08. MỘT SỐ Ý KIẾN VỀ PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHMER ĐỒNG HÀNH CÙNG DÂN TỘC

Thứ bảy - 08/09/2018 12:31
MỘT SỐ Ý KIẾN VỀ PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHMER ĐỒNG HÀNH CÙNG DÂN TỘC của HT. Đào Như

Sau khi Đc Phật Thích Ca Mâu Ni nhp Niết Bàn hơn 200 năm, Đc thánh tăng Moggaliputta Tissa Thera đưc sự hộ tăng của vua A Dục tổ chc kết tập tam tng lần ba. Sau đó, quý ngài thống nhất tập hp các thánh tăng và sắp xếp đưc 9 đoàn để truyền bá Phật giáo đi khắp nơi. Trong đó có 2 vthánh tăng là Sonatthera và Uttaratthera truyền bá Phật pháp vào phía Nam Suvannabmi. Do li dy VADA của hai vị THERA, nên gi là THERAVADA, do truyn về hướng nam, cũng gọi là Phật giáo Nam truyn/ Phật giáo Nam tông.


Về hình thc, chư tăng phái Nam tông: sdụng tam y, có quả bát hành trì khất thc là phương tin nuôi mạng, thtrì gii luật Phật chế ng, truyền bá kinh, luật, lun tng bằng tiếng Pali.

Chúng sanh lĩnh hội theo lời dy của Đc Pht do chủ yếu 3 nguyên nhân: Sự sợ hải do nưc lũ, khô hạn, sợ hỏa hoạn, quyền lc bậc vua chúa, sợ cưp trm. Sự nhu cầu có đưc đấng thiêng liêng để nương ta. Sự thiếu thốn và mong cầu đưc nghe
- học nhng li dy quí báu của bậc giác ngtoàn giác.

Sự hình thành của Phật giáo Nam truyn nay gọi là Nam tông do quý vtiền bi đã hoan hỉ trân trng và hành trì txa xưa hàng ngàn năm cho đến thế hệ hôm nay, và khẳng đnh Phật giáo Nam tông Khmer và đồng bào Khmer là một, luôn hỗ trợ nhau dù bất kthi gian nào thnh hay suy, chiến tranh hay hòa bình, luôn có sự đoàn kết, sẻ chia nhng lúc vui buồn, vì sao?
 
Nơi nào có phum srok có đông đồng bào Khmer từ hàng trăm nóc nhà quý vtiền bối vận động nhau xây dng một ngôi chùa, có nơi phum cách xa nhau nếu có hơn 50 nóc nhà cũng cố gắng xây một ngôi chùa. Việc xây dng hoàn thiện một ngôi chùa luôn phi có: ngôi chánh điện, nhà trai đưng, trưng dy chữ và kinh lut Pali giáo lý, tăng xá, am cc, cột c, ngôi tháp, nhà khói, nhà vệ sinh đồng thi dành đt để trồng cây, đào ao ly nưc sinh hot, cất nhà để ghe ngo, xây lò hỏa táng,v.v…

Nhà chùa là nơi tập hp Phật tử để làm lễ bái Tam Bo, nơi thọ trì Tam quy, Ngũ gii, Bát Quan Trai gii, nơi an trú của quý vị thư tăng, hành trì gii luật của Đc Phật, nhà chùa luôn mlp học Khmer ng, Quốc ngữ cho con em người Khmer, lp Pali–giáo lýgiới luật cho chư tăng học hành. Hơn nữa, nhà chùa còn dành thi gian, tiền của để mthêm lp nhạc cụ ngũ âm, nhạc cụ truyền thống dân tộc, dành phần đất trống để quy hoạch làm cảnh kiểng, trồng cây cổ thụ: sao, dầu, cây bồ đề... quy hoạch phm vi sân để phục vụ văn hóa - văn nghệ - thể dục thể thao nhng ngày lễ ca dân tộc gắn liền vi Phật giáo. Do đó, chúng tôi nhận thy, quý vị tiền bối khi thống nhất cất chùa cách đây hàng trăm năm trưc thưng chọn đất có diện tích rộng, từ 2-3 ha đến 5-7 ha trlên, ở ngay gia phum srok đtiện trong việc sinh hoạt, học nh, lễ hội Phật tử đến chùa cũng gần, chư tăng đi kht thc hằng ngày cũng dễ dàng.

Nhà sư luôn tiên phong trong mọi hoạt động Phật s, là trụ cột trong việc vận động đoàn kết nội bộ chư tăng-Phật tử tại bổn tự và nhng ngưi xung quanh, vận động hc tập pháp luật của Nhà nưc, giáo luật, giáo lý của đc Phật và cùng nhau hành theo, vận động trùng tu chùa chiền, quan tâm đến đi sống vật
 
chất tinh thần của chư tăng và Phật tử trong phum srok. Vận động chư tăng và Phật tử gìn giữ nhng tinh hoa văn hóa (tiếng nói, chữ viết), phong tc tập quán lễ nghi đm đà bản sắc dân tộc đúng theo luật gii kinh điển của Đc Bn Sư Thích Ca Mâu Ni. Song song đó, vận đng nhau đy lùi nhng mê tín, thc hành tiết kim tránh lãng phí, đấu tranh nhng kẻ xấu xúi giục làm mất đoàn kết nội bộ, làm phương hại đến li ích bản thân, cộng đồng, xã hi, li ích ca quê hương đất nưc.

Trong suốt thi gian lch s, Phật giáo luôn ăn sâu trong lòng, chư tăng và Phật tử Khmer luôn thc hiện theo giáo luật của Đc Pht, giáo luật là nền tảng, là chun mc là quy cu.

Gii luật là giáo điều của Đc Phật để cho chư tăng và Phật tử tinh tấn học và hành theo để duy trì mng mạch của Phật pháp. Trong kinh điển, Đc Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni tng dy rằng: “Này các vTỳ kheo, sau khi ta nhập diệt quý vị hãy ly gii luật m thy, gii luật còn-Phật pháp còn, gii luật suy-Phật pháp suy theo”; hay đoạn kinh trưc khi Đc Phật nhập Niết Bàn đã dy: Này các vTỳ kheo, các vhãy làm nhng việc gì có li cho bản thân và li ích cho mi ngưi đưc hoàn thiện, không dễ vui”.

Thm nhuần li dy trên, hàng xuất gia (chư tăng) tinh tn hành theo gii luật đã thọ lãnh một cách nghiêm túc, tiếp đó học Kinh, Lun tạng rồi giảng dy cho quý nhà sư cần có trình đPhật học, thuyết giảng giáo lý, giáo pháp cho thiện tín (Phật tử tại gia) để hiểu biết và hành theo, tổ chc khóa thiền cho chư tăng và Phật t. Việc làm này là bổn phận ca chư tăng là ngưi xuất gia, bổn phận của Phật tử tại gia. Họ luôn hộ trì Tam Bảo và chư tăng bằng cách cúng dưng các vật thc hằng ngày tại phum
 
srok khi chư tăng đến hành trì khất thc; học kinh tụng lễ bái Tam bảo kinh thtTam quy, Ngũ giới hay Bát Quan Trai gii; thnh chư tăng tụng kinh cầu an, cầu siêu, phát tâm cúng dưng tài vật để xây dng, trùng tu ngôi chùa; cùng vi chư tăng trong việc gìn giữ bảo tồn nhng văn hóa Phật giáo gắn liền vi dân tộc một cách bài bản, bền vng.

Chư tăng trong bn tự và Phật tử tại phum srok luôn đoàn kết, chia sẻ và trao đi lẫn nhau trong mọi hoạt động Phật s, công việc nhà chùa, Phật tử (thiện tín) kính trọng chư tăng là ngưi thy mẫu mc, là phưc điền để họ cúng dưng, là pháp sư truyền Tam quy và Ngũ gii hay Bát Quan Trai gii, là ngưi thuyết pháp giảng đạo để dìu dắt họ tmê đến giác. Nhà chùa, nhà sư là nơi họ gi gm tình cm, tài vật lúc còn sống, gi xương ct lúc qua đi.

Từ nhng đặc tính quan trọng đó, nhà chùa Phật giáo Nam tông Khmer và đồng bào Khmer luôn đồng hành, htrợ nhau dù bất cứ thi kỳ nào thnh hay suy, chiến tranh hay hòa bình. Chư tăng và Phật tử Pht giáo Nam tông Khmer luôn duy trì nhng nét đẹp văn hóa truyn thống Pht giáo Nam truyn, tiếng nói, chữ viết, phong tục tp quán, lễ nghi của Phật giáo gắn liền vi dân tộc, đồng thi luôn chấp hành theo quy đnh của pháp lut nhà nưc hiện hành theo giáo pháp của Đc Phật thưng giảng dy trong 38 điều hạnh phúc, 04 ân đc,v.v…

Giáo lý của Đc Phật luôn toát lên nhng ý cc kỳ quan trọng đó là: Từ biHỷ xả–Vô ngã–Vị tha, Tứ Diệu đế, Bát Chánh đạo, Thập nhị nhân duyên…. Giáo lí Phật giáo hoài bão cho tứ chúng hành theo và thụ hưng đưc 4 pháp chúc phúc cho hiện ti: Sng lâu, sắc đẹp, an vui, sc mạnh. Hu lai sthụ hưng

80
 
đưc 3 cảnh gii là: Cảnh người, Cảnh tri và Cảnh gii Cc lạc.

Phật giáo Nam tông Khmer luôn đng hành cùng dân tc, gắn liền vi quê hương, đất nưc. Do đó, thi gian qua, đất nưc trong thi kì ổn đnh, việc tu học của chư tăng Phật giáo rất tiến bộ, đi sống vật chất, tinh thn của Phật tử đưc ổn đnh. Đến thi kỳ chiến tranh chống Pháp - Mthế kỷ XX, sinh hoạt Phật sự gặp nhiều khó khăn ở một số chùa vùng u, vùng xa, nơi căn cứ cách mạng do bom đạn chiến tranh tàn phá. Quý vị sư sãi cùng Phật tử Khmer dưi sự kêu gọi của Bác Hồ và non sông đt nưc đã đng dy đấu tranh chánh nghĩa yêu cầu nhà cm quyn Sài Gòn phải tôn trọng quyền tự do tôn giáo, quyền đưc sng yên tnh và mong được hòa bình, không được áp đặt mưu đồ xấu làm ảnh hưng đến tinh thần đoàn kết hòa hp. Vi ý chí bảo tồn nhng giá trị tài sản đạo đc tâm linh Pht giáo-dân tộc Khmer, quý vị đều đoàn kết một lòng đng lên kêu gọi nhà cm quyền phải biết tôn trọng nhà chùa, nhà sư; nghĩa là không bỏ bom phá chùa, không bắt nhà sư đi làm bia đỡ đạn, không giết hại ngưi vô tội. Đây là vic làm chính nghĩa lan rộng khắp các tnh Nam Bộ bằng cách biu tình trong đó ở tnh Kiên Giang có 4 vsư đã hy sinh năm 1974 đưc công nhận là liệt sĩ.

Thi bình vận động nhau tăng gia sản xuất thc hành tiết kim làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương, chăm lo cho chư tăng học hành các trưng giáo lí Pali, Pht học các cấp từ Sơ cấp-Trung cấp đến Hc viện Phật giáo Nam tông Khmer, một số vị nghiên cu sinh cao học ở nưc ngoài,... vận động mlp song ngữ Khmer-Việt tại các đim chùa vào thi gian hè, vận động con em đồng bào Khmer ra lp hc tập các trưng ph

thông từ mẫu giáo, tiu học đến đại học, đặc biệt là các trưng phổ thông dân tộc nội trú, vận động học nghề để có công ăn việc làm phát triển đi sống vật chất lẫn tinh thần luôn đạt kết quả đáng hoan h.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây