62. NỘI DUNG TU TẬP VÀ PHƯƠNG PHÁP HÀNH TRÌ CỦA HỆ PHÁI KHẤT SĨ

Chủ nhật - 09/09/2018 12:42
NỘI DUNG TU TẬP VÀ PHƯƠNG PHÁP HÀNH TRÌ CỦA HỆ PHÁI KHẤT SĨ
TKN. Hòa Liên
Đo Pht Kht Sĩ Việt Nam xut hiện tthp niên 40 của thế kXX, bt ngun thai hphái Pht giáo Nam tông và Bc tông đnh thành nên mt htư tưởng mang đm tính dân tc. Nơi Đo Pht Kht , nh thức tu hc, phương pháp hành trì, kiến trúc đạo tràng thphượngtt cđều thm đượm nét rng của người Việt Nam. Đạo Pht Kht Sĩ th hiện được tính phbiến, gni, d hiểu, dhc, dễ hành trìcho nên đã có sức lan tora nhiều i và dn trthành yếu tđạo đức trong cuc sng của người Việt Nam khi nó truyn đến.

Đạo Pht Kht Sĩ Việt Nam do Tổ sư Minh Đăng Quang khai sáng, đã thích nghi, vn dng và kết hợp hài hòa truyền thng lâu đời của Pht go, xác lp tính đặc thvới cnguyện Ni truyền Thích- ca Chánh pháp, Đạo Pht Kht Sĩ Việt Nam. Với bn nguyện độ sinh bt ngun từ lòng từ bi, Tổ sư Minh Đăng Quang hành đạo, mmang mi đạo nhm lợi lạc qun sinh, đưa con người rời xa sông mê trvbến giác. Dù tri qua nhiều thăng trm, sự nghiệp hong dương Chánh pháp của Ngài và Tăng đoàn qua từng thời kỳ càng thêm khởi sắc, phát triển rộng rãi. Các giáo đoàn Tăng Ni sau thời gian trụ xứ tự tu trì, đến giai đon đt nước đang chuyển mình đi mới cũng đã từng bước hi nhp và trở thành thành viên sáng lp trong lòng Giáo hi Pht giáo Việt Nam. Giờ đây, bao thăng trm đã đi qua, đt nước thu vmt mi, tinh thn dân tc n định, bn sắc văn hóa được giữ gìn phn lớn là nhờ sức mnh đoàn kết của toàn dân, trong
 


đó tôn giáo đóng vai trò lớn trong vic ni kết tư tưởng, tinh thn dân tc, bng tm lòng xả kỷ lợi tha, hơn thế nữa đã và đang tiếp tục góp phn đáng kể trong cuc sng xây dựng và phát triển đt nước.

Ngày nay, trong xã hi kinh tế thị trường theo xu hướng công nghiệp hóa, hiện đi hóa, đt nước ngày càng phát triển, mi hot đng, tư duy nghiên cứu, sng và làm vic… đều mang tính khoa hc, con người cn có tm nhìn rộng lớn trong mi lãnh vực, hướng đến chân thiện m. BChơn lcủa Tổ sư Minh Đăng Quang đã khng định được điều này. BChơn ltrình bày theo phong cách khoa hc vngun gc con người, triết lý con người và thiên nhiên về đời sng đạo đức nhm xây dựng mt xã hi an lành hnh phúc ti nhân gian.

Nói đến Tổ sư Minh Đăng Quang, không thkhông nhắc đến bChơn lmà chính Tổ sư đã thân chứng thuyết ging ra. Đây là kho tàng Pháp bảo của mt bậc chân tu, mt vị Bồ-tát đủ hnh nguyện lợi tha. Ni dung bChơn lcho thy trí tuệ tu chứng của Ngài hết sức thâm hu, cao siêu, mang tm cỡ của bậc đa văn đi trí hướng đến vic xây dựng xã hi, đào tạo con người khnăng vượt qua đêm ti vô minh, không đi theo huyễn hoặc, siêu hình, tìm hnh phúc chân tht từ chính cuc sng.

Trong phm vi bài này, người viết xin trình bày cái nhìn của mình vChơn lqua đề tài ni dung tu tp và phương pháp hành trì của Đạo Pht Kht Sĩ Việt Nam nay là Hphái Kht sĩ.
 1. Ni dung tu tp: Nhiếp phc ba nghiệp thân khu ý

Hnh phúc và khổ đau của nhân loi trên thế gian này đều xut phát từ chbiết và không biết nhiếp phục thân khu ý. Chính vì vy giáo pháp của Đức Pht chỉ cho nhân loi thy được nguyên nhân của khổ đau và phương pháp gii thoát khổ đau. Đức Pht đã dy bng nhiều cách khác nhau để giúp hành giả đon trừ lu hoặc. Sự vic này nói lên ý nghĩa của giáo dục đi với cá nhân: Mi người có mt nghiệp riêng, như thế, họ cn có cách riêng để xóa bnghiệp y. Nói khác đi, mi cá nhân suy ngvới khi óc của mình và đi trên đôi chân của mình. Đức Pht đòi hi con người không tùy thuc vào
 


Ngài hay vào mt quyền năng nào ở bên ngoài, Ngài dy: “Hãy tự nh là chtể ca nh, ai khác cthlà chtể? Với sự tự điều phc, con người tìm thy đng chtkhc1.

Trong Lut nghi Kht sĩ, Tổ sư Minh Đăng Quang cũng có chỉ dy phương pháp cho Tăng Ni tu tp nhiếp phục ba nghiệp ở điều 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44 như sau: Cm nói chuyện người, cm nói xiên xỏ qua li, cm nói phm thượng, cm cãi c lớn tiếng, cm vô lbt kỉnh với bậc btrên, cm nói lời thô lcọc cn, cm nói lời vô ích với Sư trưởng. Ý căn rt quan trọng và vô cng vi tế. Thân khu là tướng thô có thể nhìn thy, có thể nhiếp phục còn ý nghiệp n tàng trong tiềm thức, trong suy ngkhó có thngăn chn từ ban đu nếu tự hành giả không chu tỉnh giác nhiếp phục. Vì thế, Tổ sư đã có những điều lut để ngăn ngừa không cho sinh khởi những ý ngsai quy.

Ở điều 32 cm cố ý mun đòi hi kêu xin sái lut, điều 64 cm viết giy thư từ mà nói chuyện hoặc gởi cho người thân quen biết mà không xin phép, điều 70 cm người xut gia mà còn tham lam sân gin si mê, điều 74 cm đem lòng phiền gin khi có ai chỉ dùm chỗ li, điều 86 cm cố ý bt hòa và sau mi vic không hòa, điều 88 cm Tăng sư khinh bỉ ra lệnh thị nt Ni cô, điều 90 cm Tăng sư kêu đòi Ni cô đến riêng nói chuyện, và điều 113 cm hay kiếm chuyện này chuyện kia làm phiền trong Giáo hi2.

Gii luật vnhững pp hc căn bn cho Tăng Ni Kht sĩ xut gia


Để bo vvững chắc giới lut nhà Pht, Tsư Minh Đăng Quang đã chế thêm 114 điều lut cho Tăng Ni Kht sĩ xut gia đan trú, thanh tnh, gìn giữ giềng mi đạo pháp. Trong Bài học Sa-di, T dy bc đã bước gn nỡng cửa ca hàng Tỳ-kheo là hàng tp sTỳ- kheo học hi đđến ngày đứng o hàng Tỳ-kheo thiệt thọ nhn lãnh giới lut Tỳ-kheo, vì vy Bài học Sa-di là bài mđu, kế Bài học Sa-di I là bài Kệ giới, tức dy cho Sa-di dng giới lut Sa-di mà làm hàng rào giữ gìn thân tâm, đến Pháp học Sa-di II là bài học Tdy n cao hơn
  1.  
  1. Tiểu bkinh - Trưởng lão Tăng k, Trưởng lão Ni k, tp III, tr. 160.
  2. Tổ sư Minh Đăng Quang, Lut nghi Kht sĩ.
 


mt chút là diệt lòng ham mun, còn Pháp học Sa-di III là pháp học vi tế dy hàng đtSa-di hãy ly bài học này soi rọi tâm nh sẽ thy những pháp vi tế khó thy. Cnh những li vi tế ngngm trong tiềm thức ca nh, nếu không mnh dn diệt trừ thì nó cnh là chướng ngi lớn lao cn trnh bước n nấc thang cao hơn trên đường giác ngộ gii thoát. Còn Giới bn Tăng, Giới bn Ni và 114 điều lut này cũng thế, có những loi giới mang tính kết hp hoc giới chỉ trì và tác trì, giới tm thời và giới trọn đời, giới thế gian và xut thế gian, giới thuộc bc hạ, bc trung, bc thượng, giới vk, vị tha, vpháp, thanh tnh, bt tnh, khnghi, giới tnhiên, giới theo ctục, giới tt yếu và giới do nhiều đời trước, giới thanh tnh hữu lu, thanh tnh vô lu, thanh tnh đã viên mãn, thanh tnh không nh mắc và thanh tnh để tnh chỉ tt c. Vì slợi ích ca chúng sanh vì sự trường tn ca go pháp Tổ thy, tt cgiới pháp đều đưa vmt mc đíchy.

Tổ sư thường cnh tỉnh: Tinh thn không cht, vt cht không hao, sự ca llà có, lý ca nlà không. Ý của Tmun hàng xut gia hãy vì lợi ích chung bước đu khép mình trong khuôn khgiới lut để thun hóa thân tâm của mình vốn đã từ lâu như ngựa rong chơi ngoài đng ni. Chúng ta cũng đã từng thhc, thực hành lời Pht dy đi với người con Pht hãy thừa tự pháp bảo hơn là thừa tự tài vt”. Pháp bảo chính là ngun tài sn cao qhơn mi thứ tài sn trên đời. Trong Kinh Đi Bát Niết-bàn, phm Thánh hnh, Đức Pht cũng dy: Ti sao được gi là Thánh nhân? Được gi là Thánh nhân vì những bậc này thường hành Thánh hnh và c by thứ tài sn ca Pht thánh là: Tín, Giới, Tàm, Quí, Đa văn, Trí tuệ, và Xly”.

Người a đã bo tu mà không hc là tu mù, hc mà không tu là cái đãy chứa sách, như trong bài hc Kht sĩđã dy:Kht sĩ là học trò khđi xin ăn, đi xin ăn đtu học, Kht sĩ là cái sng ca chơn lý vũ trmà tt cchúng sanh đều là học trò cthychúng sanh đây là căn thân chthứchọc không phi ở mt chmà cn phi bước lên đi tới, phi đi theo thi duyên cnh ngngoài kht thực ra không cpháp nào thhai đ dit trtham sân si được, mà nếu tham sân si không dit thì người ta với ccây loài thú như nhau. Vy tiếng kht sĩ chcnơi Người,
 


Trời, Pht mà thôi. Kht sĩ khuyên lơn người giàu, an i người ngo tránh khcho người giác ng, cm hóa kác, dy dngười thin 3.

Thin định – quán chiếu, sổ tức quán: đt đến thân chứng


Đnh là chánh, Thể ca Đnh là vũ trbao la vô cực, Tướng ca Đnh là chơn nkhông vọng động, Dụng ca Đnh là thay đi tiến hóa, an vui gc ngộ ca tinh thn, Lý ca Đnh là tự nhiên chơn tht, Thân ca Đnh là Giới, Trí ca Đnh là Huệ, Tánh ca Đnh là Chơn, còn Đnh là Tâm ca tt cchúng sanh hay cũng là sự sống sức mnh bao gm tt c4. Không bn tâm bởi ndục lục trn, hành giả mới đt được định tĩnh, vững chãi ở trong tâm, không còn dao đng bởi những cám dỗ tm thường của thế tục, như ngọn đèn vững vàng được bao bọc bởi bóng đèn, ánh sáng tỏa rạng soi rọi khp nơi. Tht vy, hành giả Kht sĩ khi đy đủ giới như trang bị áo giáp không sbmũi tên đc của tham sân si, phiền não, nghiệp chướng đâm xuyên phá được và từ đây bước chân đi du hóa gieo ht ging từ bi trí tuệ khp muôn nơi. Đó là hnh nguyện của mt Tỳ-kheo Kht sĩ.

Trong nếp sng thiền môn của cTăng Ni Kht sĩ, thiền định - quán chiếu là mt nếp sng không thể thiếu để trau di ni lực, tịnh hóa tam nghiệp, trvvới bn tâm thanh tịnh chơn như của chính mình. Chính sự quán chiếu này, Tổ sư Minh Đăng Quang đã đt được đạo khi nhìn thy bt sóng từng đợt vào ra tựu tán. Để được nếp sng như vy, người xut gia phi là chơn tâm xut gia cu đạo gii thoát, quyết lòng thực hành cho đến khi đt đạo mới thôi. Li nữa, hành giả phi chánh định diệt trừ vọng niệm ct đứt ng hly, cởi ti sợi dây oan nghiệt, tr vvới chơn tâm thường trú của chính mình, tìm li Pht tánh của mình.

Và như vy, trong Đạo Pht Kht Sĩ Việt Nam, Tổ sư Minh Đăng Quang chủ trương thiền định quán chiếu, vì đó là mục tiêu quan trọng của người xut gia, có chánh định mới làm chủ được mình, mới làm thy của trời và người, làm chỗ dựa cho bao tâm hn bị lạc
  1.  
  1. Tsư Minh Đăng Quang, Chơn lý, tp I, Kht sĩ, Hà Ni, Nxb. Tôn giáo, 2009.
  2. Sđd, Nhp định, tr. 339-340.
 


lõng không nơi nương tựa. Tăng là người thừa kế sự nghiệp của cPht ba đời “kế vãng khai lai báo Pht ân đức” làm rường ct và đm bảo cho ni nhà Pht pháp trường tn mãi mãi trên thế gian này.
 1. Giữ gìn Y bát chân truyền

Trong đời sng của mt Tỳ-kheo chơn chánh, tài sn chcó 3 y bình bát. Đức Thế Tôn là nh nh gương mu cho tinh thn này, trthành người vô sn ngay tkhi quyết định ra đi tìm con đường gii thoát cho nhân loại. Mt nh mt bóng, Ngài dn thâno đời sng tu hành khhnh giữa chn rừng già. Ngài biết rằng cung vàng điện ngc vđẹp con xinh uy quyn thế lực là cht men nng cao đlàm đê mê say cung và có thgiết chết mt ông hoàng giữang tc ly. Sau hơn mười năm tm đạo, con người y đã tht sthoát ly những khđau trói buc của phàm tình, đu tn trên bước lữ hành ôm bát hóa duyên theo hnh xưa của ba đời chư Pht. Ngày trvthành đthăm hoàng tc, Ngài cũng với nh nh này hóa đhoàng thân quc tch. Thhỏi, còn nh nh nào cao đẹp hơn và hnh phúc hơn người đã ct ái ly gia, xem vt cht là nhu yếu, nêu cao tinh thn thiểu dc tri túc đhòa nhp san scng vi tt cchúng sanh, đhóa đchúng sanh không còn khđau trói buc trong cuc đời gitm vô thường. Mt cuc đời nhnhàng gii thoát, không tham cu ước mun như cánh chim tri lng gió bay khp muôn phương đem tình thương cho khp mi loài.

Ba y gồm y thượng, y hạ, và y trung. Bát phi được làm bng đt nung đvut tn đt đen có lăn sáp bên ngoài đkhông còn có giá trsang trọng, mt cái np đy bát bng nhôm trng nh, mt cái túi vi tròn vừa vi bát có np ph, có quai mang choàng o vai. Y tượng tng cho bu tri, bát tượng tng cho quđt , bát là rut, y là da luôn luôn được n giữ trân quý. Tm y qubát tchư Pht ba đời truyền trao, khi thực sđứng o hàng trưởng tcủa Đức Như Lai thì y bát là mt pháp khí thiêng liêng, đánh du strưởng thành đy đgiới đức trang nghiêm, xứng đáng đứng o hàng ngũ của Tăng đoàn. Vì vy, y bát đã được Tsư truyn thừa trên tinh thn đó. Không có y bát, hành ginhư chim mt cánh, như cây a cành, vì y bát là đôi cánh cho hành gihướng đến phương tri cao rng, vượt thoát m ma, làm bc xut
 


trn thượng sĩ, làm lợi lạc qun sanh, to Niết-bàn tnh lạc ngay cõi trn gian này. Người Kht sĩ đã tiếp ni truyn thng Thích-ca, xây dựng Chánh pháp ti thế gian này quanh nh tu biểu:

Y vàng nhẹ bước vân du

Bát nung nng mi tình thu muôn ngàn.

Đy là hình bóng của Tổ sư Minh Đăng Quang đu tiên hành đạo ở làng Phú Mngày xưa. Ngài đã ni truyền Thích-ca Chánh pháp lp nên Đạo Pht Kht Sĩ Việt Nam với y bát chơn truyền đi khp đó đây, ni hnh Pht xưa ôm bát hóa duyên hóa độ chúng sanh, lp nên hphái biệt truyền với ý nghĩa nhiệm mu của đoàn Du Tăng Việt Nam. Với cnguyện thiêng liêng cao cả, Đạo Pht Kht Sĩ Việt Nam đã làm rạng ngời giáo pháp .

Mt bát cơm ngàn nhà, Thân đi muôn dm xa, Mt xanh xem trần thế, Mây trắng hi đường qua.
Y bát đã làm lợi lạc cho muôn loài, cho tt cả cho nhân loi, đem tinh thn xả kỷ lợi tha, giáo hóa chúng sanh cương cường nan đ, ly hnh từ bi bình đẳng để đến với muôn người, không phân biệt nghèo giàu. Tm y có năng lực bma, phá ác, ngăn ngừa mi li lm có thể xy ra, “bởi kht cái với kht sĩ cũng tương tự in nhau, vì kgian manh mun sm áo bát bao nhiêu cũng được người kht sĩ phi là ctht hc phi đủ đức hnh, phi cchơn tu mới được gi đúng danh từ Kht sĩ5 và tạo nên mnh rung phước điền cho người gieo ht ging Bồ-đ. Chiếc bát có công dng diệt trừ tham sân si tăng trưởng tinh thn thiểu dục tri túc của người xut gia.


Nói vlợi ích của hnh mặc y phn to Vnày không đau khdo phi gigìn y phục, sng không tùy thuc vào người khác, không strm
 1. Tổ sư Minh Đăng Quang, Chơn lý, tp I, Y bát chơn truyn, Hà Nội, Nxb. Tôn go, 2009, tr 289.
 


cướp, không csthèm mun đi với y phục. Vì những vi y dkiếm, ít giá tr, nhđsphát sinh kết quít mun biết đvà tinh tn tu tp6.

Nhà sư Kht sĩ đu đi trời chân đp đt, đi khp đó đây để giáo hóa chúng sanh, tự lợi và lợi tha, vũ trụ là nhà chúng sanh, là thân bằng quyến thuc. Hnh người xut gia là đi giáo hóa, gieo duyên Pht pháp với tt cả muôn loài, đêm về tĩnh toạ dưới gc cây, ly trời làm màn ly đt làm chiếu, không gì của ta, tâm thnh thơi gii thoát, không lo lắng bun phiền. Thanh tnh đạo lun trang 36 có mô tả vhnh ở gc cây: Người theo hnh này phát nguyện: Tôi theo kh hnh ở gc cây hoặc tôi từ chi mt mái nhà có 3 cấp bậc, cấp thượng là không được phép quét dn sch sẽ gc cây đã chn, cấp trung cthnhngười o đquét dn gc cây, cấp hlà cthể sai những chú tiểu trong chùa quét dn sch sẽ tri cát bng phng xung quanh gc cây7.

Ngồi dưới gc cây thy lá cây rơi rng, hành giả quán chiếu được sự vô thường biến đi, hợp tan, ly biệt, tụ tán, hoi không mà đon trừ được lòng tham. Vì mục đích cao thượngy, người Du tăng Kht sĩ đã chn cho mình lý tưởng thoát trn này để làm mục tiêu cho cnguyện xut gia với tinh thn lục hòa được Tôn sư Minh Đăng Quang đề cao: Nên tp sng chung tu hc.

Đó là hnh nguyện độ tha của Du tăng Kht sĩ khi chn cho mình pháp môn thực hành kht thực, ôm bát hóa duyên không nu nướng để nuôi dưỡng lòng từ không bn rộn để dành thời gian tham thiền nhp định, không ct giữ của riêng đồ ăn ung để tâm trí rnh rang ct chứa giáo lý Pht-đà, làm tài sn để ban phát cho tt cả chúng sanh làm hành trang cho mình đi v bến b giác ng.

Về sự đi kht thực, Tổ sư đã chỉ dy thành 26 điều cụ th, chi tiết hóa từng oai nghi, phép tắc được ghi trong Lut nghi Kht sĩ 8 chúng ta khó có thể tìm thy trong Lut tng nào, dù là Lut Nam truyền hay Bắc truyền.

 
 1.  
 1. Buddhaghosa, Thích Nữ THi dịch, Thanh tnh đo lun, tr. 32
 2. Sđd, tr. 36.
 3. Tổ sư Minh Đăng Quang, Lut nghi Kht sĩ, tr 57.
 
 

Đi xin để khc sâu tình vn loi


Tổ sư Minh Đăng Quang cũng thế, Ngài đã ni truyền Thích-ca Chánh pháp. Ngài được cPht ba đời hộ trì, thành lp “Đạo Pht Kht Sĩ Việt Namnay là Hphái Kht sĩ. Đây là hphái giữ nguyên nếp sng đạo hnh thanh bn của Tăng chúng thời Đức Pht, không chp chứa, không tham đm. Dưới đây là Niết-bàn thời khắc biểu, thời khắc bui sáng là thời khắc dành để giáo hóa độ sanh, thời khắc chiều ti là thời khắc dành riêng tu tp.
 1. Chiều 5 giờ đến 7 giờ sáng tu tịnh ngủ ngh, hoặc gc cây vườn rừng hoặc chùa am cc tùy theo phương tiện.
 
 1. Sáng mai 8 đến 9 giờ kht thực theo đường dài hoặc nơi m làng thành th.
 
 1. Giờ trưa 11 đến 12 giờ độ cơm.
 
 1. Chiều 3 đến 4 giờ thuyết pháp.
 
 1. 6 đến 7 giờ thiền định.
 
 1. 12 giờ đến 1 giờ khuya thiền định.

Du Tăng kht thực bước đu hành đạo ti các tỉnh miền Tây từ Mỹ Tho trở ra. Mi bui sáng, bóng huỳnh y pht phới các no đường khiến cho dân chúng khởi lòng kính trọng mun hộ trì, từ đó mi đạo cũng dn được mmang. Ln lên miền Đông nơi mnh đt phn hoa đô hi của Sài Gòn, có mt ở miền Trung, nơi mnh đt khô khan khổ cực, đoàn Du tăng Kht sĩ đã thi vào những nơi này lung đạo hnh mi, đem ánh sáng của đạo gii thoát đến cho mi người, thay đi cuc đời của người dân, để rồi ngày càng nhiều người biết quy y Tam Bo, biết bố thí cúng dường, biết trì trai giữ giới. Dn dn, Đạo Pht Kht Sĩ Việt Nam đã trở thành chỗ nương tựa tinh thn vững chắc cho nhiều người có duyên cm đức.

Cơm áo gạo tiền là huyết mạch nuôi sng con người, thế nng, không vì thế mà người Kht sĩ duy trì mng sng bng con đường giết hi hoc làm tn thương đến vn vt chúng sanh. Người Kht sĩ chxin lòng trộng mở, quý đạo chơn chánh mà ng dường tnh vt chaylc đnuôi thân này. y vy tiếng chay lạc là strong sch hin lành đ trau tâm hay cũng vì tâm đã hin lành trong sch mà đã ăn như vy, chứ không thnuôi sống bng cách ác hay cu trược được. Nên gi rng miếng ăn ca tâm chay, hay miếng ăn chay là ca tâm trong sch hin lành9.

Từ ngày quyết chí lp tu theo hnh xưa của Pht, Tổ sư Minh Đăng Quang thực hành pháp hnh kht thực không nhà cửa, không bếp lửa, du hóa Ta-bà, nhn cơm từ lòng tịnh tín trong sch mà nuôi thân, chkhông nhn thức ăn bt tịnh. Vì miếng ăn mà người khóc người than, miếng ăn mà người thù người oán, ăn đu ăn sọ người ta, ăn óc ăn ty người ta, ăn phá hi nhà cửa, ăn xác thân qun áo ca người ta, miếng ăn đc ác bt nhân, ăn thịt chúng sanh vô nhân phi nhân cđâu là phi lcho loài người, mà sao chúng ta li không chừa bỏ? Ăn là để sống thì ăn thiện mới sống yên, chứ ăn ác đc thì làm sao mà sống được, quên cái gì cũng được chcái ti ác ca chúng ta sao li đi nquên, mà hi người mãi mãi10.

Thức ăn thanh tịnh trong sch làm cho lòng mình nhẹ nhàng, tâm trí yên n bình tĩnh, không vọng đng, không nóng ny, máu huyết điều hòa, cơ thkhomnh, tinh thn minh mn sáng sut. Đây là nền tng cho sự phát triển thiền định, quán chiếu soi rọi tâm linh, quán chiếu hơi thở, điều chỉnh thân tâm đt đến thân an tâm lạc, tháo gỡ mi vướng mắc kiến chp, hành thiền định, xả niệm lạc trú dn dn thành tựu quả vị vô thượng. Đó là nấc thang cui cùng cho người xut gia đứng trên mnh đt thân chứng đạo quả.

Để kết thúc bài này, người viết xin trích bài kPht dy:

Người trú giới ctrí, Tu tp tâm và tuệ,
Nhiếp tâm và thn trọng, Tỳ-kheo y thoát triền11.
 1. Tổ sư Minh Đăng Quang, Chơn lý, tp I, Ăn chay, Hà Nội, Nxb. Tôn go, 2009, tr. 320.
 2. Sđd, tr. 336.
 3. Tương Ưng I, HT. Thích Minh Châu – Viện Nghiên cứu Pht học. tr 13
 1.  
 1.  
 1.  

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây