BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO HOẰNG PHÁP NĂM 2019 TẠI TỈNH LÂM ĐỒNG

Thứ năm - 28/11/2019 06:46
BAN TỔ CHỨC
HỘI THẢO HOẰNG PHÁP
NĂM 2019 TẠI TỈNH LÂM ĐỒNG

I. Ban chứng minh         
                                           
: HT. Thích Trí Quảng

                                            : HT. Thích Như Niệm
                                            : HT. Thích Giác Ngộ
                                            : HT. Thích Giác Toàn
                                            : HT. Thích Thiện Tâm
                                            : HT. Thích Thanh Sơn

II. Ban tổ chức
      Đồng Trưởng ban:          : HT. Thích Bảo Nghiêm
                                                : TT. Thích Thanh Tân.
      Phó ban TT:                     : HT. Thích Quang Nhuận
                                                 : HT. Thích Tấn Đạt,
                                                 : HT. Thích Thanh Giác
                                                  : TT. Thích Viên Thanh
      Phó ban                          
                                                : HT. Thích Bửu Chánh

                                                : HT. Thích Minh Thiện
                                                : HT. Thích Huệ Phước
                                                : HT. Thích Giác Cảnh
                                                : TT. Thích Viên Như
                                                : TT. Thích Tâm Vị
                                                : TT. Thích Từ Nghiêm
                                                : TT. Thích Nhựt Từ
                                                : TT. Thích Phước Nghiêm
                                                : TT. Thích Giác Trí
                                                : TT. Thích Chiếu Tạng
                                                : TT. Thích Minh Nhẫn
                                                : TT. Thích Đức Lợi
                                                : TT. Thích Chiếu Tuệ
                                                : TT. Thích Minh Nhựt
                                                : ĐĐ. Thích Thanh Nhật
                                                : ĐĐ. Thích Minh Tâm
                                                : ĐĐ. Thích Vạn Trí 

                                               
      Ủy viên                           
                                                
: HT. Thích Thiện Duyên

                                                : HT. Thích Giác Nhân
                                                : TT. Thích Nhật Hỷ
                                                : TT. Thích Đức Trường
                                                : TT. Thích Trí Chơn
                                                : TT. Thích Giác Hiệp
                                                : TT. Thích Tâm Hoan
                                                : TT. Thích Quảng Truyền
                                                : TT. Thích Thiện Thuận
                                                : TT. Thích Tâm Thuần
                                                : TT. Thích Từ Nhơn
                                                : TT. Thích Minh Hòa
                                                : ĐĐ. Thích Quảng Tiến
                                                : ĐĐ. Thích Trí Huệ
                                                : ĐĐ. Thích Thiện Xuân
                                                 : ĐĐ. Thích Trí Định
                                                 : NT. Thích Nữ Như Thảo
                                                 : NT. Thích Nữ Như Phú
                                                : NS. Thích Tịnh Quán
                                                : NS. Thích Nữ Hương Nhũ
                                                : NS. Thích Tâm Tiến
                                                : SC. Thích Nữ Đồng Hòa
                                               
1. Ban Thư ký:
                                                  : TT. Thích Minh Nhẫn
                                                  : ĐĐ Thích Thanh Nhật
                                                  : ĐĐ. Thích Thiện Thật
                                                  : ĐĐ. Thích Chúc Tiếp
                                                  : ĐĐ. Thích Quảng Tiến
                                                  : ĐĐ Thích Linh Toàn
                                                  : ĐĐ Thích Định Minh
                                                  : ĐĐ. Thích Pháp Trí
    
2. Thủ quỹ:  
                                                : NS. Thích Nữ Diệu Thiện
                                                : SC. Thích Nữ Hạnh Nhẫn
                                                : SC. Thích Nữ Trung Thảo (Bến Tre)
 
3. Ban điều phối Hội thảo:

                                                 : HT. Thích Tấn Đạt
                                                 : TT. Thích Viên Thanh
                                                 : TT. Thích Phước nghiêm  
                                                 : TT. Thích Minh Nhẫn
                                                 : TT. Thích Chiếu Tuệ
                                                 : ĐĐ. Thích Thanh Nhật


III. Các Tiểu Ban
1. Ban Nội dung:
                                                  : TT. Thích Minh Nhẫn
                                                  : TT. Thích Viên Thanh
                                                  : TT. Thích Chiếu Tuệ
                                                  : ĐĐ Thích Thanh Nhật
                                                  : ĐĐ. Thích Thiện Thật
                                                  : ĐĐ. Thích Chúc Tiếp

 
2. Ban Tiếp tân:
 : HT. Thích Minh Thiện
  : HT. Thích Giác Cảnh
  : TT. Thích Thanh Tân
   : TT. Thích Viên Như
    : TT. Thích Tâm Vị
    : TT. Thích Minh Nhựt
: TT. Thích Từ Nhơn
: TT. Thích Minh Hòa
  : ĐĐ. Thích Minh Tâm
 : ĐĐ. Thích Minh Tánh
 : ĐĐ. Thích Chúc Tiếp
 : ĐĐ. Thích Thắng Hoà
 : ĐĐ. Thích Nguyên Thể
: ĐĐ. Thích Minh Trí
: NS. TN Chơn Tịnh
: NS. TN Tịnh Đức
: SC. TN Khánh Chơn
: SC. TN Diệu Thanh
: SC. TN Tịnh Ý
: SC. TN Minh Triều
: SC. TN Hạnh Ân
: SC. TN Tịnh Chiếu
: SC. TN Huệ Hiền
: SC. TN Hạnh Khai
 
3. Ban tiếp lễ:
                                    : NS. TN Chơn Tịnh
                                    : NS. TN Tịnh Đức
                                    : SC. TN Hạnh Khai
                                    : SC. TN Diệu Thanh
                                    : SC. TN Tịnh Ý
                                    : SC. TN Minh Triều
                                    : SC. TN Tịnh Chiếu
                                    : SC. TN Hạnh Ân
                                    : SC. TN Huệ Hiền
                                    : SC. TN Khánh Nhẫn
4. Ban Tập huấn:
                                     : HT. Thích Minh Thiện
                                  : TT. Thích Minh Nhẫn
                                  : TT. Thích Phước Nghiêm
                                  : ĐĐ. Thích Thiện Thật
                                  : ĐĐ. Thích Lệ Ngôn
                                  : ĐĐ. Thích Pháp Trí
 
5.  Ban văn thư liên lạc:
                                                 : ĐĐ. Thích Thiện Thật
                                             : ĐĐ. Thích Chúc Tiếp
                                             : ĐĐ. Thích Trí Định
                                                 : ĐĐ. Thích Nguyên Thức 
 
6. Ban Trần Thiết:
                                    : ĐĐ. Thích Nguyên Thức (KS Mường Thanh)
                                    : NS. TN Tịnh Chánh (KS BAVICO)
                                    : SC. TN Tịnh Đức (Chùa Linh Sơn)
                                    : SC. TN Tịnh Ý (KS Sài Gòn – Đà Lạt)
                                    : SC. TN Thuần Định (Giảng đường)
                                    : SC. TN Hạnh Quang (Giảng đường)
                             : Cư Sĩ Huỳnh Diệu Chương
 
7. Ban triển lãm:
                                          : ĐĐ. Thích Nguyên Trí
                                          : ĐĐ. Thích Nguyên An
                                          : ĐĐ. Thích Quảng Tín
                                          : ĐĐ. Thích Trung Pháp
                                          : ĐĐ. Thích Nguyên Bảo
                                          : ĐĐ. Thích Tĩnh Tuệ
                                          : ĐĐ. Thích Chơn Quang
 
8. Ban vận động tài chánh
Trưởng ban        : TT. Thích Từ Nhơn
Phó Ban             : TT. Thích Minh Hòa
                             :  NS. TN Phổ Tuệ
Ủy Viên              : ĐĐ. Thích Nguyên Phước
                             : ĐĐ. Thích Nhất Phước
                             : ĐĐ. Thích Nguyên Hạnh
                             : ĐĐ. Thích Như Nguyên
                             : ĐĐ. Thích Như Tín
                             : ĐĐ. Thích Trúc Thái Hồng
                             : ĐĐ. Thích Nguyên Quảng
                             : NS.TN Tịnh Chánh
                             : NS.TN Chơn Tịnh
                             : NS. TN Hiền Liên
                             : SC. TN Tịnh Đức   
                             : SC.TN Hạnh Nhẫn
                             : SC.TN Diệu Quý
                             : SC.TN Tịnh An
                             : SC.TN Huệ Phúc
                             : SC.TN Chơn Như
                             : SC.TN Tịnh Trang
                             : SC.TN Minh Triều
                             : Phạm Thị Ngọc Hoa – PD: Quảng Thiện
                             : Trần Thị Huệ - PD Mãn Từ Ân
                             : Nguyễn Tâm - PD Nguyên Tấn
                             : Nguyễn Thị Mai – PD: Tín Hương
                             : PT Nguyễn Thị Mỹ Nữ - PD: Phúc Ân Niệm

 
9. Ban quà tặng:
                                                : TT. Thích Từ Nhơn
                                                : ĐĐ. Thích Nguyên Trí
                                                : ĐĐ. Thích Nguyên Thức
                                                : NS. TN Hiền Liên                                                  
                                                : SC.TN Hạnh Nhẫn
                          : SC.TN Minh Phương
                                                 : SC.TN Diệu Quý
                          : SC.TN Thuần Hoa
                          : Tình nguyện viên
 
10. Ban thông tin - truyền thông:
                                 : ĐĐ Thích Tuệ Tánh
                                 : ĐĐ. Thích Huệ Minh
                                    : ĐĐ. Thích Linh Toàn
                          : ĐĐ. Thích Minh Trí
                    : ĐĐ. Thích Hạnh Định
                    : NS.TN Tịnh Chánh
                    : SC.TN Khánh Phước
                    : SC.TN Hạnh Khai  
                      : Cư sĩ Diệu Tâm (Hồ Thủy)
                      : Ekip truyền hình Phật sự Online
                      : Phân ban truyền thông Ban Hoằng pháp TƯ
 
11. Ban xướng ngôn:  
                                 : ĐĐ. Thích Quảng Tiến
                                 : ĐĐ. Thích Chúc Tiếp
                                 : ĐĐ Thích Trí Định
                                  : ĐĐ. Thích Hạnh Trí
                                    : ĐĐ. Thích Hoằng Ngộ
                                    : ĐĐ. Thích Nguyên Thức
                                 : ĐĐ. Thích Đức Lộc
                                 : ĐĐ. Thích Tuệ Nhựt
                            
12. Âm thanh, ánh sáng:
                                                : ĐĐ. Thích Nguyên Trí
                                                : ĐĐ. Thích Nguyên An
                                            : ĐĐ. Thích Quảng Hiếu
                                            : Phật tử Nguyễn Công
 
13. Ban cung nghinh
                                    : ĐĐ. Thích Đồng Thanh
                                    : ĐĐ. Thích Nhựt Hải
                                    : ĐĐ. Thích Không Khởi
                                    : Tăng Ni sinh trường Trung Cấp Lâm Đồng
14. Ban tiếp đón đại biểu tại sân bay:
                                                : ĐĐ. Thích Trí Định
                                                : ĐĐ. Thích Pháp Tâm
                                                : ĐĐ. Thích Phương Huyền
                                                : ĐĐ. Thích Nguyên Quảng
                                               
15. Ban Cư trú:
: ĐĐ. Thích Thiện Thật
: ĐĐ. Thích Minh Khải
: ĐĐ. Thích Chúc Tiếp
: ĐĐ. Thích Trí Định
: SC. Thích Nữ Hạnh Nhẫn
  • Khách sạn Bavico
                                     : TT. Thích Từ Nhơn
                                     : ĐĐ. Thích Như Tín
                                     : ĐĐ. Thích Thiên Ngọc
                                     : ĐĐ. Thích Pháp Tâm
                                     : ĐĐ. Thích Nguyên An
                                     : NS. TN Tịnh Chánh
                                     : SC. TN Minh Phương
                                     : SC. TN Thuần Hoa
  • Khách sạn Mường Thanh
                                     : ĐĐ. Thích Nguyên Quảng
                                     : ĐĐ. Thích Nguyên Phước
                                     : NS. TN Phổ Tuệ
                                     : SC. TN Thuần Giới
                                     : SC. TN Chơn Như
  • Khách sạn Sài Gòn – Đà Lạt
                                     : TT. Thích Minh Hòa
                                     : ĐĐ. Thích Trí Định
                                     : ĐĐ. Thích Phương Huyền
                                     : ĐĐ. Thích Nguyên Trí
                                     : NS. TN Hiền Liên
                                     : SC. TN Tịnh Ý
                                     : SC. TN Nhật Quang
                                     : SC. TN Diệu Quý

 
16. Ban quản chúng Hoằng pháp viên và cư trú của Phật tử:
                                                 : ĐĐ. Thích Như Tín
                                                 : ĐĐ. Thích Huệ Tín
                                                 : ĐĐ. Thích Huệ Niệm
                                     : ĐĐ. Thích Hoằng Ngộ
                                     : ĐĐ. Thích Nguyên Trí
                                     : ĐĐ. Thích Nguyên An
                                     : ĐĐ. Thích Nguyên Phước
                                     : SC. TN Hạnh Chơn
                                     : SC. TN Diệu Thanh
                                     : SC. TN Hạnh Đạt
                                     : SC. TN Tịnh Chiếu
                                     : SC. TN Viên Thành
 
17. Ban thị giả:
                          : SC.TN Hạnh Nghĩa
                          : SC.TN Khánh Hạnh
                          : SC. Nhựt Sơn
                          : Tăng Ni sinh Trường Trung Cấp Lâm Đồng
18. Ban trà nước:
                                    : Võ Thị Thu Thủy – PD: Nguyên Giang
                                    : Võ Minh Hoàng
                                    : Phạm Thị Hà
                                    : Cty Haiyih
                                    : Cty Phú Đoan
                                    : Cty Đông Trùng Hạ Thảo
 
19. Ban tình nguyện viên
                        : ĐĐ. Thích Nguyên Thức
                        : ĐĐ. Thích Chơn Pháp
                        : ĐĐ. Thích Nguyên Huệ
                        : ĐĐ. Thích Nguyên Huy
                        : ĐĐ. Thích Nhuận Độ
 
20. Ban y tế:
                                    : Cư sĩ Trần Thị Đăng
                                                : Bác sĩ Bệnh viện Lâm Đồng
                                            : Y Bác sĩ tuệ tĩnh đường Linh Quang
 
21. Ban trật tự:
                                    : ĐĐ. Thích Nguyên Thức
                                    : ĐĐ. Thích Huệ Long
                                 : ĐĐ. Thích Chơn Pháp
                                    : Cư sĩ Nguyễn Văn Đức
                                    : Cư sĩ Võ Văn Hân
                                    : Cư sĩ Vương Điền Nguyễn Nhất Lang
                                    : Tình nguyện viên
 
22. Ban ẩm thực cho chư Tôn đức Tăng Ni
Trưởng Ban: Ni Sư TN Bảo Liên
Phó Ban: Ni Trưởng TN Như Hương
    : Ni Sư TN Hiền Liên
 
  • Khách sạn Bavico
: Ni Sư TN Tịnh Chánh (Trưởng nhóm)
: Sư Cô TN Hạnh Đạt
: Sư Cô TN Huệ Hiền
: Sư cô TN Khánh Chơn
: Sư cô TN Khánh Nhẫn                 
: Sư Cô TN An Nghĩa
: Sư Cô TN Hạnh Chơn
: Sư Cô TN Nguyên Từ
: Tình nguyện viên
 
  • Khách sạn Mường Thanh   
: SC. TN Thuần Giới (Trưởng nhóm)
: SC. TN Thuần Định
: SC. TN Minh Triều
: SC. TN Diệu Thanh
: SC. TN Chơn Như
: SC. TN Thuần Hoa
: SC. TN Thuần Khai
: SC. TN Giới Pháp
: Sư Cô TN Giới Tuệ
: Tình nguyện viên
  • Khách sạn Sài Gòn – Đà Lạt        
: SC. TN Nhật Quang (Trưởng nhóm)
: SC. TN Chánh Thiện
: SC. TN Chơn Minh
: SC. TN Hạnh Dung
: SC. TN Bảo Nghiêm
: SC. TN Viên Thành
: SC. TN Viên Tạng
: SC. TN Viên Thiện
: SC. TN Thiện Chiếu
: SC. TN Thiện Bảo
: Tình nguyện viên
 
23. Ban ẩm thực phục vụ cho Phật tử:
: Phạm Thị Ngọc Hoa – PD: Quảng Thiện
: Trần Thị Huệ - PD: Mãn Từ Ân
: Nguyễn Tâm – PD: Nguyên Tấn
: Nguyễn Thị Mai – PD: Tín Hương
: Nhóm kết nối yêu thương Đà Lạt
: Nhóm từ thiện Thiện Tài Đà Lạt
: Nhóm Phật tử chúng Quan Thế Âm
: Nhóm PT Nguyễn Thị Mỹ Nữ - PD: Phúc Ân Niệm
: Bùi Văn Lương – PD: Nghiêm Thái Khương
và Đạo tràng Phật Định
: Nguyễn Thị Kim Hoa – PD: Tánh Thường
: Đào Thị Hồng – PD: Diệu Liên
: Phạm Thị Sáu – PD: Đồng Diễm
: Mai Thanh Hà – PD: Chân Ngộ
: Lê Thị Xuân – PD: Nguyên Hương
: Nguyễn Thị Tươi
: Nhóm từ thiện Cát Tường – Đà Lạt

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây