè B, xã Long Hip, huyn Trà Cú, tnh Trà Vinh. Đây là mt minh chng tiêu biu cho sự đoàn kết ca các dân tc Việt Nam trên đa bàn Nam B, chia la ca quân và dân Nam Bcùng cuc trưng kỳ chín năm kháng chiến chng thc dân Pháp, mà đnh cao chói li là chiến thắng Điện Biên Ph(07/5/1954), gii phóng cộng đồng các dân tc Vit Nam khi ách nô lgần trăm năm ca thc dân kiểu cũ.
Thch Ngọc Biên sinh năm 1917, ln lên trên vùng đt có trên 90% là đồng bào Khmer nay là p Nô Rè B, xã Long Hip, huyn Trà Cú, tnh Trà Vinh, vn là vùng đt nghèo khó li chu đng sáp bc bóc lt ca bn thc dân Pháp và tay sai. Ngay từ đầu năm 1944, Thch Ngọc Biên đã sm giác ngcách mng
và tham gia tích cc lc lưng thanh niên tin phong(1)  (lc
lưng đóng góp quan trọng cho trường kkháng chiến 9 năm ở1 Khong tháng 03/1945, Xy Nam Kbí mt giao cho bác sĩ Phm Ngc Thạch đng ra nhận li thành lập tổ chức Thanh niên Tiền phong hoạt động công khai ới vbọc bảo hộ ca chính quyền chiếm đóng Nhật lúc by giờ. Tổ chức Thanh niên Tiền phong thành lập ngày 01/6/1945 với cơ quan cấp trung ương là Hi đồng Qun tr, ngưi đng đầu các cấp là thủ lãnh. Ksư Kha Vạng Cân là Chủ tịch Hi đồng Qun tr; bác sĩ Phm Ngc Thạch làm Tng Thư ký. Đng đoàn trong Hi đồng Qun trị cũng do bác sĩ Phạm Ngc Thạch làm Bí thư. Phần lớn thủ lĩnh Thanh niên Tiền phong là người yêu nưc, cm tình đng hoặc là đng viên Đng Cộng sn do các cấp y Đng cử ra. Thanh niên Tiền phong đã tập hợp đông đảo quần chúng với hơn 1.200.000 đoàn viên khắp Nam Kby giờ.
Về tổ chức, dựa vào hình thc tráng sinh ca tổ chức hưng đo, mi ngưi từ 18 tui đều có quyền tham gia Thanh niên Tiền phong. Hthống tổ chức ca Thanh niên Tiền phong gm 4 cp: cấp Trung ương (toàn bộ Nam K); cấp tnh-thành; cấp qun-huyn; cấp xã.
Trang phc: áo sơ mi trng ngắn tay, qun soọc xanh, nón đệm rộng vành. trang b: tm vông vạt nhn, dao găm, cuộc dây thng. Đoàn ca: bài Lên đàng ca Lưu Hu Phước. Cờ: nn vàng sao đ. Khu hiệu: Thanh niên: Tiến!”. Cơ quan ngôn lun: Báo Tiến ra hng tun. Trs: 14, đưng Charner (nay là đưng Nguyn Huệ, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh).
Ban Chấp hành Đng bộ Đảng Cng sản Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Lịch sử Đảng bĐảng Cng sn Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh (1930-1975), Nxb. Chính trQuc gia, 2009, tr. 165-166; Trần Hải Phng-Lưu Phương Thanh, Lịch si Gòn-ChLớn-Gia Đnh kháng chiến (1945-1975), Nxb. Thành phố Hồ Chí Minh, 1994, tr. 24-25.
 
Nam B) giành chính quyn ti Long Hip trong cách mng tháng Tám 1945. Sau khi Pháp đi lt gii giáp quân Nht theo chân quân đng minh trli xâm chiếm nưc ta, toàn thnhân dân Nam Bnói chung và nhân dân xã Long Hiệp đã nhất tề đng lên cu non sông vào mùa thu 1945. Thc hin tiêu thkháng chiến, chng vic mrng càn quét ca thc dân Pháp, cán bxã li phi ri gia đình, hoạt đng bí mt, tránh bn lính lùng sục đánh phá các tchc ca ta.
Vi phong cách gin dcủa ngưi chiến sĩ cách mng luôn gần gũi quần chúng nhân dân, Thch Ngọc Biên đưc bu làm Phó Chtch y ban Hành chánh Kháng chiến xã Long Hip vào năm 1946, ti năm 1950 đưc kết nạp vào Đng Cng sn Việt Nam, đưc đề bt làm Chtch y ban Hành chánh Kháng chiến xã Long Hip. Trong thi gian hot động bí mật để xây dng cơ s, Thch Ngọc Biên luôn đưc qun chúng tin yêu và che ch, làm tht bi nhiều âm mưu thủ đon ca bn thc dân và tay sai. Chúng ráo riết tchc nhiu mạng lưới gián điệp để truy lùng hòng bắt cho đưc Thch Ngọc Biên nhưng đu tht bi. Cui cùng, chúng đã dùng thủ đoạn đê hèn bt vông hòng uy hiếp tâm lý để bt buc ông hàng phc.
Đầu năm 1951, tên thc dân khát máu Sane, trưng đồn Ba Cm chỉ đạo bt vca ông là bà Lâm ThLi. Hn trc tiếp tra kho, uy hiếp bà phi chỉ đim nơi ẩn náu ca ông. Vi nhng cc hình tra kho dã man, vi nhng trò đi bi thú tính, bà chết đi sống li nhiu lần, nhưng chúng vẫn không moi đưc bt kthông tin nào ca ông. Khi bà chết đi, chúng vẫn không buông tha mà dùng thủ đoạn man rca nhng ác quỷ Sa tăng khát máu ngưi hòng khng btinh thần ngưi dân Long  Hip. Chúng mbng bà vi mt bào thai mi tưng hình khong 4
 
tháng(1), tạo nên cơn chấn động khp phum sóc Long Hip, to nên nỗi đau thương dâng tràn càng tăng thêm la ut hn vi bè lũ thc dân và tay sai man r.
Ngưi vyêu thương mt đi như mt vết thương lòng, Thch Ngc Biên càng dâng la nhit huyết đấu tranh cách mng vi kthù. Ông trli Nô Rè gi hai người con thơ dại cho lối xóm chăm sóc. Trên cương vlà Chtch Kháng chiến Hành chính xã Long Hip, mt mt, ông cùng chi btp trung xây dng lc lưng dân quân xã đánh lui các trn càn, bráp ca bọn lính lê dương Âu – Phi giết ngưi, cưp ca tạo đưc tiếng vang và uy tín ca ông càng lan ta ra khỏi đa bàn Long Hip. Mặt khác, ông đã đng ra trc tiếp cp và tm cấp đất đai cho
ngưi nông dân Khmer chưa có ruộng đất trên đa bàn xã(2).
 
 1.  
 1. Đảng y xã Long Hip, Bn đngh phong tng Anh hùng lc lưng vũ trang cho liệt sĩ Thạch Ngọc Biên, ngày 05/02/2005, tr.2. Ghi nhận li kể ca con gái rut là Bà Thạch Thị Nhãn với chúng tôi, ấp Nô Rè B, xã Long Hip, huyn TCú, tnh Trà Vinh ngày 28/3/2007.
 2. Chúng tôi nhờ có cách mng, nhờ cán bộ Việt Minh mà ngày nay có lúa đủ ăn, từ nay xin nguyn nuôi và che chở cán bdù có nguy him cách my cũng quyết nuôi cha! Nhờ có cán bộ, chúng tôi mới có ruộng đất và lúa đầy bồ, nuôi cán bộ cũng y như làm phước với các nhà sư,…”. Tđó, xuất hin tiếng lóng phải chăm lo cho Sư trong nhà” tức là cán b trong hm bí mật, trước khi làm động thái dâng cơm
cho các vsư “khất thực”. Theo lời kể ca nhà cách mng lão thành, nghiên cứu văn
hóa dân tc hc người Khmer Trnh Thới Cang, nguyên là cán bngười Khmer đã tng công tác nhiu năm trên đa bàn có đông đng bào Khmer cư ngụ (Trà Vinh, Sóc Tng, Bạc Lu, Cà Mau,…) vào ngày 18/8/2007. Nhng bút ký bản đánh máy bsung ngun tư liu vn ít i về thông tin ca đồng bào Khmer trải qua thời kkháng Pháp: Cuộc tổng khi nghĩa Cách mạng tháng 8 năm 1945 và cuc kháng chiến chng Pp cứu nưc, mở đưng gii phóng vĩnh viễn n tộc Khmer (Nam B) nhờ có sự lãnh đo tài tình ca Đảng Cộng sn Việt Nam trong ánh sáng ngn đuốc cách mạng ca chtịch Hồ Chí Minh vĩ đại đi đời, tr. 3, và Báo cáo phlc: Đồng bào Khmer Nam Bộ tích cc làm nghĩa vụ kháng chiến cu nưc, chống thc n Pháp, đế quốc Mỹ, tr.7.
 
Năm 1952, thực dân Pháp xua lc lưng Âu Phi(1) tăng cưng lùng sục, đóng đn ln chiếm vùng tdo Long Hip. Dưi sự lãnh đạo ca Thch Ngc Biên, quân và dân Long Hip kiên cưng chng trquyết liệt, nhưng vi lc lượng và vũ khí chênh lch ln nên lc lưng dân quân xã Long Hip phi di chuyn sang các xã lân cn. Bọn đa chủ, hương chức hi tcơ hội trlại cưp rung đất mà chính quyn cách mng đã cấp trưc đây. Ngưi dân Long Hip trli cuc sống cơ cực, chu sáp bc bóc lt nng nề hơn. Trưc din biến phc tp, ông cùng mt scán bct cán trlại bám đa bàn, vận động, tuyên truyn bà con chng lại âm mưu thâm đc chia đtrca bn thc dân-đa ch-hi t, ng hcách mng. Ông chu khó len li p này qua ấp khác, giúp đnhân dân, gii quyết mi vic to uy tín cho phong trào cách mng lên rt cao. Bn thc dân đu não đóng ti Trà Cú luôn xem ông là cái gai trưc mt cn phi nh.
Tháng 4/1953, chúng tchc phc kích bt ông ti chùa Nô Đùng, p Long Trường, trong lúc ông đang tuyên truyền vn động bà con, sư sãi Khmer vchtrương, chính sách ca Vit Minh trong kháng chiến chng Pháp, cthlà chng li chính sách chia rẽ đồng bào Khmer và Vit ca bn phản gián ngưi Khmer trà trn vào các phum sóc, chùa của ngưi Khmer trên đa bàn xã Long Hiệp. Chúng đã dùng mi cc hình tra tn dã man hòng khut phục ngưi cán bKhmer kiên trung Thch Ngọc Biên. Nhưng ông nht quyết không khai đbo vcơ sở cách mng và các đng chí của mình, cao hơn chính thanh danh- lý tưng của ngưi đảng viên kiên trung, đến ni chúng phi tht

1 c by giờ, lực lưng chiếm đóng thực dân Pháp ở Trà Vinh có đi lính đánh thuê rất hung bạo Com-măng-đô (Commandos) mang phiên hiu 704. Tiếng Pháp đọc xết-xăng-ch mà đồng bào ta đc số chót là cách thành Com-măng-đô cách.
 
lên khi không khai tc bt cmột thông tin gì “My là ngưi Miên mà đu óc Việt Minh”(1).

Cuối cùng, chúng dùng đinh sắc đóng vào đu, mbng- ct gan ông(2). Ông đã anh dũng hy sinh vào ny 26/4/1953. Cái chết của ông đã đli ni hn căm quân giặc cưp nưc và nim thương xót khôn nguôi cho nhân dân đa phương, gia đình, bn bè, đồng chí. Shy sinh anh dũng của ông đã trthành nim tin, sc sng mãnh lit ca khối đi đoàn kết dân tc Kinh-Khmer xã Long Hip. Tên tui và cuộc đời ca ông thc slà mt phn ca pho ssng lch sử đa phương. Năm 1981, Hội đồng B
trưng nay là Thtưng Chính phra quyết đnh ly tên Ngc Biên đặt cho mt xã Long Hiệp cũ đưc tách ra là xã Ngc Biên(3). Ông đưc Hội đồng Nhà nước phong tng danh hiu Anh hùng lc lưng vũ trang năm 2012.

Qua tm gương chiến đấu anh dũng hy sinh ca Anh hùng lc lưng vũ trang Thch Ngọc Biên trong giai đon kháng chiến chống Pháp chín năm, chúng tôi mun đưa ra mt sý kiến cho công cuc xây dng đất nưc hin nay vcông tác tuyên truyn

1 Đảng y xã Long Hip, Bn đngh phong tng Anh hùng lc lưng vũ trang cho liệt sĩ Thạch Ngọc Biên, ngày 05/02/2005, tr. 3: My là thng Việt Minh cng đu, tao phải dùng đinh đđóng vào xem my có khai không. Bất ngờ, ông chu nói hứa sdẫn cng đi thu tài liệu, vũ khí tại chùa Chông Bát (ấp NhTrưng), khi đến sân chùa trước mt sbà con đang đi lPhật, Ông ng dạc tuyên bTao không có gì khai hết, ti bây bắn tao đi”. Đang hí hng, cbọn vt đmt tía tai vì blừa rồi xông vào đánh đá túi bi đtrả hn. Sau mt chập hành h, thng chỉ huy ra lnh: "Đem đinh lại đóng vô s nó xem thng Việt Minh Cộng Sn này cng đu cỡ nào"2 Anh hùng lc lượng vũ trang nhân n, tập I, Nxb. Quân đi nhân dân, Hà Nội, 1978, tr. 81-82.
3 Huyn TCú từ năm 2008 có 19 đơn vhành chánh, gm 2 thtrấn và 17 xã: thtrấn TCú, th trấn Đnh An, xã Đại An, xã Đnh An (được chia tách txã Đại An), xã Đôn Châu, xã Đôn Xuân (được chia tách từ xã Đôn Châu), xã Hàm Giang, xã
Hàm Tân (được chia tách t xã Hàm Giang), xã Ngãi Xuyên, xã Thanh Sơn, xã Kim
Sơn (được chia tách txã Thanh Sơn), xã Long Hip, xã Ngc Biên (được chia tách ra từ xã Long Hiệp cũ), xã Tân Hiệp (được chia tách từ xã Long Hiệp cũ), xã An Qung Hu, xã Phước Hưng, xã Lưu Nghiệp Anh, xã Tập Sơn, xã Tân Sơn (được chia tách txã Tập Sơn).
 
vận động qun chúng, cng cvà xây dng hthng chính trcơ sở ở khu vc có đông đng bào Khmer sinh sng, đặc bit là tnh Trà Vinh có lưng đng bào Khmer sinh sng đông nht vùng Nam B, to khi thng nhất đại đoàn kết dân tc Vit Nam trong xu thế hi nhp kinh tế và giao lưu văn hóa ca quá trình toàn cu hóa hin nay.
Mt là, cn quán trit sâu sc nguyên tắc “bình đẳng, tương tr, giúp nhau cùng phát triển”, quan tâm thc svề đi sng vt cht và tinh thần cho đồng bào Khmer (nâng cao mc sng, to công ăn vic làm n đnh gn vi Chương trình 135 giai đon II hay Chương trình mc tiêu Quc gia nông thôn mi)(1).
Hai là, tích cc chủ đng xây dng một đội nđng viên, cán bộ ngưi Khmer thành hạt nhân lãnh đo nhm phc vcông tác Khmer vn không chtrên mt trn dân vn, tuyên truyn vchủ trương, chính sách mà là công tác vận động dân tc. Quá trình thc hin cn chủ động và nht quán to stin tưng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng m cho đng bào hiu rõ, k, nói đi đôi vi làm (như trong kháng chiến đã thành công
cùng ăn--chiến đấu)(2). Xây dng hthng chính trị ở cơ sở 
 1. Mặc dù có ớc đi lên đáng kể, nhưng tình hình trong vùng đồng bào Khmer đa phương còn nhiu vn đề cần tập trung giải quyết, như: phát triển kinh tế, cơ sở htng kỹ thuật vn còn yếu kém. Kết quxóa đói gim nghèo chưa được vng chắc, tình trng sang bán, cầm cố ruộng đất trong đng bào tiếp tc diễn ra. Phân hóa giàu nghèo trong cộng đồng dân cư và trong đng bào dân tộc thiu số có chiu hưng gia tăng. Việc nâng cao trình đdân trí và xây dng các thiết chế văn hoá trong vùng đồng bào dân tc thiểu số còn chm. Việc giải quyết đơn thư khiếu ni có liên quan đến dân tc, tôn giáo ca các ngành và đa phương đôi lúc chưa kp thi, nhiu vviệc kéo dài. Tình hình an ninh chính trvà trật tự an toàn xã hi vùng đồng bào dân tc thiểu stng lúc vn còn tim ẩn nhng nhân tố phức tạp (khảo sát ca chúng tôi vào tháng 10/2013).
 2. Tổ chức cơ sđng, nơi có đông đng bào dân tộc thiu s, cán bộ chủ cht là người dân tc còn ít; công tác kết nạp đng viên là người dân tc chưa đạt yêu cầu so với nhim vchính tr. Đi ngũ cán bộ làm công tác dân tc chưa n đnh. Tlệ cán bbiết thành thạo tiếng dân tc ở các đa phương có đông đng bào dân tộc
 
vùng đng bào Khmer trong sạch, vng mnh có vai trò quyết đnh trong việc triển khai chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nưc về thc hiện chính sách dân tộc và công tác dân tộc.
Ba là, tạo điều kin bo tn, gigìn phát huy các giá trbn sắc văn hóa vn có, vi tính thng nhất trong đa dng trong giao lưu, tiếp biến của đồng bào Khmer Nam Bnói chung và tnh Trà Vinh nói riêng (vi đặc trưng văn hóa ca 141 ngôi chùa Khmer Pht giáo Nam tông, c1 hthng Kng chùa khá n tưng vtruyn thống đấu tranh của đồng bào Khmer và sư sãi tquá khứ đến hin ti vẫn còn lưu giữ khá sinh động trên đa bàn tnh Trà Vinh)(1).chưa nhiu, làm ảnh hưng đến hiu quả trin khai thực hin chính sách dân tộc ca Đảng và Nhà nước (khảo sát ca chúng tôi tháng 10/2013).
1 Bởi vì, trung tâm sinh hoạt văn hóa ca đồng bào Khmer chính là sthhin tm thước đời sng kinh tế ca hqua mt ngôi ca (ca quy mô to ln, tức là cư dân
Khmer quanh vùng có đời sống sung túc hoặc ngược lại). Nhưng đồng bào vn không thay đi tập quán là làm đại hồng chung như các chùa Phật giáo Đại thừa mà
vẫn giữ cho chùa mt mnh kim khí chiến tranh (thưng là vbom) làm chuông, kng. Điu này nói lên mức độ ác liệt ca hai cuc chiến tranh gây ra cho nhân dân tỉnh Trà Vinh là rất ln, đặc biệt là đồng bào Khmer. Qua đó, chúng tôi có thđưa ra hai thành tố quan trọng góp phần tạo nên nét đặc thù riêng biệt này. Thứ nhất, xét v
mặt đnh tính chính là kim loại làm ra vbom là hợp kim gang thép nên có tiếng
vang rất xa mt khi chành nghi thức tôn giáo (âm kim). Xét vmặt văn hóa phi vật thể, đây được xem là hi chuông cnh tnh hãy bảo vhòa bình mt khi tiếng kng bom vang lên, nó gợi lên tâm trí mi người có lương tri về nhng nếp kc gãy trong quá khứ ni lin tới hin tại và tương lai mang tính giáo dc rất sâu sắc. Nó cho thy dù chiến tranh đã đi qua nhưng vết thương vẫn còn đó, như lời Thạch Ek, Ban Quản trị ca Cây Xanh, xã Tam Ngãi, huyện Cu Kè đã nói với chúng tôi đánh vang tới tận nước M”. Thhai, xét vmặt đnh lưng trên đa bàn tnh Trà Vinh hin đang tn tại mt hthống các loại qubom trong các chùa Khmer được dùng làm chuông, kng. Nhưng hin tại chất lưng đã xuống cấp rất nhiều. Chúng ta cần có kế hoạch duy tu bảo quản slượng các vbom này, nếu cn có thđàm phán-thương lưng trao đi bng các hin vật tương đương (vbình gas, bình oxy hoặc cao hơn là trống,…). Tđây, chúng ta sẽ có mt bsưu tập là vbom làm chuông, kng tại các chùa Khmer ca tnh Trà Vinh - xa hơn mở rộng các ở chùa Khmer tại các tnh có đông đng bào Khmer cư trú như Sóc Tng, Cà Mau, Bạc Liêu, Hu Giang, Cn Thơ, An Giang, Kiên Giang,... (khảo sát thực đa ca cng tôi từ 22/3/ đến 28/3/2007).
 
Bn là, xây dng khi thng nhất đại đoàn kết dân tc, đấu tranh làm tht bi mi âm mưu “diễn biến hòa bình”; cn quan tâm chỉ đạo xây dng hthng chính trcác cp, givng an ninh chính tr, trt txã hội trong vùng đng bào Khmer, to tình đoàn kết gn bó gia các dân tộc; đy mnh phong trào qun chúng bo van ninh Tquc trong vùng dân tc ngày càng phát trin. Từ đó, đng bào và sư sãi Khmer luôn có ý thc đề cao cảnh giác trưc nhng âm mưu, thủ đon ca các thế lc thù đch, nhm phát hiện và báo cáo các cơ quan chc năng ngăn chn kp thi nhng âm mưu và hành đng li dng vấn đề dân tộc, tôn giáo đgây chia r, phá hoi khối đại đoàn kết dân tc.
Năm là, trong công tác vận động đồng bào dân tộc cần ctrọng tuyên truyn tư tưng đại đoàn kết ca Chủ tch Hồ Chí Minh “các dân tộc thiu số đều là anh em”, nưc Việt Nam là mt, dân tộc Việt Nam là một, sông có thể cạn, núi có thể mòn song chân lý đó không bao gi thay đi”. Khi tiến hành công tác vận động cần chú trng đổi mi cả về nội dung và hình thc, bi đồng bào dân tộc thiểu số có đc tính trung thc, thật thà, ngay thẳng, coi trng chữ tín và danh d, khi đã có nim tin thì không gì lay chuyn do đó cán bộ làm công tác ở vùng dân tộc phải nm vng phương châm “chân thành, tích cc, thận trọng, kiên trì, tế nhị vng chắc” và phong cách “trng dân, gần dân, hiểu dân, có trách nhim vi dân”.
Sáu là, tiếp tục đy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dng đi sng văn hóa”, xây dng các mô hình hoạt động văn hóa - thông tin trong vùng đng bào Khmer. Quan tâm xây dng hệ thống các thiết chế văn hóa, đu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị kỹ thuật cho hoạt động văn hóa - thông tin vùng đồng bào Khmer. Nâng cao chất lưng hoạt động của Đoàn Nghệ thuật Khmer tnh, các đi thông tin lưu động dân tc, các tụ đim văn hóa chùa Khmer và các đội nhóm văn nghệ quần
 
chúng. Làm tốt công tác nghiên cu, sưu tm, giữ gìn, phát huy các giá tr, truyn thống tốt đẹp trong văn hóa của các dân tộc, nhất là duy trì, phát triển các lễ hội truyền thống của đồng bào Khmer và nâng một số lễ hội lên tm khu vc và quốc gia (Chol Chnăm Thmây, Ok Om Bok, Sên Đôn-ta,....).


TÀI LIỆU THAM KHO:
 1. Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, tập I, Nxb. Quân đội nhân dân, 1978.
 2. Ban Chp hành Đng bộ Đng Cộng sn Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Lịch sử Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh (1930-1975), Nxb. Chính trị Quốc gia, 2009.
 3. Đảng y xã Long Hiệp, Bản đề nghị phong tặng Anh hùng lực lượng vũ trang cho lit sĩ Thạch Ngọc Biên, ny 05/02/2005.
4. Mạc Đưng chủ biên, Vấn đề dân tộc ở Đồng bằng sông Cửu Long, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 1991.
 1. Nhiều tác giả, Vĩnh Long: lịch sử và phát trin, Nxb. TP. HChí Minh, 2000.
 2. Trần Hải Phng-Lưu Phương Thanh, Lịch sử Sài Gòn-Chợ Lớn-Gia Đnh kháng chiến (1945-1975), Nxb. Thành phố Hồ Chí Minh, 1994.
 3. Trnh Thi Cang, tài liệu bút ký đánh máy: Cuộc tổng khởi nghĩa Cách mng tháng 8 năm 1945 và cuộc kháng chiến chống Pháp cứu nước, mở đường giải png vĩnh viễn dân tộc Khmer (Nam B) nhờ có sự lãnh đạo tài tình của Đảng

Cộng sản Việt Nam trong ánh sáng ngọn đuốc cách mạng của chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đời đời…; Báo cáo phụ lục: Đồng bào Khmer Nam Btích cc làm nghĩa vụ kháng chiến cứu nước, chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây